O čem je 53 žalob.

 

 

 

Jedná se celkem o 53 žalob ve správním soudnictví proti rozhodnutí služebního orgánu, konkrétně proti rozhodnutí o odvolání Velitele společných sil (VÚ 2802 Olomouc) kterým byl v předmětné době generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D..

Celkem 42 žalob je u Krajského soudu v Ostravě, 11 žalob je u Městského soudu v Praze.

 

Stručně by se celý spor s armádou dal popsat následovně:

 Armáda ČR je povinna poskytovat služby LZS a SAR nepřetržitě, 24 hodin denně.
 Závazky AČR při zajišťování služby LZS jsou dány na základě „Dohody mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“ ze dne 29. dubna 1998.

 Závazky AČR při zajišťování služby SAR jsou dány „Dohodou o spolupráci při zajišťování letecké služby pátrání a záchrany“ č.j. 11810/2004-8764 uzavřenou mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. Tato dohoda slouží ke splnění závazků vzniklých ČR z mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána (Úmluva o mezinárodním civilním letectví provedená zákonem č. 147/1947 Sb. a navazujícími předpisy).

 Vojáci jsou zařazováni k výkonu nepřetržitých 24 hodinových služeb rozkazy nadřízených. Ve výkazech odpracované doby je jim ale těchto 24 hodin administrativním opatřením rozděleno na tzv. dobu výkonu „nepřetržité“ služby a služební pohotovost, vykonávanou na pracovišti. Doba služební pohotovosti se nezapočítává do fondu pracovní doby a náleží za ni jen příplatek podle § 19 zákona č. 143/1992 Sb. (necelá polovina oprávněného nároku).

 Podle § 30 zákona č. 221/1999 Sb. může v případě, že to vyžaduje důležitý zájem služby, nadřízený nařídit vojákovi služební pohotovost a to pouze v době mimo službu, tedy v době, kdy voják měl podle rozvrhu služeb mít plánováno volno.

 Služební pohotovost podle § 30 zákona č. 221/1999 Sb. lze tedy použít jako výjimečný prostředek k zabezpečení případného plnění úkolů, které není možno předvídat a není je možno splnit v rámci již rozvržených služeb.

Vojáci zařazovaní do služeb LZS a SAR si v druhé polovině roku 2008 podali služebním postupem žádost nadřízenému, tedy veliteli VÚ 4574 Přerov, o dorovnání platu za vykonané služby. Ten ale žádosti nevyhověl a proto bylo podáno odvolání k veliteli Společných sil VÚ 2802 Olomouc. Odvolací orgán ale ve svém rozhodnutí žádosti také nevyhověl a potvrdil rozhodnutí velitele VÚ 4574 Přerov. V zákonné lhůtě byly tedy podány k soudu žaloby na přezkum rozhodnutí služebního orgánu.

 K dnešnímu dni (16.7.2009) se kauza dostala do fáze, kdy se již žalovaná armáda k žalobám vyjádřila a čeká se na nařízení jednání.

 Vzhledem k tomu, že celá záležitost není ještě skončena, nelze poskytovat podrobné informace. Až tato kauza skončí, budou uveřejněny výsledky soudního sporu spolu s některými dokumenty a souvisejícími fakty.

 Zde je možno ještě poukázat na směrnice LZS a SAR velitele VÚ 8407 Praha-Kbely plk. Ing. Josefa Bejdáka na stánkách tohoto webu v kategorii armádní stupidity. Povšimněte si článku č. 6.2. směrnice, ze kterého jednoznačně vyplývá, že „Doba výkonu služby....“ je rozdělena na jednotlivé části podle následujících bodů a) až c). Ačkoli se jedná o směrnice z 1.6.2009, text tohoto článku je identický s předchozími směrnicemi jmenovaného velitele.

 Zároveň čtenáře odkáži na reportáž paní Markéty Dobiášové v pořadu Reportéři ČT odvysílané dne 26.1.2009.

 

Dne 19.1.2010 bylo doručeno advokátovi žalobců prvních šest rozsudků. Soud zrušil rozhodnutí gen. Halašky a věc vrátil k dalšímu řízení veliteli společných sil. Tentokrát se již patřičné služební orgány budou muset řídit platným právním řádem. Pokud se armáda neodvolá, poběží veliteli společných sil zákonná lhůta k vyřízení věci.