Armádní propouštění III.

Armádní propouštění III

Dopis předsedy prezidia SOV pana Josefa Tomka 

 

Téměř s jistotou lze konstatovat, že propouštění v rámci rezortu obrany je v rozporu s platným právním řádem. Nezákonnost propouštění se týká jak vojáků z povolání, tak také občanských zaměstnanců. Dá se říci, že armáda si střihne pořádnou ostudu. Otázka je, zda se ze strany vedení rezortu jedná o neuvěřitelnou neschopnost, nebo o vědomé porušování právního řádu a pohrdání těmi, kterých se propouštění týká.

 

Ve stručnosti se pokusíme objasnit o co se zde jedná.

Armáda propouští své zaměstnance na základě tzv. „organizačních“ změn. V případě vojáků z povolání se rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru opírá o § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (ZoVZP). V případě občanských zaměstnanců se jedná o § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP).

V případě propouštění z důvodu organizačních změn je však nezbytně nutné, aby existovala příčinná souvislost mezi organizační změnou a zrušením služebního zařazení vojáka (občanského zaměstnance). Musí tedy existovat příčina (organizační změna), následek (zrušení služebního zařazení – tabulkového místa) a příčinná souvislost mezi příčinou a následkem. Skutečnost je ovšem taková, že existuje pouze následek, tedy rušení tabulkových míst. Neexistuje (krom jednotlivých výjimek) příčina, tedy organizační změny.

Z výše uvedených důvodů nelze vojáka propustit ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. e) ZoVZP a občanského zaměstnance podle § 52 písm.c) ZP. Nejedná se ve skutečnosti totiž o žádné organizační změny.

Všem těm, kteří se chtějí proti tomuto nezákonnému propuštění bránit doporučujeme obrátit se na advokátní kancelář a podat žalobu k soudu. V případě občanských zaměstnanců je zde také možnost se obrátit na některou z odborových organizací působících v rezortu MO, tzn. Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, Samostatné odborové sdružení zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany ČR nebo Samostatné odbory vysloužilců.

Jako přílohu tohoto článku přinášíme dopis předsedy prezidia Samostatných odborů vysloužilců pana Josefa Tomka, zaslaný ministrovi obrany, předsedovi vlády, ministrovi práce a sociálních věcí a generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce a jednotlivým oblastním inspektorátům SUIP.

V tomto dopise najdete podrobnou argumentaci o nezákonnosti propouštění. Dopis je sice „ušitý“ na míru občanským zaměstnancům, pokud ale nahradíte odkaz na § 52 písm. c) ZP a dosadíte si § 19 odst. 1 písm. e) ZoVZP, je argumentace (vyjma ustanovení pracovního řádu) aplikovatelná i na vojáky z povolání . Argumentaci obsaženou v dopise je tedy možno použít pro text případné žaloby.

Bude zajímavé sledovat, jak se k celé záležitosti postaví nejen sám ministr obrany, ale i další osoby a orgány, kterým byl zaslán dopis předsedy prezidia SOV pana Josefa Tomka a byli seznámeni s tímto problémem.

 

Poznámka redakce PVA: Ohledně pochybností o zákonnosti propouštění hovoří starší článek na našem webu – Armádní propouštění II.  Další články, které mají souvislost s propouštěním, jsou tyto: "Armáda propouští. Vojáci hrozí žalobami" a "Propouštění v armádě".

         Pracovní řád je veřejně přístupný na intranetových stránkách Ministerstva obrany v elektronické podobě, v písemné formě na pracovištích personálních orgánů a u vedoucích zaměstnanců. 


 

 

Přílohy tohoto článku tvoří:

        - Dopis předsedy prezidia SOV pana Josefa Tomka

- Rozhodnutí o "organizačních" změnách ministerstva obrany čj. 18-61/2009/DP-7542

          ze dne 16.7.2009.

- Metodický pokyn náměstka ministra obrany čj. 57-14/2009-7542 ze dne 3.7.2009

- Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 ze dne 16.7.2009.

- Úkolový list ministra obrany č. 442/2009-1140 ze dne 31.7.2009

 

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.