Kdo se snaží zabránit demonstraci vojáků.

78 replies [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

Tak jak to řekl generál Picek - vážení vojáci, tvořte historii a přijďte na demonstraci dne 21.9.2010. Budete první. Budete u toho. Zase se bude cinkat klíči...

satan
Offline
Členem od: 22.09.2010
Přestaňte si pouze stěžovat a pojďte do ulic !!

V sobotu 5.března uspořádá iniciativa ProAlt za podpory dalších organizací první demonstraci proti plánovaným reformám. Začátek akce je od 14.00h na Náměstí Republiky v Praze. www.proalt.cz

 

Společnost se škrtnout nedá
Prohlášení ProAlt - Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Mluví o „vládě rozpočtové odpovědnosti“. Nastolují však vládu neodpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Je proto třeba, abychom se ke své odpovědnosti přihlásili my, občané a občanky. Chceme jasně vyjádřit nesouhlas, přispět k zastavení vládních návrhů, povzbudit aktivitu veřejnosti a zahájit diskusi o alternativách. Chceme ukázat, že společnost se z ekonomických rovnic a politických strategií škrtnout nedá.
 

 
Škrty jsou problém, nikoli řešení
Vláda chce provést zásadní změny – ve školství, ve zdravotnictví, v penzijním systému, v pracovním právu, v sociálních službách, ve vědě a výzkumu. Neblahé dopady však můžeme očekávat i v dalších oblastech, od ekologické politiky přes politiku kulturní až po zahraniční.
 
Mnohé změny mohou být nevratné. Hrozí nám zavedení dvojích standardů ve zdravotnictví a s tím podstatné omezení všeobecně dostupné zdravotní péče, rozsáhlé škrty v sociální politice a posílení vlivu soukromých firem na dosud nezávislé univerzity, na systémy důchodového pojištění a dokonce i na Ministerstvo vnitra. Můžeme očekávat vystupňované ničení přírody, omezování práv občanů i další opouštění solidárních přístupů v rozvojové spolupráci. Chystaným změnám přitom nepředchází široká odborná ani občanská diskuse.
 
Reformy přilétají na křídlech strachu. Neodůvodněné, účelově vyvolané obavy ze státního bankrotu, šířené bez hlubších znalostí pod heslem „řecké hrozby“, umožňují ospravedlnit cokoli. Slouží převedení hodnot jako zdraví, vzdělání, příroda, práce či solidarita na účetní položky. Navíc dvacet let neaktuální, vypočítavě zveličovaný strach z „návratu komunismu“ má preventivně zneškodnit jakoukoli opozici.
 
Mezinárodní finanční a hospodářská krize se využívá k vyvolání pocitu naléhavosti a ohrožení. Mlčí se o tom, že navrhovaná řešení vycházejí z téže neoliberální ideologie, jež nás ke krizi dovedla. Ta vznikla v důsledku deregulace trhů a nekontrolovaných finančních spekulací, dlouhodobého omezování veřejných statků a zvyšování sociálních nerovností, tedy vinou uplatňování politicko-ekonomických přístupů podobných těm, kterými chce současná vláda krizi řešit. Zapomíná se na historickou zkušenost, která ukazuje, že ke zvládnutí ekonomických krizí v moderních společnostech nikdy nevedlo snižování veřejných výdajů a ústup od veřejných služeb, ale spíše jejich posílení.
 
S odkazem na minulý režim u nás zdomácnělo klišé, že soukromé je vždy lepší než veřejné. Pod tímto heslem vláda chystá útok na veřejný sektor. Privatizace přitom v mnoha oblastech zásadním způsobem omezuje veřejný prostor, v němž se lidé stýkají jako rovný s rovným, a směruje veřejné prostředky do rukou soukromých firem, často spojených s rozsáhlou korupcí a dalšími nelegálními praktikami. Poučení z probíhající finanční krize, které se shoduje s poučením z krize ekologické, naopak zní: neodpovědné a nekontrolované sledování soukromých zájmů se může změnit ve společenskou katastrofu.
 

 
 
Přerozdělování naruby
Tvrdí se, že „v dnešní době může obstát jen společnost s flexibilními lidskými zdroji“. Zdůvodňuje se tak plán na změnu zákoníku práce, která má zjednodušit a zlevnit propouštění. Jsme tu stavěni do pozice konkurenta s ostatními lidmi a společnostmi. Soutěžíme přitom v míře vlastního znevýhodňování, v omezování sociálních práv, ve snižování mezd, v uvolňování ekologických a zdravotních norem, zkrátka ve zhoršování celkové kvality života. Tato logika redukuje náš život na ekonomický výkon a nás samé na lidské suroviny, obráběné vzděláním a praktickými zkušenostmi pouze v zájmu tržní využitelnosti.
 
Další klišé zní, že přerozdělování je „trestem za úspěch“. Často se ozývá otázka, proč máme platit na různé skupiny obyvatel nálepkované jako „líné“, „zneužívající systém“ či „nepřizpůsobivé“. Právě odbourávání přerozdělujících prvků je jedním z podstatných východisek i cílů vládního programu. Přitom už nyní na veřejné a sociální služby vynakládáme jen 18,6 % hrubého domácího produktu, zatímco průměr evropské sedmadvacítky činí 26,2 %.
 
Výdaje na podpory v nezaměstnanosti, líčené před volbami jako základní problém státního rozpočtu, činí 0,6 % oproti evropskému průměru 1,3 %. Ta samá vláda, která chce v zájmu „rozpočtové odpovědnosti“ škrtat v tomto výdaji, zároveň podporuje investici v řádu mnohonásobku této částky, až půl bilionu korun, do dostavby dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, ačkoliv se z ČR už teď mnoho elektřiny vyváží (vloni 13 643 gigawatthodin, což představuje asi 18% celé produkce).
 
Už Topolánkova vláda prosadila omezení plateb na sociální pojištění z vyšších příjmů a systém zdanění, který zvýhodňuje bohaté a dopadá na střední třídy a chudé, tzv. „rovnou daň“. Nyní se uvažuje o dalším navýšení nepřímých daní, které opět dopadne nejtíživěji na střední a nižší příjmové skupiny. Připravované reformy se přitom mají ještě více než ty minulé dotknout právě těch nejzranitelnějších – handicapovaných, nemocných, nezaměstnaných, důchodců a dětí. Přerozdělování pokračuje – probíhá však od chudých k bohatým.
 
Přitom třeba zkušenost ze skandinávských zemí ukazuje, že skutečné přerozdělování není neefektivním plýtváním, ani pouhým prostředkem k zajištění potřebných a nevede ani k nárůstu nezaměstnanosti. Slouží rozvoji každého člověka bez ohledu na podmínky, do nichž se narodil. Tím nejen omezuje nespravedlnost a pro řadu lidí rozšiřuje svobodu. Napomáhá také rozvíjení společnosti jako celku.
 

 
 
Jaký dluh? A vůči komu?
Mluví se o „dluhu“, který je třeba snížit, abychom nežili „na úkor příštích generací“. Cílem plánovaných reforem však není dluhy splatit, nýbrž přesunout je z veřejných rozpočtů na účty domácností. Lidé budou nuceni zadlužovat se na školném, na zdravotní péči a mnozí z nich i na zaplacení základních potřeb.
 
Útok na ekologické zákony, který připravují reformátoři ve jménu oživení ekonomiky, by vedl nejen k dalšímu snížení kvality života pro občany ČR, nýbrž také k navýšení dluhu v podobě znečištěné a zplanýrované krajiny a přírody. Česká republika má se svými dvanácti tunami exhalací oxidu uhličitého na osobu, svým neúsporným hospodařením s přírodními zdroji i energiemi a neuváženou dopravní politikou již dnes velký dluh vůči budoucnosti. Průměrný Čech potřebuje pro svůj život zdroje z dvojnásobného kusu Země než průměrný obyvatel planety.
 
Vážně míněné splácení ekonomických i ekologických dluhů nevyžaduje, abychom upozadili sociální a ekologické ohledy. Vyžaduje osvobození společnosti z diktátu růstu.
 
Žijeme ve světě, kde deset procent nejbohatších vlastní osmdesát pět procent světového bohatství; majetek tří nejbohatších mužů světa přesahuje roční hrubý domácí produkt osmačtyřiceti nejchudších států dohromady. Žijeme ve světě hlubokých sociálních rozdílů, které se projevují v kvalitě života, v životních možnostech a horizontech.
 
V České republice se zatím těšíme určité míře ochrany zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavatelům, solidárně financovanému zdravotnictví a bezplatnému veřejnému vysokému školství a zatím i relativně nízkým sociálním nerovnostem, které se ovšem již nyní prohlubují. Ve Spojených státech plyne dnes jednomu procentu nejbohatších téměř čtvrtina veškerých příjmů. Podíl příjmů pro tuto úzkou vrstvu Američanů vzrostl trojnásobně od sedmdesátých let minulého století, kdy se v zemi začala uplatňovat neoliberální politika. Je to skutečně směr, kterým se chceme vydat?
 

 
 
Protest má smysl
Proti vládě nejsme bezmocní. Politici jsou závislí na veřejném mínění. Vyjádří-li se veřejnost dostatečně nahlas, vytváří tlak, který politici pocítí. Protesty mají smysl a mohou hodně změnit. K pádu britské premiérky Margaret Thatcherové, vzoru neoliberálů po celém světě, podstatně přispěly demonstrace proti dani z hlavy. Na přelomu století protesty proti ekonomické globalizaci vehnaly její stoupence alespoň na čas do defenzivy. Generální stávky dokázaly otřást řadou režimů. Budeme-li aktivní, můžeme vládní plány odvrátit.
 
Řada sociálních, ekologických a občanských výdobytků, jež dnes v České republice považujeme za samozřejmé, byla výsledkem domácích občanských iniciativ a hnutí. Mnohé ovšem byly vybojovány jinde a my jsme je během posledních dvaceti let dostávali ze zahraničí téměř bez politického zápasu. Nyní nejde jen o nás. Je čas přispět aktivně k protestům a bojům, které se celosvětově vedou o zvýšení sociální spravedlnosti a za záchranu planety.
 
Zakládáme tuto iniciativu, abychom sdružovali občany, podporovali a případně propojovali iniciativy, které se snaží působit naznačeným směrem. Chceme zahrnout široké spektrum nesouhlasících. Chceme být prostorem pro sebevyjádření občanů, aniž by se museli připojit k některé z politických stran. Na těch budeme nezávislí.
 
Budeme vytvářet a zveřejňovat odborné analýzy, vstupovat do veřejné diskuse, pořádat a podporovat demonstrace a jiné formy veřejného protestu. V určitých případech se oproti navrhovaným reformám nebojíme hájit současný stav i s vědomím jeho chyb. Tyto chyby blednou tváří v tvář hrozbám, které přinášejí vládní návrhy. Právě tak nám ale v řadě případů půjde o hledání alternativ jak vůči navrhovaným opatřením, tak vůči současnému stavu.
 
Stejně jako jinde ve světě ani u nás není řešením současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů rychlé zavedení údajně zázračných receptů, založených na zjednodušujících formulkách a odrážejících zájmy bohatší části společnosti. Nepotřebujeme další reformní „léčbu šokem“, ale především otevřenou diskusi o současném stavu a různých možnostech řešení a budoucího vývoje.
 
Skutečné řešení problémů nemůže přinést pokračování politiky, která je přivodila. Je třeba prosazovat alternativy založené na demokratické účasti všech, na sociální spravedlnosti a na ekologické ohleduplnosti. Cesta k nim vede přes porážku stávajících návrhů vlády. Klíčová bude mobilizace veřejnosti. Je v našem společném zájmu vyjádřit se co nejhlasitěji: protestovat a formulovat alternativy.
 
Toto prohlášení můžete podpořit svým podpisem na adrese www.proalt.cz. Zde se také o iniciativě ProAlt dovíte více. Budeme rádi, pokud se zapojíte do její činnosti.
Kontaktní adresa:

info@proalt.cz

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
jo ono by to šlo

jenže to by tady v tý republice nesměli bejt křupani, co nepochopí co je třeba TOP 09.
Tradiční a Obyčejný Podvodníci co se semkli v roce 2009

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Zajímavý kšeft, který unikl pozornosti médií
mazut
Offline
Členem od: 07.10.2009
Zaříznutá Sojka - už neuletí!

Podobný případ může být i projekt Sojka. Od počátku 80.let byla vyvíjena a letos v létě zaříznuta. Těch milionů co stála, ale v porovnání s konkurencí za pár kaček. Za čtyři auta a čtyři letadla 40 mil.Kč  v kompletu není taková hrůza. Velení tvrdí, že do budoucna se bude muset taktický prostředek znovu pořídit. Z komerčních součástek se dnes dá postavit levný a výkonný stroj, ale to nikoho nezajímá. Propuštěné odborníky budou jen těžce nahrazovat od nuly.
Bezpilotní stroje jsou budoucností, jen v AČR se vracíme k pěšákovi. Na víc už asi velení nemá.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Pravda

Mazute, máš samozřejmě pravdu. AČR se stala armádou bigošů, technika, pokud je, necvičí se s ní. (viz ARTUR) nakonec se stejně prodá jako KOMÁR.
Ono pochodování, kanady a oděv vz.95 jsou oproti takové technice za pakatel a ještě se na pohledem na takovou jednotku udělá blahem nejeden velitel.
 Ale co, oni až ani ty maskáče 95 nejsou ve střediscích naturálního odívání.
Sojku poslední roky vyvíjel VTÚL Kbely. Průšvih byl v potřebě dráhy na přistání.
Sojku nikdo nekoupil krom AČR. Pamatui ji ještě ve Stříbře, krátce i v Pcích.
Muselo by se spočítat kolik by stála logistika- opravy a provoz pokud by bylo po světě víc kusů v provozu.
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Stávka - anketa - hlasujte!

Hlasujte na http://zpravy.idnes.cz/budeme-stavkovat-nastvaly-se-odbory-neustoupim-jim-opacil-necas-pxw-/domaci.asp?c=A101102_111257_domaci_kop
 
Pro vojáky: PODPOŘIT neznamená jen stávkovat, ale jsou i jiné formy podpory!

KeclikHanush
Offline
Členem od: 07.07.2010
Jste všichni diletanti! Pokud

Jste všichni diletanti! Pokud nechcete zahanbit armádu, takhle se má demonstrovat!
 
http://www.youtube.com/watch?v=JoHGysu9fvo
 

KeclikHanush
Offline
Členem od: 07.07.2010
Banda zbabělců!!!

Jako civil si nemůžu vážit naši armády. Je to banda zbabělců, žoldáckých pseudovlastenců!!!! Uznávám jen dva vojáky. Plukovníka Muammar al-Kaddáfího a Hugo Rafael Chávez Fríase. Až se mezi Vámi najde někdo, kdo najde odvahu odjebat ty mafiánský kurvy z hradu, tak teprve potom začne éra prosperity a národ vám bude vděčný!!!! Vše ostatní, co na tom webu řešíte je bezvýznamný, malý, hodný tak maximálně duchu žoldáckýho podpodesrance!!!

satan
Offline
Členem od: 22.09.2010
a hele jeden chytrej

A nemohl by jsi nám to jít předvést? Jdi na KVV přihlůaš se do armády a pak šupky dupky na hrad.
Psát takový píčoviny jako jsi napsal ty, umí každej, tak honem už utíkej

KeclikHanush
Offline
Členem od: 07.07.2010
Já jsem za své socialistické

Já jsem za své socialistické myšlenky obětoval dost! Teď je to na Vás! Bratře.

 

satan
Offline
Členem od: 22.09.2010
Bratře

PS: my bratři nemůžem bejt, nemohu mít za bratra někoho, kdo vyplodí takovou píčovinu. Označit někoho za zbabělce je slaboduchost, vem soudruhu vidle a jako svobodnej občan rovnou na hrad

satan
Offline
Členem od: 22.09.2010
v LM nebo ČSLA?????

A kam jste to soudruhu s ostatními soudruhy dopracovali.

KeclikHanush
Offline
Členem od: 07.07.2010
ČSLA and LM

Pěkné to organizace. Jako soudruh se k nim bohužel nemůžu moc vyjadřovat, protože 1989 mi bylo 10let. Nicméně jsem někde četl, že z bojeschopnosti ĆSLA, měla západoněmecká generalita žaludeční potíže. :-) Zatím co  dnes, z AČR máme všichni rozpačitý dojmy. Zmatené nákupy techniky atd atd.
 
1) Nákup 72Ks L159ALCA - počet nutný pro zajištění vzdušného prostoru ČR bez stíhací podpory.  Potom přišla změna.
 
Po pronájmu nadzvukového Gripenu, je 40ks L159 uskladněno a jsou nepotřebné. Takže nám v hangáru leží 9 600 000 000Kč, které vláda dokonce uvažuje DAROVAT!!!!! nějaké rozvojovce třetího světa. Hmmmm, vidím že na rozhazování máme....
(ještě si vzpomínám na nákup leteckých přileb v 90letech, jenž nebylo možné použít v žádném tehdy používaném letadle )
 
2) Přezbrojení samopalu VZ-58 jsem moc nepochopil. Jedním z důvodu - malá přesnost 58ky???? Pokud se k vám blíží skupinka nepřátel, výhoda může být na straně méně přesné zbraně. Zasáhnete jich víc. Malou útěchou je alespoň to, že ten nový samopal ČZ 805, je českým výrobkem.
 
3) Pandury? BVPéčkem se jezdit na bojiště nedalo?
 
4) 30 Tanku T-72 (jenž máme ve výzbroji). Může takový počet vyhrát válku????? :-D
 
Než se rozčilovat, co takhle dát si partičku Generalse?
http://www.youtube.com/watch?v=wd3nAFPCxaw
 
Jo. Víte proč učitelům plánují přidávat, zatímco jiným platy snižují? Je to takové "poděkování" vlády učitelům za to, že tak dobře z masírovali prvo-voliče na školách. Jó, to už říkával starý Dušánek "Učitelé a herci, to jsou největší děvky!" A měl pravdu!!!!

Bohumír
Offline
Členem od: 30.08.2010
Arogance moci,místo ve tvaru

Reakce pana prezidenta a vlády na demonstraci mi připomněla aroganci moci před listopadem 1989.Taky hovořili o tom,že ulice nerozhoduje.Zvláště slova pana prezidenta,že na špatné hospodaření už upozorňuje více než 10.let.Měl argumenty jako Jakeš já nic.Kdo byl u moci?KLaus,Kalousek,Nečas.Jsou v politice přes 20.let a budou pořád,když budeme volit tak jak jsme volili.Pravicová politika V ČR neexistuje jeto jen okrádaní občanů.Musíme si uvědomit své místo ve tvaru kam patříme.Na podzim musíme volit jinak.Ovšem zvláště jemi smutno z panu generálů,kteří se vůbec nevyjádři.Nemyslím tím k demonsraci,ale k okradání armády.Jak budou plnit úkoly bez peněz?Byli dobře vyhování jako já v duchu držet hubu a krok a tady je výsledek.Vím o čem mluvím někteří z nich byli mi spolužáci.Nejmutnější postavou je ovšem pan generál Picek,který snad bude chtít být NGŠ i v domově duchodců.
 

JuraS.
Offline
Členem od: 19.07.2010
odpověď

Nečetl jsem celou diskuzi..ale třeba u nás na jedné sekci GŠ jsem měl od 9.00 hodin poradu která se protáhla na hodinu a půl...na skříni mi leží vuvuzelka kterou jsem chtěl trochu profouknout....ale stejně..jediná demonstrace která něco vyřešlila byla naposledy v roce 1419...

Realista
Offline
Členem od: 04.09.2009
Tak vám nevím...

Celou dobu co procházel demonstrační průvod (cca 1 hodinu) jsem strávil na protějším chodníku před Úřadem vlády ČR a pozorně sledoval jeho aktéry. Co mě vzalo za srdce byl fakt, že příslušníci PČR či Vězeňské služby byli v tom špalíru zastoupeni tak, že jsem si myslel, že tam jsou snad všichni, kteří nebyli dnes ve službě. Ovšem co se vojáků týče, v maskáčové blůze jsem viděl JEDNOHO JEDINÉHO člověka. Ani odborová organizace o.z. neměla moc početné zastoupení a šla až na konec průvodu....

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
Od armády to bylo fiasko

Realista má pravdu. Armáda tam nebyla skoro vůbec vidět. Na Letné jsem byl od 11:00 hod a hledal jsem zástupce armády. Našel jsem jednu skupinku cca 10 vojáků s transparentem. Dále tam bylo asi 50 - 60 lidí za odborový svaz civilních zaměstnaců armády v oranžových čepičkách. S těmito jsem šel k úřadu vlády, ale na schodech se to všechno pomíchalo. To však bylo všechno. Vojáci tam vlastně nebyli. Vojáci si nezaslouží, aby za ně někdo bojoval, když nedokážou vytáhnout prdel i když se jedná o jejich peníze. Moc mě to zklamalo, když se tady na webu všichni prsí jak je to všechno špatně.

civil
Offline
Členem od: 23.08.2010
to fiasko

zřejmě jsme byli mezi těmi 10-ti ve skupince pod transparentem a potkali jsme se v davu u schodů :-). Chtě-nechtě, musím souhlasit, že armáda moc vidět nebyla, sice můžeme říct, že nezáleží na jednotlivci, ale na celku a tou se účast, byť anonymní splní, je tu ale jedno "ale".
 
Vše začalo u vojáků a když by se měli ukázat, nejsou vidět. Ale otázka je proč. Není to spíše tím, že všude jinde je organizace na profesionální úrovni pomocí odborů, mají stejné označení (viz.čepička) a u vojáků tohle nikdy nebylo. Nezapomínejme, že vojáci se v historii účastnili poprvé a věřím, že jich tam bylo dost, jen nebyli vidět.
 
Prostě víme pro příště, už žádné - každý si vezme co chce, ale navrhněme jednotnost. Máte prý jedno "staré" krásné bílé tričko s obrovským znakem armády na zádech, určitě toto by přehlédnout ve skupině nešlo, případně lze do budoucna vymyslet něco, do čeho klidně každý z vás investuje sám a nechá ležet na dně skříně do doby, než zase bude potřeba.
 
Je to jenom nápad a možné vysvětlení, proč jsme si my ve skupince říkali, že z 10-ti tisíc na Fb nás tam stojí 10 :-( a přitom to nemusela být ani pravda, jen jsme se nedokázali najít!
 
P.S. A jinak jsme na Letné byli už něco po desáté a skupinka deseti se na "drzovku" dala do kupy až po hodině, když už jsme to ve dvou téměř vzdávali a chtěli se zařadit do davu :-(

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to civil,fiasko

Máš pravdu nebylo to vůbec zorganizované.Když se podívam kolik je zde registrovaných lidi,tak kdyby jen půlka dojela, tak je to o něčem jiném.Dojel jsem tam o něco později a čekal u mostu u Vltavy,směr k vládě,že se připojím,přes hodinu tam šlapali policajti,hasiči školy,zdravoťaci a armáda nikde.Ze strany vojenských odboru jsem extra iniciativu v organizacii neviděl a vojaci asi když nedostanu rozkaz taky moc nezvedou.Ani by jsem se nedivil,kdyby vláda nakonec odsouhlasila pro každy resort jiné platové tabulky,zdravotaci to maji slibené,vnitro již taky něco naznačilo,že o.z. tolik nevezme a policajtum taky.Pokud se  budou tarify schvalovat podle toho jak je vidět nespokojenost na veřejnosti a v mediich, tak o.z. u armády by jsem vzal tak 30% a vojakům 40%.Pryč je doba kdy se za poslušnost něco dostávalo.Vždyť i ministr to řekl jasně,při kontrolách zjistil,že z jeho pohledu se armáda změnila a jsou to všechno již zapalení profíci,takový patrioti a ani je nezajíma kolik dostaváji a berou to jako poslání.Pokud to tak je,tak není co řešit.Nebo se možná spoleháme,že se svezeme s policajtmi a když si  oni něco vydobijí,tak se to projeví i u nás.Jen aby jsme se nemýlili.Vždyť naše odbory se ani netají myšlenkou,že by jim nevadilo,kdyby se i výsluhy byvalým vojákum nejen zdanily,ale i vzaly, pokud budou po službě dal pracovat ve státní správě, třeba i jako vrátník,tak to jsou opravdový zástupci o.z. v našem resortu.Někdy mám dojem,že se  dokážeme rozložit sami a neni potřeba ani nepřítele a politici to jen dokonají

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Odbory se netají myšlenkou...

Můžeš mi, Aivene, vysvětlit, které odbory jsi měl KONKRÉTNĚ na mysli, když jsi napsal: "Vždyť naše odbory se ani netají myšlenkou,že by jim nevadilo,kdyby se i výsluhy byvalým vojákum nejen zdanily,ale i vzaly, pokud budou po službě dal pracovat ve státní správě, třeba i jako vrátník,tak to jsou opravdový zástupci o.z. v našem resortu."
 
Za SOV se musím proti tvému tvrzení důrazně ohradit a odkázat tě
 
- ohledně zdanění výsluh např. na http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/veterani/zdaneni-vysluh-a-pnb/6.1-pripominky-ke-zdaneni.html nebo na http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/veterani/zdaneni-vysluh-a-pnb/7.-vyzva-k-zamitnuti-zdaneni-vysluh-a-pnb.html
 
- ohledně souběhu výsluh a platu např. na můj komentář "Re: Souběh" z 31.8.2010 11:50 hod. na http://www.sov-info.estranky.cz/clanky/omdz/jednani-u-nmo-p---ii..html

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to PSOV, Samozřejme ne Váš

Omlouvám se,pokud jsem se přesně nevyjadřil,každému kdo čte vaše stránky a připomínky a také co dělate pro vojáky jak v činné službe tak i ve vyslužbe musí být jasné ,že jsem nemohl myslet Váš,ale myslel jsem na Samostatné odborove sdružení MO (pí.Šebková),byla to jejích reakce, když  tento problem souběhu otevřel p. Hrbata.Myslel jsem,že i Vám to muselo být jasné ,že jsem tímto výrokem nemohl myslet na Váš odbor.Ještě jednou se omlouvám a příště se raději vyjadřím přesnějí.S pozdravem

Pumpa
Offline
Členem od: 09.01.2010
Zdanění výsluh a přídavku na bydlení schváleno!!!!!

A co teď s tím budeme dělat? Soudit se?

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Na soud je čas, ale...

... bylo by dobré se na něj začít připravovat. Avšak současně je nutné podnikat takové kroky, aby to až k soudu nedošlo a bylo to "skrečováno" již dříve!
 
Následovat bude:
 
1) Návrh novely půjde do Poslanecké sněmovny a bude záležet především na ČSSD, aby ho nedovolila projednat v Poslanecké sněmovně již v 1. čtení (na zamítnutí postačuje 50 hlasů poslanců nebo námitka 2 poslaneckých klubů) = je třeba apelovat na poslance z ČSSD, resp. KSČM, aby projednání v 1. čtení zamítli

 
2) potom bude návrh přikázán do Výborů PS k projednání a ty ho usnesením buď doporučí nebo nedoporučí ke schválení a mohou k němu předložit i změny a doplňky = je třeba apelovat na poslance - členy Výborů, aby návrh nedoporučili
 

3) potom 2. čtení s obecnou, resp. podrobnou rozpravou, kde poslanci předkládají pozměňovací či jiné návrhy = je třeba apelovat na poslance, aby navrhli z novely vyškrtnout zdanění výsluh a PnB
 
4) potom 3. čtení a hlasování o přijetí návrhu novely = je třeba apelovat na poslance, aby hlasovali proti přijetí novely zákona
 
5) potom Senát = je třeba apelovat na senátory, aby hlasovali proti přijetí novely zákona
 
6) potom prezident = je třeba apelovat na prezidenta, aby odmítl přijetí novely zákona
 
7) a pak Ústavní soud (návrh musí podat alespoň 41 poslanců) = je třeba apelovat na poslance, aby podali návrh k Ústavnímu soudu na zrušení ustanovení o zdanění výsluh a PnB
 
Ve všech uvedených fázích to jde ještě zarazit, ale k tomu je třeba, aby KAŽDÝ, kdo je proti, důrazně APELOVAL na poslance, senátory, resp. prezidenta, protože pokud se to nepodaří zarazit, tak potom už nám opravdu zbyde se jenom soudit... :-(
 
APELOVAT MŮŽE NAPROSTO KAŽDÝ! - každý snad umí napsat email, dopis či si osobně s poslancem nebo senátorem popovídat
 
V případě souzení se, navrhuji, spojit se např. cestou FB či tohoto webu (Mika nám určitě rád vytvoří prostor pro článek a fórum s komentáři) a "složit" se na právníka pro jednoho "pokusného dobrovolníka" :-)

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
soud?

o co se chceš soudit? plat pobíráš, cesťák ti snad zaplatí.
Na čem chceš postavit žalobu?? Je to asi jako by jsi se domáhal osobního 10K Kč.
Nedávám tomu moc šancí. Když to zkusíš, jen dobře...

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Účast!

tak Tě vyvedu z omylu. telefonicky jsem mluvil s bývalým kolegou, který stále voják tam byl v civilu a měl den dovolené!Potom jsme šli na pivo, když byl konec.
Příště se to s účastí zlepší. 
Snad alespoň k volbám půjdou bez obav, jsou anonymní.

civil
Offline
Členem od: 23.08.2010
omyl?

asi jsem nepochopila svůj omyl, protože já oblečená v maskáčovém stála v hloučku stálých i dvou bývalých vojáků v celkovém počtu deseti osob a snažila jsem se tady zastat vojáků, proč jsme se nesešli ve větším počtu, abychom tvořili jednotný viditelný celek.
Píši přece, že věřím, že vojáků tam bylo víc, ale nebyli tak organizovaní jako ostatní, proto se může zdát, že chyběli, ale rozhodně absence maskáčové barvy není důkaz pro tvrzení, že se nezúčastnili, tak v čem se mýlím? :-)

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
také jsem tam byla....v

také jsem tam byla....v civilu protože jsem civil,s manželem profesionálním vojákem,který byl asi JEDEN JEDINNÝ kompletně ustrojený v 95. Byli jsme tam od 10,30 do konce a za celou tu dobu jsme neviděli nikoho kdo by na první pohled patřil k armádě.(nepočítám Edadu) Jeli jsme sami autem oba jsme měli dovolenou a cestou jsme si dělali srandu aby tam v zelenym nebyl sám.To rozčarování z toho že to není blbej fór ale holá skutečnost bylio velké.Za dobu co jsme byli na Letné nebo pak dole za náma přišlo spoustu lidí kteří se ptali KDE STOJÍ ARMÁDA? KDE JE ARMÁDA? KDE JSOU OSTATNÍ ?  Celkem dost jsem se styděla když jim manžel odpovídal že potkal pár kluků v civilu ale že jinak tam asi nikdo jiný není....... Na svýho muže jsem hrdá a vždycky jsem byla. Myslím že k tomu aby dal najevo svůj občanský názor není potřeba se bát. A pro Ty ostatní mám jen jednu poznámku: jste sice vojáci ale jste především občané tak se přestańte chovat jako ovce.Máte dost odvahy na to odjet kamkoliv na světě, tak se už jednou přestaňte bát sami sebe doma.

civil
Offline
Členem od: 23.08.2010
to unknown

Já se chci zastat vojáků a to né proto, že jedním je můj muž, ale proto, že prostě vím co od začátku tlučou do jejich hlav a to je ústroj, ústroj, ústroj. Maskáčová vesta je skvělej nápad a byla by vidět, ale každý z vojáků si právem řekl, je to proti předpisu o ustrojení, kterej má každej v sobě zakodovanej.
 
Já to vyřešila tak, aby aspoň armádní znaky byly vidět na mě, možná jsem alibista, když můj chlap šel také v civilu, ačkoliv je voják, ale co nadělám. Nikdy na žádné demo nebyl a už vůbec né za vojáky a pokud vím, ani policisté nešli ve svých uniformách, ale ve vestách, které jsou něčím navíc.
 
A vůbec nemůžu říct, že si ho proto míň vážím, naopak, pokud vím tak se odevzdávaly výkazy přehledů dovolených specielně na 21.9.2010 konkrétně u nich kamsi výš, nač, o to lze jen spekulovat, každopádně jeho účast je zřejmá, v práci se o ní ví a že si nenavlíkl bundu to už s odvahou nemá co dělat. Ačkoliv na mou včerejší otázku zda se stydí odpověděl kladně, že ano :-(, přesto si myslím, že nemá za co, odvahu, že jen planě neplácá už přece dokázal tím, že tam jel!
 
Všechno je jednou poprvé a z této demo si lze vzít ponaučení pro příště, nikdy nevíte kdy to budete znovu potřebovat.

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Řešení je prosté, maskáčová

Řešení je prosté, maskáčová blůza jiné armády než AČR, tu si může v ČR nosit kdo chce a jak chce.

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
to civil

A myslíš že vojáci nemají nějakou zřetelnou výstrojní součásku která je spojí a je také jen něčím navíc jak píšeš? Absolutně nemám nic proti vojákům,i já jsem manželka jednoho z nich. A asi právě proto jsem si přála aby to v úterý bylo jinak.

civil
Offline
Členem od: 23.08.2010
to unknown

marně jsme celou dobu přemýšleli co by to mělo být, aby bylo viditelné a přitom neodporovalo předpisům, ruku na srdce ani já jsem nechtěla, aby kohokoliv z nich jako jediné mohli nějakým způsobem trestat za nedodržení jakýhkoliv předpisů. 
Samozřejmě, že by bylo pěkný, kdyby se to tam více zelenalo, případně v barvách maskáčů, svým způsobem jsem si taky připadala jak blbec, ale po bitvě je každý generál, ted už nemá cenu řešit co bylo, spíš co bude. Ono je fakt možný, že armáda ještě bude mít příležitost si svoji reputaci napravit a ted už určitě nezklame ;-)

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
to civil

já pořád dost dobře nechápu o jakém porušení předpisů je tu řeč....možná ten trest pro mýho muže teprve přijde,ale zatím mu nikdo hlavu netrhá.........prostě se zůčastnil demonstrace v 95.bez označení jména a hodnosti a jestli něco přijde tak uvidíme co dál...

lojzík354
Offline
Členem od: 11.09.2010
Nošení uniformy na veřejnosti

Neexistuje žádný předpis, který vojákům (příslušníkům ozbrojených sil) zakazoval nosit maskáčovou uniformu na veřejnosti v době mimo výkon služby. Na veřejnosti jí nesmí nosit (nebo její součísti) člověk, který není přísl. OS. Ten by se dopustil přestupku podle zák. č. 200/1990 Sb.

Honza39
Offline
Členem od: 20.08.2010
Nejprve vojáci až pak občané

Milá pani Váš postoj je moc hezký a loajální vůči manželovi a snad i armádě. Ale uvědomte si že každý voják podepsal přísahu kterou se některých občanských práv zříká. Jsem VzP už 21 let a kvůli plánovaným změnám jsem se rozhodl ukončit služební poměr. Je spousty VzP kteří tam taky byli ale jen jako soukromé osoby protože respektují přísahu a zákon, který jim ve služebním stejnokroji nedovoluje demonstrovat. A pak je zrovna z Prahy spousty VzP kteří nemohli jít z důvodu plnění služebních povinností. Neurážejte proto vojáky že jsou ovcemi. Nejsou a podle mého ani nikdy nebudou.

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to Honza 39

To je právě chyba,že pokud tam byl někdo jen jako soukromá osoba,tak je to takové malé +,ale je to skoro o ničem.ZŠ z Chebu tam byla vidět víc jak celá armáda.Výsledkem pak může být i to,že si jak veřejnost tak i vláda může myslet ,že jsme vlastně všetci spokojení a vojáky a o.z . u armády nic netlačí,tak je klidně osolte.
Když jdeš na houby, tak si maskáčovou bundu dáš klidně,že jo?Policajtů je tři krát tolik jak vojaků a taky si mnoho z nich plnilo v tu dobu služební povinnosti a přesto jich tam bylo tak 20000 a z celé republiky.Matematický by mi to vycházelo tak 5000 vojáku a 2000 občanů.
Chápu,že to vždy nemusí být lehké se uvolnit,zvlašt když velitele na tu dobu neodkladně naplanují nějaké zaměstnání,ale to taky o něčem svědčí,jak jsou vybobkovaný a jak chápou situaci,doma nebo  v hospodě budu nadávat,ale jinak v práci dokážu sklapnout paty a  říct  provedu,jen aby si místo udrželi.Tak se pak nedivte,že se na nás dobře seká.Ano, řešení je i odejít jak si to udělal ty,je to taky projev demonstrace a nespokojenosti s tím co se děje.

jaran.terek
Offline
Členem od: 07.07.2010
čekatel na nábor

Tato vláda Vám dá ještě možnost si vylepšit reputaci ohledně účasti na demonstracích.Držím palce.

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
re Honza 39

pročtěte si tuto diskuzi,komentáře na Fb a jiné...chtěla jsem tím jen říct pokud budou vojáci čekat na to, že to za ně vybojuje někde jinde někdo jiný a oni sami budou odvážní jen ve svých příspěvcích na netu tak se patrně mýlí....a vysvětlení že jich spoustu muselo plnit sl.povinnosti ? I spoustu policistů si plnilo,přesto byli nepřehlédnutelní.....to že vojáci v tomto konkrétním případě selhali je neodiskutovatelný fakt a je teď úplně zbytečné vést tuto diskuzi....jednoduše vidět nebyli..... nezbývá než doufat že se poučí a polepší.....jako ( tip múže sloužit čepice s kšiltem a reflexní vesta s nápisem AČR). BTW. nenapsala jsem že jsou ovce, ale ať se  jako ovce nechovají.....A jen tak pro zamyšlení : ani malilinkato jste se nikdo z vás před Edadou ani sami před sebou  nezastyděli??

VSV
Offline
Členem od: 04.01.2010
Maskáčová blůza

Honzo, stačilo přece, aby si všichni VzP, kteří tam byli, na sebe vzali jenom MASKÁČOVOU BLŮZU bez hodnostního označení! A bylo by hned jasně vidět, za koho tam jsou. A tu blůzu si přece mohla vzít i UNKOWN, když tam byla s manželem!

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
re VSV

mohla.... ale nevzala ....... taky proč by to dělala? :-)

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Organizace demonstrace vojáků zaskřípala.

Myslím, že se projevily především organizační problémy pramenící z nezkušenosti s organizováním podobné akce. Zatímco odboráři měli stanovena seřadiště a měli i další pokyny od svých odborových předáků, o vojáky se nikdo nestaral. Kdo přišel, tak si prostě někam stoupnul a pak šel s davem. To je právě ten neduh, že vojáci nejsou na něco podobného zvyklí, zatímco odboráři fungují perfektně. Další problém vidím v tom, že spoustě vojáků došla odvaha a přišli v civilu. Viděl jsem jich tam celkem dost. To je ale téměř totéž, jako kdyby nikam nešli a seděli doma.
Nicméně je dobré vzít si z této akce ponaučení. Odvaha u piva v hospodě a nadávání na webu nikomu a ničemu nepomohou, pokud se nedostává odvahy dát najevo názor veřejně.
Další věcí je zlepšit organizaci. Tím nechci nijak hanit úsilí E. Měkotové. Ta si naopak zaslouží poděkování. Jen je třeba se smířit s tím, že napoprvé to zaskřípalo a udělat vše pro to aby to příště bylo lepší.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Příště maskáčovou blůzu

Organizační problém nebyl v tom, kdo se kdy a kde seřadí a kde a kdy se k průvodu připojí, ale v neviditelnosti. Pokud by se v tom 45ti tisícovém davu objevilo byť jen 1000 lidí v maskáčových blůzách, tak by rozhodně museli být vidět i kdyby nešli spolu a nestáli spolu v hloučku.
 
Jak správně říkáš, je třeba se z toho poučit a na příští demonstraci se vybavit maskáčovou blůzou (zelené tričko není tak viditelné)

vlkodav
Offline
Členem od: 20.12.2009
já vím

Mají dost,10% je nepoloží, proč by tam jezdili, většinou šli z civilu na dvojnásobek, žádný křeče.

philadelphia1969
Offline
Členem od: 07.07.2010
to:Realista

Když to je těžký, zvláště jestli by byl nějaký problém s tím, že vojáci nesmí použít maskáče jinak než v práci.Já bych řekla, že tam byli a viděla jsem jednu zástupkyni mluvit za armádu, kolik mohlo být-tuším něco kolem 13:30.
Zrovna teď ve zprávách byl výčet demonstrací a stávek za uplynulá léta a je zajímavé, že to bylo vždy, když byla u moci pravice.

parasutist
Offline
Členem od: 04.08.2009
maskáče na demonstraci

vojáci(a nejen oni) mohou použít tzv.maskáče. Ne  kompletní výstroj, která by byla zaměnitelná s uniformou AČR.(to by byl přestupek dle zák.200) čili klidně si můžem příště obléci pouze blůzu 95 a čepici(klobouk)95 a je to.

unkown
Offline
Členem od: 09.12.2009
re. philadelphia1969

myslim že Tvoje první věta je jen těžkej alibismus....a po dnešku ( tím myslím účast resp.neúčast vojáků) u mne budí pochybnosti o tom jestli si vojáci vůbec zaslouží aby pro ně někdo něco dělal,když toho sami nejsou schopni..... nejjednodušší je pro ně říct : MY NESMÍME....

philadelphia1969
Offline
Členem od: 07.07.2010
re:unkown

Vážený pane, žádný alibismus, nejsem voják a nikdy jsem nebyla. Manžel je hasič. U armády mám ale celkem dost přátel a na rozdíl od vás si jich vážím, stejně tak jako si vážím profese,kterou vykonává můj manžel. 

antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
Vojaci nebyli vůbec vidět!

Nebýt solidního vystoupení Eduardy Měkotové na mítinku, tak po vojácích nebylo ani vidu ani slechu.
Kromě 1 vojenského transparentu a 6 lidí v maskáčových bundách jsem neviděl ani v průvodu ani pak na náměstí nikoho jiného, kdo by podle vzhledu patřil k vojákům. Ve srovnání s policisty to bylo naprosto k pláči - kam jsem se koukl, tam byl policista! Vojáci asi čekají za bukem až za ně někdo vybojuje pro ně i jejich plat a přídavek na bydlení - docela hnusné parazitování...

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Právě jsem se vrátil z Prahy

"nikoliv z hradu" :-))
Demonstrace jedna věc, ale zavařit se Kalouskovi, RaJonovi Johnovi, Vondrovi a a dalším dá i jinak, tak že to pocítí, přistřihnou se jim křidélka.
Na podzim jsou senátní volby a je potřeba vyrazit k bednám s tím "správným" lístkem.
Nepíši schválně s jakým, je to na uvážení a svědomí každého jedince, politickou agitaci dělat nehodlám, neumím to a ani sem na board nepatří.
Je to ještě šance pro normální lidi získat zastání. Senát, může kde-jaký zvrhlý zákon z dílny trojkoalice shodit ze stolu.
Dfm, že i k těm bednám dojdeme v hojném počtu stejně jako dnes, a dáme jasně na vědomí, co si myslíme. 

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Volby

Techniku, já si po dnešku ale myslím, že vojáci by měli být volebního práva dokonce zbaveni, když nejsou schopni využít ani svého práva "demonstračního" (shromažďovacího). Čest těm pár výjimkám! To byl teda dneska trapas!

vlkodav
Offline
Členem od: 20.12.2009
Zbytečná cesta

Pochop , že ti pánové jsou už dávno za vodou a těmto kecům se ani nezasmějí.