Nezákonné prodlužování doby trvání služebního poměru za studium.

20 replies [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

Na redakci PVA se obrátilo několik vojáků, kteří chtějí ukončit služební poměr a mají problém se stanovenou dobou trvání služebního poměru. Důvod, proč chtějí tito vojáci odejít, je stejný. Nedůvěra v to, že se jejich právní postavení nezhorší. Nedůvěra v proklamované nesnižování platů a dalších finančních náležitostí, včetně přídavku na bydlení a jiných benefitů, a v neposlední řadě i výsluhových náležitostí. Někteří vojáci již ztratili důvěru v tento stát a jeho politickou reprezentaci. Lze se jim snad divit?

škval
Offline
Členem od: 09.09.2009
Závazek za studium

Tak jsem také tímto případem. V roce 2008 jsem prodloužil závazek do posledního června 2012. O rok později jsem uzavřel dohodu o zvýšení vzdělání, v září 2009 nastoupil dálkově na UNOB a závazek za studium se mi posunul do konce září 2016 (studium bylo čtyřleté). Po dvou letech jsem studium ukončil, závazek mi zkrátili, řekněme automaticky o 2 roky, do září 2014.
Věřte nebo ne, já jsem panu Vondrovi osobně napsal žádost o zkrácení. Předal to k řešení NGŠ, ten mě pokáral za nedodržení službního postupu a věc předal k vyřízení veliteli útvaru. Ten to podle vyhlášky č. 265/1999 Sb. zamítnul, protože to podle ní ani jinak nejde.
Nicméně každý den sleduji portál naší drahé vlády, kde se za pár týdnů bude schvalovat novelizace 265ky, která má jediný cíl - odbourat náš problém s řetězením závazků a natvrdo upravit vyhláškou odsloužení doby studia ihned po jeho skončení.
Napsal jsem e-mail Řediteli sekce legislativní MO.Uvedl jsem konkrétně svůj případ a ochotná paní doktorka se jím zabývala a sdělila mi, že pokud bude vyhláška novelizována, mohu konkrétně já požádat o zkrácení ke dni 31.12.2012, kdy mi podle nového znění 265ky uplyne povinost setrvat kvůli studiu. Nicméně dodala, že zkrácení je pouze na rozhodnutí velitele, tak jsem zvědav jak uspěji. Ještě jsem se paní doktorky ptal, kvůli účinnosti novelizace, zda tato novelizace nebude platit jen pro ty, kteří budou tetnto problém řešit po jejím schválení a ujistila mne, že se platnost bude týkat všech takových, které v současné době běží a samozřejmě i nových rozhodnutí o změně doby trvání kvůli studiu
Myslím, že všechny naše problémy se závazkem za studium jsou si velmi podobné a tak sledujte vládu, až konečně schválí 265ku a pak hurá žádat.

Voj
Offline
Členem od: 21.09.2011
Závazek za studium

Ahoj,zkoušel sis závazek nechat zkrátit? Jak jsi dopadl? Já jsem totiž podobný případ a uvažuji úplně stejně.Díky 

Voj
Offline
Členem od: 21.09.2011
Právní názor

Zde máme názor jednoho vojáka s právnickým vzděláním. Dávám to sem přesně jak mi to poslal. Je to reakce na
 
Nezákonné prodlužování doby trvání služebního poměru za studium.
4. September 2011 - 15:25 | by mika vrtulka
 
No uznávám, že zargumentované to má dobře. Ten zákon opravdu přinejmenším připouští výklad autora článku. Přesto nehovoří zcela jednoznačně jak autor zmiňuje. Ono totiž po skončení nemusí znamenat "bezprostředně" po skončení. Zpravidla taky v případě, kdy je třeba zdůraznit bezprostřední návaznost, používá se právě uvození sovem "bezprostředně, bezodkladně apod." Zde je ale potřeba zdůraznit, že nezpochybnitelné vyjádření je "nutné" zejména v případě určení povinností účastníkům právních vztahů. Určitě ses někdy setkal s tím, že je stanovena nějaká povinnost, ale pokud nemá určenou lhůtu k plnění, tak je prakticky nevymahatelná, protože dotčený může tvrdit, že povinnost se splnit chystá, ale až později, tedy ji neporušuje. To ale jen bokem. Pravda je že se s něčím podobným člověk sem tam setká ve vnitřních předpisech. No ale zpět k tématu. V případech jako je tento je nutné ctít zejména tzv. princip legitimního očekávání. Tedy ctít skutečnost, že pokud jde zákon chápaturčitým způsobem, vytvořit si určité očekávání o průběhu právního vztahu, vyplývající z textu předpisu (z tzv. gramatického výkladu), tak by samozřejmě měl mít účastník nárok na to aby toto možné posouzení bylo vzato v úvahu v jeho věci. Uplatňuje se zásada "in dubio mitius". K jejímu vysvětlení např. tohle:  
Již předtím, konkrétně 15.12.2003, připomenul Ústavní soud ČR ve svém nálezu zveřejněném pod č. 145 ve svazku č. 31 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu klasickou právní zásadu „in dubio mitius“, podle které za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, mohou státní orgány na poli veřejného práva činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje; z toho plyne, že při ukládání a vymáhání daní dle zákona, tedy de facto při odnětí části nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 Listiny základních práv a svobod šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod a v případě pochybností postupovat mírněji.
S ohledem na uvedené se domnívám, že by se dotyčný voják opravdu měl domoci v případě sčítání závazků své pravdy. Konkrétní praktickou zkušenost nemám. U nás doteď problém nebyl.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Právní názor II

A já doplním k „právnímu názoru“ toto:

 

 

Co znamená „po skončení studia“ zcela přesně stanoví paradoxně sama vyhláška MO č. 265/1999 Sb. v § 1 odst. 2 větě první: „Plnění povinnosti k setrvání ve služebním poměru po skončení studia nastává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po skončení studia.“

 

Co se přesně myslí skončením studia, je uvedeno v § 1 odst. 4 vyhlášky: Skončením studia se pro účely stanovení doby setrvání ve služebním poměru po skončení studia rozumí vykonání předepsaných zkoušek, vydání osvědčení o absolvování kurzu, vyloučení ze studia, nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, zanechání studia a zánik služebního poměru propuštěním ze služebního poměru, odnětím vojenské hodnosti nebo ztrátou vojenské hodnosti na základě rozhodnutí soudu.“

 

A jak zní zákonné ustanovení? Takto:

§ 60 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.: „Služební orgán uzavře s vojákem, který si zvyšuje nebo rozšiřuje vzdělání využitelné pro služební zařazení související s výkonem současného nebo předpokládaného služebního zařazení dohodu, kterou se stát zavazuje umožnit vojákovi zvýšení nebo rozšíření vzdělání. Voják se zavazuje setrvat po skončení studia po dohodnutou dobu ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se zvýšením nebo rozšířením vzdělání nebo jejich část, a to i tehdy, zanikne-li vojákovi služební poměr před ukončením zvýšení nebo rozšíření vzdělání nebo v jeho průběhu.“

 

Takže, pokud věta druhá § 1 odst. 2 vyhlášky MO č. 265/1999 Sb. posouvá počátek běhu lhůty jinam, než PO SKONČENÍ STUDIA, je toto ustanovení v rozporu se zákonem. Věta druhá § 1 odst. 2 zní takto: „Nebyla-li splněna dřívější povinnost k setrvání ve služebním poměru, pak plnění dohodnuté doby nastává až prvním dnem následujícím po splnění této dřívější povinnosti.“

 

Jak je vidět, vůbec není nutno dávat do předpisu výraz „bezprostředně“, když opravdu není nutno honit minuty nebo hodiny a dokonce ani dny. Ale rozdíl mnoha měsíců a dokonce mnoha let již rozhodně nelze považovat za dobu „po skončení studia“. To snad uzná každý rozumný člověk.

 

Navíc lze poznamenat, že služební orgány nerespektovaly ani to, že pokud voják měl setrvat ve služebním poměru jeden rok za studium, které ukončil v červnu 2004, ale jeho služební poměr již tehdy byl sjednán do konce roku 2009, závazek byl pokryt trváním již sjednaného služebního poměru a vůbec nebylo třeba služební poměr prodlužovat. Služební orgány začaly ale počítat dobu až od skončení původního závazku (r. 2009). Tedy s několika (5) letou prodlevou. 

 

Takže závěrem: Doufám, že nyní jsem se vyjádřil poněkud stručněji a tím snad i jasněni a dále již nebude pochyb o chybě ve vyhlášce. A také předpokládám, že již si nikdo nebude myslet, že zákon a vyhláška připouští vícero výkladů. :-)))

 

Ještě malá vsuvka. Zákon nestanoví, že se vojákovi o stanovenou dobu prodlouží služební poměr. Zákon stanoví, že voják neodejde ze služebního poměru dříve, než uplyne stanovená doba po skončení studia. A pokud snad odejde dříve, zaplatí poměrnou část nákladů za studium. Zákon tedy připouští variantu zkrácení doby trvání služebního poměru i na dobu, kdy voják "plní závazek setrvat ve služebním poměru".

 

 

beskum
Offline
Členem od: 28.02.2011
Zlatej civil

 
 
 
Není lépe jít do civilu dělat na svůj živnosťák -Švarc systém má své výhody.Vím o čem mluvím sám jsem před rokem z armády odešel z místa v 6 platové třídě po té co se začalo s rušením profesnich výhod a než nám sebrali 10 % z platu  hodnost a část  příplatku na bydlení . Odvádím tedˇ státu jen  zlomek toho co dřív  na sociálním a dani  jen z minimálního základu  a  jako  nevoják nemusím odpracovat ani hodinu z těch 150 hodin přesčasů zadarmo a mám práci v místě  bydliště svatý klid od buzerace a misí )))))
 

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
To už jsem tady psal před rokem 1/2

Jsm rád, že zde má někdo podobný názor sice opožděný, ale má. To že jsem odešel, vzal odchodné zainvestoval do své firmy a nefňukal jako ostatní kde jim kdo ubližuje, zde bylo trnem v oku spousě vysloužilcům parazitujícím na armáděs dovětkem, že každý kdo podniká je lump. Co jste chtěli teď máte a docela vám přeji pokud dojde situace tak daleko, že budete stát před rozhodnotím buď výsluha nebo plat u MO. Tak pánové není lump ten kdo podniká, ale vlastně stát, který vám škodí, že?Myslím si že je to fér vůči těm, kteří musí makat na sebe a necucaj prachy ze státu jako zaopatřovacího ústavu.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
A co děláš za práci?

A co děláš za práci?

beskum
Offline
Členem od: 28.02.2011
Veterán

Firma - Vymahání  a asistence u  uxekucí a servis pro exekuce a exekutory -  využil jsem z armády vše výcvik i možnost si udělat zbrojní průkaz a o zakázky na nebl.10 let postaráno
 

Semik3
Offline
Členem od: 30.09.2010
To je výsledek výcviku v armádě

Armáda vycvičí profesionální vrahy které v konečném výsledku odkopne a ti zvyklí na obrazně řečeno slušný peníz díky misím po odchodu slouží v civilní sféře...svět se v prdel obrací...

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Dobrý!

Armída do mě narvala těžký prachy. STANAG1 + 2 z AJ, vojenskou školu, prověrku "T"
využívám a prodávám znalosti získané v AČR.
atd........atd..........
a teď jsem v civilu dělám pro specializovanou firmu v oblasti digitálních komunikací a přenosu dat. Nestěžuji si.ice musím dělat a za mnou musí být vidět výsledek, ale v  AČR bych to co mám teď neměl.
Jen jsem armádu ke své škodě málo podojil. Myslím v naturáliích á-la kurzy a školení.
Vůbec mě to není blbý, to takhle napsat naplno,když jsem viděl, jak na základních funkcích nebylo na nic peněz. Na výcvik, materiál,opravy.   
Přitom si velitelé, náčelníci, štábníci a vlezdoprdelkové a leštiči klik mastili kapsy tučnými odměnami, pořádali před námi plebejci utajené rauty placené z FKSP.
 

kapelmeister
Offline
Členem od: 11.09.2009
Přeji vám to

Dobrý den,
Moc Vám přeji, že se v civilu daří, protože asi každý z nás měl strach, aby se uživil po odchodu z "jistoty", ale opak je pravdou. Momentálně vydělávám desetkrát tolik, co jsem měl v armádě, jen  s tím rozdílem, že můj nadřízený je člověk, který své práci rozumí a umí vést podřízené...jo a jsem osvč, takže si vydělávám na sebe. To, co jsem se za poslední rok u firmy naučil, mi nedala ani vysoká škola. Práce mě baví, protože za čas, který ji věnuji jsem náležitě odměněn, což se u army nestávalo. Jo, a ještě jeden rozdíl...u armády jsem si z platu nemohl dovolit koupit Mercedes CLS :-) Ale v první řadě je důležité, že ještě existuje společnost, kde se k sobě lidé chovají jako lidé a nějaké intriky, jako v armádě nejsou na denním pořádku. Přeji Vám, abyste byli také tak spokojeni, jako jsem já. S pozdravem Jiří Lexa

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Komentář k flašinetářovi

Vážený pane,
pročítám si Vaše články a mám dojem, že se neustále snažíte nahlodat současné profesionální vojáky, ať všeho nechají a jdou pracovat pod Vás (viz. Vaše nabídka práce). Nerozumím tomu máte šéfa děláte sám na sebe, jste OSVČ. Náramě mi to připomíná typ domovního prodeje vysavačů, nebo prodejní akce pro důchodce, kde dokážou vnutit každou blbost atd. Upozorněním koukněte mám Mercedes CLS, PC, mobil a můžete se mít dobře jako já "BERETE"!!! No prostě normální typ letadla. To že jste si koupil CLS není zas tak úžasné ono se dá pořídit již za 425 tisíc. Je s podivem, že se nevěnujete něčemu ze svého oboru nebo jste trubku s taktovkou pověsil na hřebík. To je divné. Asi jste jako hudebník za moc nestál, jako vojáka mě nikdy vojenské hudba nebrala a měl jsem z příslušníků těchto těles kopřivku. Prosím nelakujte a neoblbujte, jak je všechno úžasné. Jsem rovněž v civilu již třetím rokem, dělám to co jsem se naučil a k čemu mám vzdělání tedy VŠ, podnikám jsem majitelem s.r.o., narozdíl od vás mám zaměstnance, ale není vše tak úžasné jak popisujete. Doba je zlá i v civilu. Možná u Vás Švarc systém funguje, ale už ne pro Vaše potenciální zaměstnance. Asi moc nefakturujete a neobchodujete, protože intriky se dějí v civilu a dost zásadní.
Vojáci prosím nedejte se zblbnout flašinetářem doba je zlá i v civilu.

takybejvalej
Offline
Členem od: 24.10.2009
byla to jen otázka času

Souhlasím v plném rozsahu, moc pěkně napsané, jen dodám, že s tou kopřivkou bych to zas tak neviděl, ti kluci alespoň něco umí, ale jinak pravdivé a trefné. Možná jen ostatním čtenářům  doporučuji ještě přečíst minulé  komentáře jistých členů, ono to pěkně zapadá do sebe. Mějte se fajn a držte se, bude hůř

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
to Amadeus

Kamaráde, až na to poněkud divné označení flašinetář s celým tvým příspěvkem souhlasím. A v podstatě i s dalšími návaznými články. Nejhorší je, že řada vojáčků, kteří mají jedinou starost jak se zašít asi v armádě zůstanou. Bohužel o řadu typů zakopávám. Nejhorší je, že po dalších určitě rozumných restrikcích v armádě hlavně zůstanou personalisté, finančáci, VHÚ a Ondráš společně s Duklou.
A v civilu to není jednoduché, pokud nechceš prodávat lampy co uzdraví, podvodné dodavatele enerigií a votravovat slušný lid v barácích.
Žijeme ve složité době a bohužel v ní ještě budem žit.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Odvážným štěstí přeje....

Zdar Amadeusi.
doba je zlá, doporučuji každému, kdo nic neumí setrvat v armádě.
3000/12min nebo pořadová příprava není žádná kvalifikace! Rovněž STANAG 1
"my hobby is bla, bla......." nejsou znalosti "English fluently" o válení se v pangejtu s kulometem nemluvě.
Kdo nemá odslouženo alespoň 15 let, je volba jednoznačná - zůstat! Pokud vyjde s penězi.
Kdo má nárok na výsluhu musí se rozhodnout, ale není to jednoduché. Znám to z vlastní zkušenosti.
Trefit solidního zaměstnavatele v civilu je kromě mailování a telefonování, osobních schůzek a výběrových řízení také o štěstí.
Já jsem spokojen.Nevydělávám miliony, nejezdím v mercedesu CLS, ale můj PHV je vyšší než v army.

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
S tím souhlasím...

Určitě štěstí přeje odvážným, souhlasím s tím. Akorát jsem se ohradil na způsob annonce Kapelmaistra, protože tímto způsobem to může napsat jen blb. Ano podnikání je o něčem jiném, také bych už neměnil. Ale úspěšnost deklarovat koupí CLS. Nebo že mám výplatu 10x nebo 100x větší než v armádě. To je pubertální výplod. Tím spíše ostatní naštvu, pokud to nebyl záměr. Rozhodně se nejdu na těchto stránkách rozepisovat o tom jaký mám obrat a co všechno si mohu koupit, protože vše je relativní, teď se daří, stačí neproplacených 10 faktur a už se vezeš, proto jsem raději pokorný. Také jsem odchodné použil na rozjezd firmy a šel jsem do rizika. Ostatní oz vysloužilci se zde chechtají jak je jim dobře plat u Mo + výsluha a jak to bez nich u armády nepůjde, ale půjde a docela dobře. A najednou ejhle je tu problém oni nám chtějí vzít výsluhu, když pracujeme u MO. Ano těch lemplů a vyžírků co nic neumí je v armádě ještě pořád mnoho. Co člověk může chtít od inženýrů pochodového kroku. Tak maximálně zvedat závoru u VLS.

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
ad:VLS

Já bych to tak paušálně neviděl. Znám hasiče, který jsou fakt "odkecaný", v 58 letech by je nikdo nazaměstnal a tak chodí si přivydělávat k VLS. Dokáží zvážit svoje šance, mají snahu pracovat.
Na zvracení je mě z ing. kteří s univerzitou ve vyšpointu byli největší velitelé a v civilu se ukázalo, za co a na co tituly  mají.A raději sedí doma.
Studijní programy "denní život u vojsk" a podobný nesmysly  jsou opravdu kvalifikací akorát na zvedání klacku u útvaru.
Pravda, kdyby mě dnes někdo nabídl návrat do army, nešel bych.
Kolega, který byl odejit v Bartákových restrikcích 2009 prý měl telefonát od krajského rekrutačního střediska, s nabídkou návratu.
Tomu říkám opruz! Vyhodit vojáky do civilu a ještě jim po dvou letech zavolat a nabízet návrat.
Ve 40ti je potřeba odejít a začít pracovat v civilu v perspektivním oboru.
40ti letý voják je dnes starý a SaVo se jen klepe na jejich vyhazovy a náhradu mladšími ročníky. "propuštění z moci úřední" bude jen snahou o legalizaci takového jednání, zatím je propuštění kvůli věku diskriminace.
A to se výsluhové náležitosti a jejich výpočet nejdříve změní k horšímu pro vojáka. 
 
 

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Závazek je pravní vztah

Tento výrok padá z úst našeho topmanagementu, když se jedná o tom zda vojáka propustit, když si o to požádá.Co když,ale závazek( právní vztah) znevyhodňuje stát ,zastupovaný MO v neprospěch vojáka? Je tento závazek ještěopravdu právním vztahem??? Přirovnal by jsem to obrazně k tomu, jako by jste si nechali postavit dům od firmy za 2 melouny a v jeho průběhu výstavby firmě řeknete,že ji dáte jen 1,5 melounu,tak firma může souhlasit a dostaví to - doslouží to nebo se rozhodne skončit pro neplnění smlouvy  a vy jste povinný jí zaplatit zato co zatím udělala a odstoupí od smlouvy - zabalí to nebo Vas taky může zažalovat pro neplnění předem podepsané smlouvy - závazku.  viz. např. spor zdanění výsluh .
Ten voják sloužící nebo i voják ,který splnil závazek je taký jeden ze subjektu závazku (smlouvy).Nezapomínejte!!!

optimista
Offline
Členem od: 07.06.2010
závazek je otroctví

novodobá forma otroctbí - zavážeš se ke koupi hrnců v oparu důvěry, poté co odevzdáš produktivní léta života zjistíš, že dole bylo napsáno malým písmem, že se vše počítá z toho co platí v den odchodu... škoda že to Uncle Sam neřekl hned. Férový závazek je jedině ten, který má v sobě zakotveno - že to co je platné v době podepsání dostaneš v den ukončení. žádné změny v průběhu smlouvy. nebo dejte smlouvu zase na celý život!!! a pak si měŇte co chcete. a všimněte i, že v zákoníku práce již dávno zrušili opakování smluv na dobu určitou - protože jsou naprosto nevýhodné pro zaměstnance. tak si v resortu MO udělejte dva druhy VzP - jedny na pořád - selection of the best a ty druhá na ty vaše otrocké smlouvy, ty si vycucejte. už mě to neba, jdu spát

techno
Offline
Členem od: 25.04.2011
Opět kvalitně zpracovaný

Opět kvalitně zpracovaný článek a konstatování, že v tomto státě nejsou zákony dodržovány.
Jen nechápu inteligentního člověka, jak v současné době může vstoupit do armády a jít studovat vojenskou vysokou školu. To těm lidem nedojde, že se stanou otroky bez práv a možnosti se čemukoliv bránit? Opravdu se vyplatí nechat se živit armádou 3 nebo 5 roků a pak být 10, 20, 30 let vykořisťován?
Snad bych to chápal u pilotů, kde těžko najdou srovnatelný výcvik, ale jiné profese...
No vlastně si říkám, kdybych byl blbej jak pučtok a jinde by mě nevzali, určitě bych do armády šel, když vemou skoro každého. Stejně tady zůstanou jen blbci bez hypoték a blbci s hypotékami...
DĚKUJI redakci za článek!