56 replies [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

Je čas si uvědomit, že v jednotě je síla a že i vojáci mají svá práva.

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
OPOMÍJENÁ PRAKTICKÉ DOPADY VEŘEJNOPRÁVNÍ POVAHY SLUŽEBNÍHO POMĚR

Zajímavý článek převzatý z :
 
http://www.facebook.com/notes/matej-fichtner/opomijena-realita-prakticke-dopady-verejnopravni-povahy-sluzebniho-pomeru/159741897371333
Matěj FICHTNER[1]
 
[1] Mgr. Ing. Matěj Fichtner, MBA. Student doktorského studia na Univerzitě obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra řízení lidských zdrojů. E-mail: m.fichtner@seznam.cz
OPOMÍJENÁ REALITA: PRAKTICKÉ DOPADY VEŘEJNOPRÁVNÍ POVAHY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
ÚVOD
Korektní a zákonné jednání zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům je dnes elementárním požadavkem, který společnost prostřednictvím právního řádu klade na každý ekonomický subjekt, který v roli zaměstnavatele vystupuje. Úroveň právní kultury v této oblasti se odráží nejen do celkové spokojenosti zaměstnanců, ale i do kvality ekonomicko-sociálních vztahů napříč strukturou celé společnosti. Je proto žádoucí a vhodné dbát na to, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci byli o svých právech a povinnostech řádně informováni.
Významnou skupinu zaměstnavatelů dnes tvoří veřejná správa. Odhlédneme-li od specifické činnosti daného veřejnoprávního subjektu a soustředíme-li se pouze na oblast řízení lidských zdrojů, konkrétně vztah mezi veřejnoprávním subjektem a jeho zaměstnancem, pak lze zaměstnance rozdělit do dvou skupin: zaměstnance v pracovněprávním poměru a zaměstnance ve služebním poměru. Vzhledem k tomu, že není významnějšího rozdílu mezi povahou pracovněprávních poměrů zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanců soukromého sektoru, je dosavadní zevrubná diskuse o právních poměrech zaměstnanců soukromého sektoru na pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve veřejné správě plně aplikovatelná[1].
Mírně stranou této diskuse však dosud zůstávaly právní poměry zaměstnanců veřejné správy ve služebním poměru. Existují sice publikace, které se služebním poměrem zabývají, jen málo z nich však směřuje do roviny uplatnitelné teorie – buď se jedná o publikace charakteru příručky obsahující konkrétní ustanovení právních předpisů použitelná v konkrétních situacích, nebo teoretické publikace abstraktního charakteru pojednávající o služebním poměru a službě v širokých historických, politologických a státovědných souvislostech. Vzniká tak mezera v teoretickém poznání, která se následně projevuje opakovaným selháním ve schopnosti logicky a systémově kombinovat jednotlivé prameny práva pro získání správného závěru. Jaké fatální důsledky pro praktický život tento nedostatek má, netřeba zdůrazňovat.
 
BOJ O PRÁVNÍ POVAHU SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Služební poměr je institutem v našem právním řádu poměrně dobře zakotveným, s bohatou historií, která sahá až do dob rakousko-uherské monarchie. S postupem času dospěl od volného označení pro zaměstnání ve státní službě do přesně definovaného vztahu mezi státem a občanem, který službu vykonává jako svoje povolání.
Služební poměr je dnes upraven zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů[2] a zákonem o vojácích z povolání[3]. Prvně jmenovaný zákon vznikl jako paušální a sjednocující náhrada těch dílčích částí některých zákonů o zřízení jednotlivých bezpečnostních sborů, které upravovaly služební poměr příslušníků daného sboru. Zákon o vojácích z povolání je pak přímou náhradou dřívější právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání[4]. Oba služební předpisy mají shodnou povahu a velmi podobnou strukturu a společně tvoří legislativní základ personálního řízení v silových složkách státu.
Služebním poměrem se dnes rozumí vztah mezi fyzickou osobou vykonávající službu na straně jedné a státem, resp. veřejným sborem, na straně druhé. Na první pohled by se mohl zdát obdobný pracovněprávnímu poměru, tyto dva poměry však nelze zaměňovat, neboť z hlediska českého práva jde o odlišný institut, který se pracovněprávnímu poměru v některých aspektech pouze podobá.
Zatímco služební poměr je ve své podstatě vztahem veřejnoprávním, pracovní poměr je typickým reprezentantem vztahu soukromoprávního. Rozhodujícím kritériem pro určení, zda daný právní vztah je vztahem soukromoprávním nebo veřejnoprávním, je vzájemné postavení účastníků. Mají-li subjekty rovné postavení, tedy nemůže-li jeden druhému jednostranně určovat jeho práva a povinnosti, jedná se o poměr soukromoprávní. Naopak o poměr veřejnoprávní se jedná tam, kde subjekty nemají rovné postavení a jeden z nich tak může druhému jeho práva a povinnosti jednostranně (vrchnostensky) stanovovat, byť v mezích zákona.
Rozdíly mezi těmito dvěma přístupy ve vztahu ke služebnímu poměru nebyly v průběhu 90. let příliš patrné. Vzhledem však k tomu, že s postupnou kultivací právního prostředí ČR se stále větší množství osob domáhalo svých nároků ze služebního poměru soudní cestou, musela se i judikatura otázky právní povahy služebního poměru dříve či později dotknout, neboť tato měla na praktické uplatňování služebního práva velmi významný vliv.
Porevoluční judikatura nebyla až do roku 2005 v názoru na povahu služebního poměru jednotná. Zřejmě z důvodu překotného vývoje v oblasti správního práva, které bylo významně ovlivněno obnovením plnohodnotného správního soudnictví v souvislosti s přijetím soudního řádu správního[5], některé soudy považovaly služební poměr za soukromoprávní vztah a vzájemná práva a povinnosti mezi státem a osobou ve služebním poměru za soukromoprávní věc. Tím také odůvodňovaly, ve spojení s § 68 písm. b) soudního řádu správního, nemožnost domáhání se nároků ze služebního poměru ve správním soudnictví a odkazovaly účastníky na občanskoprávní řízení před obecným soudem[6]. Tento přístup tak znamenal, že služební poměr byl částí odborné veřejnosti vnímán jako pracovněprávní vztah obohacený o procesní prvky (tedy z dnešního pohledu o část dvanáctou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a o část devátou zákona o vojácích z povolání), tedy o řízení, ve kterém služební orgán rozhoduje o soukromoprávních věcech. Pro pořádek je však třeba dodat, že v té době již existovala i protikladná judikatura, která se přikláněla k veřejnoprávnímu charakteru služebního poměru[7].
Z pohledu jednotnosti judikatury nastal zlomový okamžik v roce 2005, kdy zvláštní senát[8] rozhodl kompetenční spor mezi Městským soudem v Brně a Krajským soudem v Brně. Spor se týkal povahy služebního poměru a ve vztahu k ní i opakovaně se objevující otázky, zda je o žalobě proti rozhodnutí služebního orgánu příslušný rozhodovat správní soud nebo obecný soud. Ve svém usnesení čj. Konf 76/2004 – 12 a čj. Konf 49/2005 - 4 ze dne 17.8.2005 zvláštní senát judikoval, že služební poměr[9] „vzniká mocenským aktem služebního funkcionáře a po celou dobu svého průběhu se výrazně odlišuje od poměru pracovního, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, jehož účastníci mají rovné postavení.“ Dále zvláštní senát judikoval, že „Právní povaha služebního poměru příslušníků Policie České republiky postihuje zvláštní povahu zaměstnavatele jako primárního nositele veřejné moci, potřebu pevného začlenění policisty do organismu veřejné moci a účast na jejím výkonu. Tato potřeba zasahuje tak daleko, že tu nejde o modifikaci soukromoprávního poměru, ale (stejně jako u některých dalších kategorií veřejných a zvláště státních zaměstnanců) o specifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva.“ Tento judikát z vrcholové úrovně českého soudnictví sjednotil náhled na postatu služebního poměru a poskytl budoucím účastníkům určitou procesní jistotu ve vztahu k posouzení právní povahy služebního poměru, neboť je nepravděpodobné, že by soudy nižší instance ignorovaly takto závažnou argumentaci, a ještě nepravděpodobnější, že by při případné kasační stížnosti Nejvyšší správní soud posoudil věc jinak než v souladu s judikátem, na jehož obsahu se velkou měrou sám podílel[10]. K soudnímu projednávání sporů ze služebního poměru je tedy příslušný soud ve správním soudnictví. Této linie se nadále judikatura drží - bez ohledu na to, zda je v daném případě žalobcem stát nebo osoba ve služebním poměru[11].
 
NOVÝ FENOMÉN: SLUŽEBNÍ PRÁVO PROCESNÍ
Je-li z předchozího textu veřejnoprávní povaha služebního poměru spolehlivě prokázána, pak lze chápat služební poměr mnohem komplexněji a v naprosto odlišném světle, než jak byla odborná i laická veřejnost až doposud zvyklá. Služební poměr totiž v tomto veřejnoprávním pojetí dokonale zapadá do systému českého správního práva a většina problémů, na které lze při uplatňování služebního práva narazit, tak rázem dostává logičtější a přehlednější rámec.
Základní kategorií v problematice služebního poměru je rozhodovací činnost služebního orgánu, na který je pravomoc rozhodovat zákonem delegována[12]. Vzhledem k tomu, že podstatou této rozhodovací činnosti služebního orgánu je jednostranné mocenské určování práv a povinností dotčených osob, jsou rozhodnutí vydávaná služebními orgány ve věcech souvisejících se služebním poměrem nepochybně správními rozhodnutími. Služební orgán tak má postavení správního orgánu. Této judikaturou verifikované hypotéze svědčí i definice obsažená v § 67 odst. 1 správního řádu[13]: „Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.“ Tedy kritériem pro určení, zda se v daném případě jedná nebo nejedná o správní rozhodnutí služebního orgánu, je především to, zda rozhodnutí v daném případě zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti osoby ve služebním poměru, nikoliv formální označení daného dokumentu.
Je-li nyní známo, že služební poměr a služební právo svou povahou patří do oblasti správního práva, potom lze popsat vzájemné souvislosti a vztahy služebních zákonů s ostatními právními předpisy. V mechanismu aplikace lze přitom s úspěchem použít analogie se zvláštními částmi správního práva, např. se stavebním právem, živnostenským právem nebo právem sociálního zabezpečení. Služební právo zde představuje samostatnou zvláštní část správního práva, kterou lze dále rozdělit na služební právo hmotné a služební právo procesní. Služební právo hmotné je souborem ustanovení popisujících, jaká práva a povinnosti osobě ve služebním poměru příslušejí. Typicky se jedná například o rozsah dovolené, výši platových a výsluhových náležitostí, pracovní dobu, apod. Služební právo hmotné je obsaženo jednak v obou zmiňovaných služebních zákonech a jednak v předpisech, na které služební zákony odkazují. Právě služebnímu právu hmotnému se věnuje většina dostupných odborných publikací včetně drtivé většiny kvalifikačních prací.
Naopak služebnímu právu procesnímu byla dosud věnována jen malá pozornost. Přitom právě tato oblast je nejčastějším kamenem úrazu na cestě k vymahatelnosti práva, a to jak ze strany státu, tak ze strany osob ve služebním poměru. Navíc zde existuje zcela nepochybný přesah např. do výkonu advokátní praxe (uvažujeme-li advokáta zastupujícího klienta, který se domáhá svých práv plynoucích ze služebního poměru) a do praxe právních útvarů silových resortů (zde bude situace zrcadlově opačná).
Služební právo procesní je souborem ustanovení právních norem určujících způsob (postup, proces), jakým je služební právo hmotné uplatňováno, tedy jinými slovy způsob, jakým jsou práva a povinnosti dotčených osob služebním orgánem závazně určovány. Základním pramenem všech odvětví správního správa je správní řád, kterým jsou všechny správní orgány vázány[14]. Je-li však k dispozici pro danou věc, ve které se rozhoduje,  konkrétnější úprava, má tato před správním řádem aplikační přednost (zásada speciality). Postup v dané věci se tak bude řídit správním řádem tehdy, nestanoví-li konkrétnější úprava jinak[15] (zásada subsidiarity). Za konkrétnější úpravu je třeba považovat především část devátou zákona o vojácích z povolání a část dvanáctou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
V zásadě tedy při každém vydávání rozhodnutí se služební orgán řídí (pomineme-li navazující předpisy) jednak správním řádem a jednak příslušným služebním zákonem, obsahuje-li pro rozhodovanou věc ustanovení konkrétnější. Typicky se jedná například o situaci, kdy služební orgán rozhoduje o propuštění ze služebního poměru. V této souvislosti jsou velmi zajímavá dvě následující zjištění.
Zaprvé zákon o vojácích z povolání okruh věcí, pro něž se použije konkrétnější úprava, vymezuje pozitivně[16], zatímco zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tento okruh vymezuje negativně[17]. Na první pohled by se ve světle výše uvedené argumentace zdálo, že pozitivní vymezení v zákoně o vojácích z povolání si klade za cíl, aby služební orgán ve vyjmenovaných věcech postupoval se zvláštní péčí, která je od obecné úpravy odlišná. Situace je však jiná a bohužel velmi tristní. Pozitivní vymezení použití konkrétnější úpravy se v zákoně o vojácích z povolání objevilo s jeho první novelou z roku 2009[18]. Při pohledu do důvodové zprávy[19], kterou předložila Poslanecké sněmově vláda spolu s návrhem této novely, je patrné, že ze strany předkladatele evidentně absentují základy právní logiky. Předkladatel novely se zřejmě domníval, že nebude-li služební orgán rozhodovat podle konkrétnější úpravy obsažené v zákoně o vojácích z povolání, může rozhodovat zcela svévolně[20]. Tato domněnka je však mylná, neboť v takovém případě služební orgán sice nepoužije konkrétní úpravu, ale použije úpravu obecnou, která je obsažena ve správním řádu (zásada legality[21]).
Zadruhé zákon o vojácích z povolání narozdíl od zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů obsahuje zmínku o platnosti správního řádu pro řízení ve věcech služebního poměru[22]. Tento odkaz je však nadbytečný, když použití správního řádu vyplývá přímo z něho samého15.
Opustíme-li však detaily a pohlédneme-li na služební právo procesní v nižším systémovém rozlišení, pak je patrná ještě jedna podstatná souvislost. Totiž že proti každému rozhodnutí služebního orgánu se lze odvolat[23] a že každé rozhodnutí ve druhém stupni (rozhodnutí odvolacího orgánu) lze napadnout správní žalobou pro nezákonnost[24]. Je přitom nerozhodné, zda je daná listina jako rozhodnutí formálně označena či nikoliv. Podstatné je, aby naplňovala materiální znaky rozhodnutí, tedy aby se jí zakládala, měnila nebo rušila práva anebo povinnosti dotčené osoby. Proto je za rozhodnutí považován i např. platový výměr[25]. Každé rozhodnutí navíc musí z formálního hlediska obsahovat základní části, kterými jsou výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Obsahuje-li rozhodnutí například pouze výrok nebo není-li řádně odůvodněno, je z formálních důvodů nezákonné.
 
ZÁVĚR: PRAKTICKÉ DOPADY
Až do této chvíle by se mohlo zdát, že spor o právní povahu služebního poměru a následná krystalizace teorie služebního práva procesního je s trochou nadsázky záležitostí několika právníků, kteří se přou o to, zda byla dříve slepice či vejce. Opak je však pravdou. Tato problematika prolíná do každodenního života osob ve služebním poměru více, než si možná uvědomují.
Závěrem lze v několika praktických bodech uvést shrnutí a závěry, které vyplývají z celé diskuse.
 

  1. Služební poměr je poměrem veřejnoprávním a spadá do odvětví správního práva.
  2. Všechny úkony služebního orgánu, kterými se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti dotčené osoby, jsou správními rozhodnutími, bez ohledu na to, jak je služební orgán formálně označí.
  3. Rozhodnutí služebního orgánu musí splňovat materiální i formální náležitosti. Zejména musí být zjištěn a prokázán skutkový stav a rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.
  4. Odvolat se lze proti každému rozhodnutí služebního orgánu, včetně např. platového výměru.
  5. Každé rozhodnutí služebního orgánu ve druhé instanci (tedy rozhodnutí o odvolání)  lze napadnout správní žalobou.
  6. Občanskoprávní žaloba ve věcech, které vyplývají ze služebního poměru, je nepřípustná.

 
[1] Existují samozřejmě minoritní rozdíly, nicméně uvedené mírně zjednodušené konstatování lze pro metodické účely považovat za přijatelné.
[2] Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků.
[5] Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
[6] Viz např. usnesení Krajského soudu v Brně čj. 30 Ca 16/2003-22 ze dne 13. února 2003.
[7] Nejsilnější argumenty poskytoval zřejmě rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 29/2003 – 97 ze dne 30.10.2003.
[8] K povaze zvláštního senátu viz zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
[9] Zde služební poměr příslušníka Policie České republiky.
[10] Zmíněná usnesení čj. Konf 76/2004 – 12 a čj. Konf 49/2005 - 4 ze dne 17.8.2005 v zásadě přebírají dřívější argumentaci a právní názor Nejvyššího správního soudu.
[11] Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR čj. 21 Cdo 1170/2008 ze dne 3. června 2009, usnesení Městského soudu v Praze čj. 23 Co 411/2005-51 ze dne 30. září 2005 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR čj. 21 Cdo 3854/2008 ze dne 4. listopadu 2009.
[12] Srov. též:
a)      znění § 2 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů: Ve věcech služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu ředitel bezpečnostního sboru, není-li dále stanoveno jinak. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru.“, a
b)      znění § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů: „Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen "prezident"), ministr obrany (dále jen "ministr") a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.“
[13] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
[14] Srov. § 1 odst. 1 správního řádu: „Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").“
[15] Srov. § 1 odst. 2 správního řádu: „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“
[16] § 145 zákona o vojácích z povolání: „V řízení ve věcech služebního poměru se rozhoduje o...“. A contrario na jiné věci než níže vyjmenované se konkrétnější úprava nevztahuje.
[17] § 171 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: „Řízení ve věcech služebního poměru se nevztahuje na...“ A contrario na všechny ostatní věci se použije tato konkrétnější úprava.
[18] Zákon č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
[19] Sněmovní tisk 752/0: Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů - Důvodová zpráva. Dostupné online: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=752&CT1=0
[20] Viz výrok v důvodové zprávě (K bodu 27) „Na základě toho, se navrhuje zákonem pozitivně vymezit právní úkony, na které se v případě řízení ve věcech služebního poměru vztahuje správní řád. Výsledkem tohoto řízení bude písemné rozhodnutí příslušného služebního orgánu. V ostatních, nevymezených případech, bude příslušný služební orgán, který je stanoven interním normativním aktem, rozhodovat zpravidla formou rozkazu.“
[21] Srov. čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“
[22] § 144 zákona o vojácích z povolání: „Nestanoví-li  tento  zákon jinak, platí pro řízení ve věcech služebního   poměru správní řád, s výjimkou § 10 až 12, § 14, části druhé hlavy XI a   § 175.“
[23] Právo na odvolání je obsaženo v obou služebních zákonech i ve správním řádu.
[24] § 65 odst. 1 soudního řádu správního.
[25] Usnesení Nejvyššího správního soudu čj. 5 Ao 2/2008 - 2 ze dne 19.5.2008.

philadelphia1969
Offline
Členem od: 07.07.2010
Vojáci a odbory-dotaz

Dobrý den všem v zeleném. Chtěla jsem se už dávno zeptat na důvod,proč vojáci nemají své odbory. Vždyť i hasiči nesměj ze zákona stávkovat, pokud jsou ve službě a přesto mají svůj NOS.
Díky za odpověď.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Protože

Protože je tu zákon 221/1999 Sb. :-(

philadelphia1969
Offline
Členem od: 07.07.2010
to Marast -díky

Díky, je toho celkem hodně, co nesmíte.Ale ono je to asi všude stejný, já smím všechno v práci, ale v závěru nemůžu nic :)) a pokud něco potřebuju, musím si to koupit za vlastní, ale to u vás nejspíš taky dobře znáte:((.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
Přemýšlel jsem proč vláda

Přemýšlel jsem proč vláda nemá zájem projednat nový zákoník práce v tripartitě a najednou mi to došlo. Chtějí tento zákon schválit dřív než budou volby do senátu. Protože pravice má v parlamentu i v senátu většinu a po volbách do senátu se obávají, že by o většinu v senátu mohli přijít a levice v senátu by bojkotovala všechny návrhy změn zákonů od vlády. A tohoto se koalice velice bojí.

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
nemá cenu přemýšlet, aneb co je možné v ČR

Tak jsem si prošel předvolební sliby a tvrzení nováčka VV. Je to velmi zajímavé, zejména jejich boj s korupcí a boje s politickými dinosaury. A kolik lidí je volilo. Velmi mě zaujal článek : http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=676424

 
Lidovec Kasal chce do Senátu s Věcmi veřejnými v zádech
Jihlava - Jan Kasal, někdejší předseda KDU-ČSL, půjde do říjnových senátních voleb s podporou Věcí veřejných, které ve volebním obvodu 52 nemají svého kandidáta.
Informovala o tom Mf Dnes.
"Mezi zástupci KDU-ČSL a Věcí veřejných probíhala jednání o možné podpoře jeho kandidatury. Věci veřejné se poté rozhodly kandidaturu Jana Kasala podpořit," vysvětlila Jana Maršálková z tiskového oddělení VV.
Někdejší dlouholetý poslanec Kasal se chce do horní komory parlamentu dostat s heslem Váš senátor pro věci veřejné.
Kromě něj kandidují ve stejném obvodu například exprimátor Jihlavy Vratislav Výborný, někdejší hejtman Miloš Vystrčil (ODS) či exministr školství Eduard Zeman (SPOZ).
 

 
V PODSTATĚ JE NÁDHERNÉ, KDYŽ ZEJMÉNA ZE ČPÍCÍHO KADIDLA KDU ČSL JE CÍTIT SMRAD Z POCHYBNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA MO.
ALE JAK UŽ TO JE V NAŠÍ ZEMI ZVYKEM, ON TO VOLIČ SKOUSNE. DOUFEJME , ŽE ŘADA VOLIČŮ VV JIŽ PROCITLA A TUTO STRAU S JEJICH SPŘÍZNĚNÝMI DINOSAURY Z KDU NEBUDE VOLIT.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Nevídané: Proti škrtům bude demonstrovat i Nejvyšší soud
christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Další úžasnej nápad na demonstraci- převzato z NOS PČR

Existuje britský způsob "stávky", který se dá právě dobře použít u armády, v policii atd. Jmenuje se Kampaň: Pracuji podle předpisů... Znamená důsledně dodržovat všechy předpisy, před každým výjezdem například zkontrolovat tlak v pneumatikách (na nejbližší pumpě), stav tekutin, platnost OTP, hloubku dezénu, závady vozidla atd...

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
bezvadný nápad na demonstraci- převzato

klíče berte sebouPříspěvek č. 10 ze dne 03. 09. 2010, 20:05:35

Do Prahy sebou berte klíče, zazvonime jim jako v osmdesatemdevatem roce, ja beru dva oboustane 32/36, to kdyby jsme misto cinkani ty klice po tech lumpech hazeli.

karlek
Offline
Členem od: 11.11.2009
souhlasím

Miko souhlasím. Vypadá to, že tahle vládní banda a to co na MO zůstalo si s právem a platnou legislativou nedělá žádné starosti. A už vůbec si vykládá zákony podle sebe. Změna hodností je prý jen převod podle zákona, reorganizuje se jen část složky takže to není vlastně ani reorganizace, platové tarify prý jsou také jen změnou zákona, takže se vlastně nic nemění, proto není důvod, aby někdo odcházel a už vůbec né z reorganizačních důvodů. Určitě tohle čte i spousta těch co o tom teď rozhodují, tak zvažte až se někdo obrátí na Ústavní soud, protože to vidím jako jasný signál pošlapání práv vojáka a porušování demokracie. Navrhuji všem těm co ještě slouží předat tyto zkušenosti médiím a jeden vedle druhého jak tu jste a stěžujete si napsat prezidentovi na hrad jaký otřesný způsob bezpráví se děje v téhle armádě. Myslím si že po aférce s vakcinací bude jasné na čí straně bude stát. Tady máte adresu: Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08  Praha 1 

Military
Offline
Členem od: 05.07.2009
Osobní zkušenost s prezidentem republiky

Myslím, že obracet se na vrchního velitele ozbrojených sil - prezidenta republiky je celkem zbytečné. Já jsem toto již v minulosti udělal a tady je odpověď. Z pochopitelných důvodů jsem akorát upravil své jméno a int. adresu. Obrázek si uděláte asi každý sám.

V Praze dne 8. února 2010
Č.j.: 588/2010

Vážený pane kapitáne,

prezident republiky Václav Klaus mne požádal, abych se blíže seznámil s obsahem Vašeho dopisu, jímž jste se na něj obrátil se žádostí o přijetí a pomoc.

Uvádíte, že se nacházíte v nelehké životní situaci a že jsou hrubým způsobem porušována Vaše ústavní práva výkonnými složkami Ministerstva obrany ČR. Pana prezident byste rád o výše uvedených skutečnostech osobně informoval a požádal jej o pomoc.

Jménem pana prezidenta děkuji za důvěru, který jste mu svým dopisem projevil. Současně upozorňuji, že pravomoci hlavy státu jsou dány Ústavou ČR, ústavními a dalšími zákony a přestože jsou rozsáhlé, nejsou neomezené. V žádném případě mezi ně nepatří jakýkoli zásah do kompetencí jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy.

Z Vašeho dopisu není patrné, zda jste využil služeb některého z advokátů, který je podle zákona o advokacii oprávněn poskytovat právní porady, zastupovat občana v řízení před soudem a poskytovat mu za podmínek stanovených zákonem další formy právní pomoci (viz § 1 zákona o advokacii č. 85/1996 sb. v platném znění).

Pokud jde o osobní přijetí, upozorňuji, že program prezidenta republiky je natolik náročný, že neumožňuje osobní audience jednotlivých občanů.

Věřím, že mou odpověď přijmete s pochopením na vědomí, a přeji vše dobré

Ladislav Jakl, v.r.
tajemník prezidenta republiky

Vážený pan
kpt. Mgr. M. XXXXX
xxxxxxi@seznam.cz

Kikin
Offline
Členem od: 23.06.2009
Prezident Klaus

Tento člověk je produkt zkorumpované poslanecké sněmovny a politických handlů, nikoli zástupce lidu. Bohužel, domnívám se, že od něj žádná pomoc nepříjde. Picek se vynořil z jeho kanceláře a tedy prezident si nepopře vlastní rozhodnutí. Podrží Nečase i Picka. 

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Šéf nejvyššího soudu Baxa: nejsme sezónní dělníci

Velmi zajímavý článek :
http://www.novinky.cz/domaci/209939-sef-nejvyssiho-soudu-baxa-nejsme-sezonni-delnici-potrebujeme-jistotu.html
Protestujete proti snížení platů soudců o pět procent, ale řekněte, proč by zrovna soudci měli být ušetřeni, když všem státním zaměstnancům mají klesnout platy o deset procent?
Protože soudci, na rozdíl od ostatních zaměstnanců veřejné sféry, ty úspory v uplynulých letech až do současnosti bohatě přinášejí. Jak známo, na platy ve veřejné sféře se sahá poprvé po osmnácti letech, zatímco na platy soudců se sahá pravidelně.Naše platy byly zmrazeny, a to i v době, kdy ekonomika rostla, pak byly sníženy o čtyři procenta. A teď mají klesnout od dalších pět procent, zatímco platy státních zaměstnanců neustále rostly. Proto se soudci nyní ozvali.
Úředníci se možná snižování tolik nebojí, protože tam jde o objem peněz, které dostanou. Ale u soudců to tak není. Soudci nejsou sezónní dělníci, které bych nabral na řepnou kampaň a pak je zase propustil. Jsou jmenováni, jejich plat je daný zákonem.
Tvrdíte, že snížení vašich platů je protiústavní. V čem?
Do našich platů se zasahovalo opakovaně, což mělo za následek, že se tím opakovaně zabýval Ústavní soud. A přestože opakovaně deklaroval, že platy soudců nemají být politikum, mají být nesnižovanou veličinou, mají zaručovat soudcovskou nezávislost, tak toto zákonodárci nikdy nebrali v úvahu. Vždy pod nějakou záminkou do platů soudců zasahovali. Znamená to nerespektování judikatury Ústavního soudu, která je závazná pro všechny orgány veřejné moci.
A musím říct ještě něco šeredného: stát tady jednou rukou něco bere a říká musíme šetřit a druhou rukou vyhazuje neuvěřitelným způsobem. Tady se prošustrovalo neuvěřitelné množství peněz a lidé, kteří za to prošustrování nesou odpovědnost, pak říkají, musíte šetřit.
Neboli předpokládáte vlnu žalob k Ústavnímu soudu, pokud zákon o platech projde parlamentem?
Určitě. V minulosti to vždy byla otázka jednotlivců, nikdy jsme nebyli svědky masového podávání žalob, jako třeba na Slovensku. Ale teď se obávám, že to nebudou jen jednotlivci. Já osobně už nemám argumenty, abych soudcům řekl: podívejte, je to nutné, nezbytné. Právě po zkušenostech z minulých let.
Takže předpokládáte hromadné žaloby?
Nechci tím vyhrožovat, nejsem také oprávněn hovořit za všechny soudce. Ale předpokládám to. Nepotkal jsem zatím soudce, který by řekl: ano, je to třeba, je to důvodné. Souhlasím s tím, že ve veřejné sféře se musí šetřit, ale toto je jednorázové populistické gesto.
A jak chcete v justici jinak šetřit?
Musím udělat třeba taková opatření, abych snížil trvale počet soudců o několik set. To je ten nejdražší prvek v celém systému. Jsem hluboce přesvědčen, že tady by mělo být soudců podstatně méně. Ne tři tisíce, ale třeba dva a půl tisíce. Jeho práci může nahradit odborný personál.
Mohu také udělat zásadní revizi toho, co soudy dělají. A zjistím, že spoustu věcí by dělat nemusely. To všechno jde. Je možné zjednodušit procesní předpisy, aby v systému nebyla taková personální potřebnost. To jsou kroky, které zlevní chod justice, v tom jsou ty potřebné miliardy a ne že zase sejmu z platů soudců.
Soudci se často při snižování platů hájí ztrátou nezávislosti. Tomu nerozumím. V čem ji mohou ztratit?
Nakonec bychom mohli dělat třeba i zadarmo. Buď prostě budeme nezávislí, nebo ne. Pokud se někdo stane soudcem, pak na sebe přijímá určitá omezení. Podle toho si uspořádá svůj život. Ví, že je to jeho jediný příjem, že si nemůže nikde přivydělávat jako jiní činitelé. Potřebujete mít nějaké profesionální svědomí, opřené i o ten plat, abyste věděla, že dokážete odmítnout jakýkoli nátlak, jakoukoli nabídku korupce. Vím, že lze namítnout – každý je zkorumpovatelný, i když bude brát půl miliónu, je to otázka osobní integrity. Ale potřebujete mít nějakou jistotu.
Tu snad potřebuje každý.
Já vím, ale soudce by měl být nejtrvalejší profese. Když jdete dělat soudce, je to většinou na celý život. Nejde tam na pět let, jako třeba do podnikání. Proto by soudce neměl být opakovaně konfrontován s těmito věcmi. Pochopí to, když je na tom společnost zle. Ale nechápe to, proč v době růstu se všem platy zvyšují, zatímco on má příjem zmrazený.
Pokud tedy zákon projde, jaké to může mít důsledky? Budou soudci odcházet, zpomalí je práce justice, nebo snad začnou brát úplatky?
Vláda řekla, že chce bojovat proti korupci. To asi nebude řešit nějakými osvětovými přednáškami – neberte úplatky. Na to musíte mít silné a funkční instituce. Počínaje policií a konče soudy. Jinak korupce nebude omezena. A pokud tu soustavu tímto způsobem znervózníte a dehonestujete, tak vlastně říkáte: my vás nepotřebujeme. Nevím, jestli budou následovat vlny odchodů. Ale jde také o to, zda do justice nebudou nastupovat jen průměrní a podprůměrní právníci. Proč už dnes k soudům nenastupují renomovaní právníci? No, protože si jako advokáti vydělají víc.

TonniCzech
Offline
Členem od: 25.08.2010
Demo2010

Ahoj, jsem polda a na vaše stránky jsem vás všechny přišel podpořit. Samozřejmě v tuto chvíli by ozbrojené složky tohoto státu měly držet pohromadě a táhnout za jeden provaz proti vládou nastaveného ožebračování lidí, kteří za tuto zemi nastavují vlastní životy.
Zkusme se vzájemně podpořit na DEMO 2010 a přijďte se ozvat.
Sledujte tyto stránky:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Praha-Czech-Republic/Demonstrace-bezpecnostnich-slozek/148643965164519
http://www.ubs-mv.eu/   (v sekci Forum)
 

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Demonstraci by měli podpořit všichni zaměstnanci!

Demonstraci vyhlášenou policisty a hasiči na 21. září 2010 by měli podpořit všichni zaměstnanci (bez rozdílu) z celé ČR!
 
Hromadným propouštěním státních zaměstnanců a současným snížením platů ve státní sféře dojde totiž k výraznému poklesu ceny pracovní síly na pracovním trhu a to vyvolá i následné snížení platů u zaměstnanců mimo státní sféru. A právě o to - o zlevnění pracovní síly - zřejmě některým lidem z trojkoalice jde!

Bohumír
Offline
Členem od: 30.08.2010
Nečas a Husák

Marně jsem vzpominál ,kdy armáda šla do ulic za posledních 50. let.V roce 1969 poslal armádu do ulic proti demonstrantům Husák ( pro vás mladší generální tajemník KSČ ).Nyní jse to povedlo panu Nečasovi ( ODS ).Jsou to děsivé souvislosti. K čemu ještě  musí dojít ? Co se bude opakovat? Jeto hrozné,že armáda bude demonstrovat,aby byla placena jak ma být za poctivě odvedenou práci při povodních anejen při povodních,ale i při jiných činnostech,které nejsou tak vidět.Myslím si,že jeto obrovská ostuda rádoby"demokratů".Musíme vypadat v rámci NATO jako nesmírni pitomci.Máme to co jsme si zvolili.Budou vládnout 4.roky děs a hrůza.Bliží se volby na podzim musíme volit jinak.Vojáci držím Vám palce 21.září a nejen v tento den. 

Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009
Podpora

Plně podporuji tento názor. Skutečně jde o promyšlený podnikatelský tlak na vyděračské jednání movitých. Nikomu nezávidím peníze, které si tvrdě vydře. Takové lidi obdivuji. Ovšem zde je tlak podnikatelské sféry opravdu markantní. Divná doba-ministr, který porušuje zákon nás hodlá učit, jak jej dodržovat? Vyhazování z ministerstev a přechod na jiná ministerstva, to je komedie. A my tomu ještě přihlížíme, jako ozbrojená složka pro obranu tohoto systému. Všichni do jednoho jsme děvky politiků. Co bude dál? Zákaz vycházení?

philadelphia1969
Offline
Členem od: 07.07.2010
re:Nečas a Husák

Dobrý den pánové (i dámy).O víkendu jsme byli na výletě na hradě Loket,což není tak důležité,ale mají tam celou expozici práva útrpného, dost děsivé ukázky mučení, že i má 6ti letá dcera - čertík -byla po zbytek dne jako ovečka.To taky není tak důležité, co je důležité, že tam měli celou expozici věnovanou historii soudnictví a u DEFENESTRACI pánů konšelů v Praze(kdo neví,má internet) jsem zůstala hodně dlouho a myslela na naši vládu.Taky už vím jak se na podzim zachovat v komunálních v.Kdyby nevznikly ty dvě rádoby nové strany, vypadalo by to dnes úplně jinak a nemuseli bychom tu řešit spoustu věcí.Je mi fakt smutno.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Podpora DEMONSTRACE

Děkuji, Platone, za názorovou podporu a doplňuji odkaz na http://www.sov-info.estranky.cz/clanky/omdz/sov-podpori-demonstraci-policistu-a-hasicu.html kam se dnes konečně podařilo umístit celý text usnesení SOV.
 
Uvidíme se 21. září 2010!

mazut
Offline
Členem od: 07.10.2009
Podpora 21.září

Si piš,že tam budeme!
Každý kdo není patolízal a má vlastní názor se bude rád účastnit.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Hydepark k demonstraci

Den před demonstrací se k ní můžete vyjádřit na ČT24  (když už nic, tak alespoň na "liště" poběží vaše názory a otázky)
 
http://www.nosp.cz/AKTUALNE/hyde-park-v-predvecer-demonstrace

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
jen aby Kateřina Kočí s dědulou

nevymysleli, že všechny útvary a zařízení se ve dnech 20.9. - 22.9. soustředí dle rozpisu ve VVP. Zákaz vycházek, OP, sebrat vycházkové knížky a povinný výcvik.
To by mě ani nepřekvapilo. Takový cvičení štít a podobně s rozdáváním odznaků ČSLÁ, nejdena slzička bývalých přicmrdávačů bývalého režimu by ukápla. No řada jich je v armádě dosud.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Demonstrace

Pro vojáky je důležité, aby se demonstrace konala po jejich pracovní době, tzn. v Praze po 16,15 hod. - jinak zřejmě bude účast armády mizivá!

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Čas na demonstraci

si každý jistě nějak udělá. Tedy pokud mu není lhostejné co se v této zemi (a s jeho penězi) děje.
 

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Problém

Myslím si, že pokud to policajti udělají dopoledne nebo těsně po obědě, tak bude pro mnoho vojáků (hlavně mimopražských) problém se na demonstraci dostat, protože volna (ani dovolené) se na tenhle den u mnoha útvarů nebudou dávat. Doporučuji všem, naplánovat si dovolenou na 21. září 2010 hned zítra!
 
A co ti, kterým se dovolenou ani volno nepodaří dostat? Možná by stálo za to se v 10,00 hod. odebrat s nějakým "bebínkem" demonstrativně na ošetřovnu... A protože tam budou skoro všichni, tak je doktor ani do konce pracovní doby nestihne "odbavit" (natož takový doktor, který sám bude mít taky nějaké to "bebínko"...)

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Demonstrace.

Na demonstraci zásadně v civilním oděvu,
v době osobního volna.
Megafon a transparentík s podporou PČR a Hasičů jsou žádoucí.
Rovněž tak trikolora na svetru.
Na viděnou.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
V civilním oděvu s maskáčovou blůzou a čepicí

vyražte na demonstraci podpořit nejen policisty, hasiče a ostatní státní zaměstnance, ale i sebe! Nějaký ten transparent se stručným a jasným prohlášením jistě neuškodí.
Jedoznačně se odlište od ostatních a dejte najevo svou příslušnost k AČR! Také si připravte hlasivky a ta správná hesla!
 
Hlavně neseďte doma u televize. Nebuďte líní a berte se za své!!!

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Pejšek si (jménem MO) nevidí do huby

Před chvílí na ČT24 tiskový mluvčí MO Pejšek prohlásil, že shromažďovácí právo vojáků v době osobního volna ANO, ale že u toho voják nesmí ohrozit vážnost a důvěryhodnost  ozbrojených sil
 
Copak si ten ichtyl (vystupující jménem MO) neuvědomuje, že vážnost  a důvěryhodnost OS ohrožovala jak Parkanová, tak Barták, Štefka, Hrabal... a neustále ji ohrožuje Picek? A teď ji navíc ohrožuje i Vondra, Kalousek a celá vláda, když např. výsluhy chtějí manipulativním zdaněním snížit o 15 %. Kde je pak důvěryhodnost právního systému v ČR? V pr...i pane Pejšku, takže laskavě sklapněte avyraztee demonstrovat taky!

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Pan Pejšek

pan Pejšek by měl spíš osvětlovat jiné problémy
proč normální státní zaměstanci o 10% dolů, a poslanci o 5% a tak dále.
Dále by měl vysvětlit co vlastně bude dál, že by nám vznikala třeba nějaká nová bezpečnostní agentura na hlídání GŠ s cestičkou na MF když se neosvědčili  VP? Nebo jiné kauzy? Co lidem říct jak to ve skutečnosti je s platy v armádě i v jiných státech? Jak je to s vysokými úředníky v pozicích oz???? Kdo vlastně stojí za kauzami, které právě ničí pohled veřejnosti na armádu?
A nebo to bude jako na MD, nevýhodné smlouvyˇ=domluvené výpovědi = šupky na ministerstvo zemědělství aneb Transparentně-otevřeně  s Prosperitou
On nějakej voják praporu podepsal interhotel v UVN, nebo podepsal letadla , který kdo ví k čemu jsou? Proč je nejvíce kauz spojených s kravatáky na MO???????????????
Měl by se věnovat osvětě armády aby ti co lítaj na povodních nebo jsou v misích nemuseli číst např.

...........................
Výběr perliček z netu :http://www.novinky.cz/diskuse?id=208295&articleId=/domaci/209465-obrana-propusti-dalsich-tisic-lidi-hlavne-uredniky.html&sectionId=8&page=1
Karel Kváš, Praha4Úterý, 24.srpna 2010, 13:55:06  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | -1
Nejvíc se ušetří na armádě,když se zruší.Naše armáda stejně nikdy za naše zájmy a pod našima praporama nebojovala,naposledy snad u Lipan,do povodní šli hlavně hasiči a dobrovolníci a státníky na letišti-------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimír Čihák, Praha 4Úterý, 24.srpna 2010, 14:40:43  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | +1
Ať těm našim žoldákům v Iráku a Afghánistánu doplatí pěkně Amíci----------------------------------------------------------------------------------
Jan Špaček, BrnoÚterý, 24.srpna 2010, 13:21:38  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | -5
u armády jenom propouštět a propouště, je to tam samej flákač, snad jen kromě těch co jezdí na mise.----------------------------------------------------------------------------------
Marian Adamus, Praha 10Úterý, 24.srpna 2010, 13:09:39  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | +4
Po celé 20. století nám byla armáda na dvě věci : na nic a na ...ovno. Ještě jsem neviděl číslo, kolik jsme do ní za celou existenci ČSR, ČSSR vrazli a mohlo to být raději do školství a vědy ....-----------------------------------------------------------------------------------------
Filip Mileret, České BudějoviceÚterý, 24.srpna 2010, 12:48:40  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | +6
Když si pamatuju z dob své základní vojenské služby všechny ty vyžírky, kteří se na armádě přiživují a naprosto bez uzardění prohlásí, že kdyby byla válka, tak dezertují, jsem zvědav co s nimi trh práce bude dělat.---------------------------------------------------------------------
Bronislav Šimoník, BrnoÚterý, 24.srpna 2010, 09:17:07  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | -21
Armáda se nemá flákat v kasárnách, armáda má bojovat. A není lepší výcvik než válka...-------------------------------------------------------
Bronislav Šimoník, BrnoÚterý, 24.srpna 2010, 09:43:48  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | -59
No nevím, ale službou v armádě socialistického státu bych se být vámi moc nechlubil. Sám jsem udělal vše pro to abych se "nejšestnější" povinnosti - obraně socialistického státu vyhnul----------------------------------------------------------------------
Josef Horák, BrnoÚterý, 24.srpna 2010, 09:47:03  |  Souhlasím |  Nesouhlasím | +13
Zrušme armádu úplně,ušetří se miliardy.Armáda je stejně na nic jen bere peníze nás daňových poplatníků a nemá to žádný efekt.----------------------------------------------------------

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Pejškův protáhlý xicht ........

Bych rád viděl, až 15 února 2011 bude zírat na svoji výplatní pásku!
-15% platí i pro Pejška! tedy doufám......
No ještě bude litovat, že se nebránil na demonstraci 21/9 2010.
AČR nemůže mít vážnost ani nemá v očích veřejnosti. Na tomto tristním stavu se podepsali výše uvedené osoby.
Mladí lidé, vojáci se mohou i strhnout a pracovat sebelépe, bohužel veřejnost vidí výše uvedené osoby, které svým jednáním, svojí existencí ve vládě poškozují rezort MO.

antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
Pejšek a 200 %

Techniku, ty vole! - Pejšek dostane osobní 200 % a občas nějakou tu odměnu a bude mít o 30 % víc, než má nyní!!!

Technik
Offline
Členem od: 30.06.2009
Pejšek= 15 plat. třída

Sorry, já vůl!
Máš pravdu, on to je jistě "manager" tak počítám v 15 platové a za ty slinty +200% k tarifu nejsou k zahození.
jdu si dát studenou sprchu.....

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
a odkud se vlastně vzal?

Nevíte odkud se vlastně vzal p. Pejšek???

antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
Ten už tam je dávno

Já si myslím, že tam byl jako referent už za Řepky i za Štíchy a potom i za takovýho mamlase (s takovým velkým nosem), ale u něho si nemůžu vzpomenout na jméno... A když ten mamlas odešel, tak to vzal tenhle mamlas, kterej má přesně takovej názor, jakej mu řekne Šáša

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
hm zvláštní tiskový mluvčí

Tak jsem si záměrně našel to vyjádření p. Pejška :
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/08/27/210411020000827-20:00-zpravy/
čas 6:27-7:38
...................
velmi zajímavé, nejdříve jsem myslel, že je to nějaký generál a von to civil,arogantní a nadřazený.
Ale takovejch je tam dost, no myslím si že nový ministr je rozumnej, a těchto typů se zbaví. Ono diskuze vůbec s některejma civilama je zajímavé, v posledním období mám pocit, že zejuména těch co přitáhli z Pardubic a ještě když to byli lampioni co si říkali soudruhu npor a v roce 1991 byli na nástupu schopni oslovit jednotku soudruzi vojáci. Ale jak už to bejvá, už jsou nalezlý v jinech zadcích

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
hm a nebo ŘD

a nebo holt dovolenou nebo NV ale to asi nikde dávat nebudou

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Motto

Ten John je opravdu přitroublík! - viz MOTTO na http://www.nosp.cz/AKTUALNE/o-krok-blize-k-demonstraci

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
Demo2010

Díky za podporu a je pravda, že se v této době musíme podpořit, protože to co se dneska děje, tady ještě nebylo.
Je to politicky podporovaná neúcta k lidem, který každej volá  když mu je nejhůř

dive23
Offline
Členem od: 25.08.2010
dívali jste se na ČT1 na

dívali jste se na ČT1 na zprávy, už to zveřejnili 10% z platu a 23% z příplatku na bydlení, končím- za tohle co mi zbyde můžu se jen pást</

bočan
Offline
Členem od: 12.08.2010
Takže

"Každý vojín musí mít svou železnou postel a plný žaludek"Řekl maršál RadeckýTakže asi takto:Tzn. pokud možno stálou posádku a finanční zabezpečeníTen Radecký nebyl blbej, proto je ceněn jako největší vojevůdce

bočan
Offline
Členem od: 12.08.2010
Trochu z historie

"Každý vojín musí mít svou železnou postel a plný žaludek"
Řekl maršál Radecký
Takže asi takto:
Tzn. pokud možno stálou posádku a finanční zabezpečení
Ten Radecký nebyl blbej, proto je ceněn jako největší vojevůdce

Platon
Offline
Členem od: 18.11.2009
Dotaz

Dobrý den, kolegové, na adresu nemožnosti stávkovat jen odpovídám, že vojáci nemohou stávkovat, ale protestovat ano, tedy by snad bylo opravdu záhodné, abychom podpořili složky ministerstva vnitra účastí na jejich protestní akci. Ono se to totiž týče i nás - snižování platů a podobně. Když člověk sleduje, jak špína v podobě zpronevěr leze ven a ministerstvo slibuje, jak s tím zatočí a na vlastní kůži jednotlivec zažije zametání pod koberec a zamlčování, to je prostě hnus, který nám všem dokáže sebrat i něklik tisíc z platů. Nejsem si však jistý, máme-li, jako vojáci, nějaké zájmové sdružení, které by koordinovalo případnou účast na protestu. Je špatné, pokud nic takového není.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Zájmové sdružení vojáků..

..skutečně není. Nicméně pokud chceš podpořit protestní akce státních zaměstnanců, relevantní informace se dozvíš zde.

Pumpa
Offline
Členem od: 09.01.2010
Svaz vojáků z povolání, Svaz válečných veteránů?

Cožpak už nefunguje Svaz vojáků z povolání AČR? Našel jsem na webu Ministerstva vnitra, že stále existuje - vznikl 21.01.1993, IČO: 48547760, adresa: Praha 8, U Sluncové 4. A e-mail na jejich píseckou pobočku je josefko@centrum.cz a web mají http://www.klubpisek.webpark.cz/
 
Svaz válečných veteránů má e-mail svvcr@seznam.cz a web http://www.legionar.org/

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
máš pravdu Platone

Jo je to ke zblití, většina kaouz vede přímo na ministerstvo, a po nás dole šlapou. A nikdo za nic nemůže.
ROZHODNĚ MÁŠ PRAVDU ŽE BY SE MĚLI KLUCI OD POLICIE PODPOŘIT, PROTOŽE KDYŽ TO TED NEUDĚLÁME V BUDOUCNU SE NA NÁS VYSEROU

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
to mika vrtulka

tak a ted jsem zvědavej na ty lidi co podpoří policajty.

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
demonstrace příslušníků MV stanoven a co my?????

Termín demonstrace stanoven
Výbor NOS PČR rozhodl na svém mimořádném jednání dne 25. srpna 2010, po pečlivém uvážení, o uskutečnění demonstrace proti neuváženým škrtům ve státním rozpočtu na rok 2011 a dalším opatřením, která ve svém důsledku bezprostředně ohrožují bezpečnost občanů České republiky.
Demonstrace se uskuteční 21. září 2010 v Praze.
Odmítáme:
1) jakoukoliv změnu zákona o služebním poměru2) drastické a neuvážené omezení výdajů na provoz a investice PČR3) plošné škrty ve služebních příjmech policistů a platech občanských zaměstnanců, neboť již v roce 2010 došlo k jejich citelnému snižování4) nekoncepční snižování počtu příslušníků PČR5) rušení obvodních oddělení v obcích a městech
Vyzýváme
policisty, příslušníky ostatních bezpečnostních sborů, občanské zaměstnance, příslušníky armády, státní zaměstnance, starosty měst a obcí, a všechny, kterým není lhostejná bezpečnost občanů České republiky, aby se demonstrace zúčastnili, případně vyjádřili podporu jiným způsobem.
Naším hlavním cílem je zachovat akceschopnost policie pro zajištění práv a svobod občanů.
Jsme schopni akceptovat promyšlené a smysluplné úspory, ale nikoliv nekompetentní škrty. 
...........................................
Tak milí vojáci co ted předvedete??????????
 

vlkodav
Offline
Členem od: 20.12.2009
přeceňování bezpečnosti

Je někde  údaj o počtu obyvatel na jednoho policajta v zemích EU ?

antiradarčík
Offline
Členem od: 23.12.2009
Demonstrace vojáků a o.z. ministerstva obrany

Myslím si, že bysme se měli (vojáci i občani) rozhodně připojit k demonstraci policistů - podpořit je a v rámci toho deklarovat to, co odmítáme my = v podstatě vyjít z toho co tam mají policisté a hasiči plus to co je v petici proti snižování platů a PnB plus doplnit snížení hodností, zdanění výsluh...

A po ukončení demonstrace (nebo na jejím začátku - záleží, jak to bude časově vycházet) odnést petiční archy poslankyni Benešové za účasti TV kamer!

christo
Offline
Členem od: 24.06.2010
demonstrace příslušníků bezpečnostních složek

Ted jde jen o to, kolik tuto akci podpoří lidí z armády nebo zda-li zůstanou nadávat doma. Je fakt, že za 20 let od pádu komunistů nebyla zneuctěna a zpochybněna práce policie, armády a hasičů tak, jako nyní.
Dosud vše bylo sametem, když to srovná člověk s Francií a ostatními zeměmi. Jenže co by člověk chtěl po česklejch neumětelích, švejcích, co chtít po národu co nemá vlastní hrdost.