Výsluha versus právní stát

482 replies [Poslední]
mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009

 

Zdanění VP

Autor: Vladimír

 

Problematikou výsluhového příspěvku se zabýval již nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/95 v souvislosti s návrhem na zrušení zákona č. 34/1995 Sb. novelizujícího zákon č. 76/1959 Sb. Tento nález byl specifický tím, že se pokoušel o „vyrovnání s minulostí“ – tedy odůvodněním zastavení vyplácení výluhového příspěvku osobám, které byly považovány za aktivní opory komunistického režimu.

V souladu s tímto nálezem je výsluhový příspěvek je koncipován v našem právním řádu:  „jako určitá kompenzace práce vykonávané ve ztížených podmínkách a kompenzace určitých osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu. Náleží všem, kteří splnili zákonem stanovené podmínky, a jsou součástí systému dávek sociálního charakteru souvisejících s ukončením služebního poměru. Nárok na všechny tyto dávky se zachovává. Výsluhový příspěvek nelze chápat jako součást odměny za práci, nýbrž podle stanoviska ministra práce a sociálních věcí, s nímž se Ústavní soud ztotožnil, jako samostatný příjem, který nebyl součástí tzv. služebního příjmu a není ani součástí platu příslušníků ozbrojených sil. Jde o zvláštní kategorii peněžního příjmu odůvodněnou do určité míry sociálními důvody.“ 

 

V důvodové zprávě k zákonu č.221/1999 Sb., o vojácích z povolání se ve vztahu k výluhovému příspěvku uvádí následující:[1]

„Výsluhové náležitosti, které souvisejí se zánikem služebního poměru vojáků, mají výrazný motivační charakter a zabezpečují vojákům určité sociální jistoty za dobu služby, a to s přihlédnutím k psychické a fyzické náročnosti vojenského zaměstnání, potenciálnímu ohrožení života v přípravě na bojovou činnost, konání služby v různých místech podle potřeb ozbrojených sil bez ohledu na vliv na rodinný život a na ztrátu civilní profese.

„Vojenská služba je spojena s řadou omezení a povinností, které v civilním sektoru neexistují a s přihlédnutím k její nízké společenské prestiži vede následně k preferenci jiných profesí a činností. Za této situace se proto navrhuje vytvořit systém, který by vojáky hmotně dostatečně zabezpečil, po kratší době služby jednorázově, po delší době služby opakujícími se dávkami. 

Vzhledem k tomu, že v České republice se sociální zabezpečení vojáků nevyvíjí obdobně jako ve státech Evropské unie, NATO, ale i v Polsku, v Maďarsku a v posledním období i na Slovensku, kde nároky vojáků jsou závislé vždy jen na době služby, s přihlédnutím k některým dobám v jiném zaměstnání, jeví se potřebné, tak jako dosud, řešit zabezpečení vojáků z povolání při skončení služebního poměru nadále mimo obecný systém důchodového pojištění, po linii služebního poměru. Tato skutečnost je opodstatněna tím, že služba vojáka z povolání se již nepředpokládá jako celoživotní zaměstnání. Rovněž není vhodné akceptovat skutečnost, aby vojáci, kteří dlouhodobě slouží státu, byli po propuštění závislí jen na dávkách důchodového pojištění, které jsou u vysokých důstojníků po dlouhé době služby nepřiměřeně nízké. Ve srovnání se státy NATO a s dalšími státy přizvanými do NATO, ale i se Slovenskem, tento fakt signalizuje potřebu problematiku odpovídajícím způsobem řešit. Při současném počtu vysokých důstojníků a  generálů, popřípadě jejich počtu od nabytí účinnosti navrhovaného zákona, nelze předpokládat nárůst nároků na státní rozpočet. Zvýšené nároky nelze též předpokládat v ostatních případech, neboť růst výsluhového příspěvku bude s ohledem na navrhovanou valorizaci nižší než dosud a při souběhu s důchodem bude v průměru vyplácena jen menší část výsluhových příspěvků ve snížené výši, neboť i v současné době je průměrná výše této dávky nižší než důchod z důchodového pojištění.“

Pozn. Technická část popisu navrhovaného řešení je vynechána

„Současně je třeba dodat, že výsluhové náležitosti jsou srovnatelné s ostatními ozbrojenými sbory v České republice a důsledně respektují personální potřeby Armády České republiky a finanční možnosti státu. Pro srovnání se uvádí, že v ostatních služebních poměrech vzniká nárok na ”příspěvek za službu”, jak je již shora uvedeno, po deseti letech s poskytováním buď do vzniku nároku na důchod, nebo do 60 let věku.“

            Na výše uvedených důvodech se nic nemění, od roku 1999 HDP a státní rozpočet České republiky výrazně vzrostl[2] a početní stavy AČR se značně snížily.[3] Z hlediska nároků na státní rozpočet se tedy do budoucnosti situace značně zlepšuje. Počet  vojáků z povolání, kterým vznikne nárok na nadprůměrné výluhové příspěvky se do budoucnosti výrazně snižuje, tak jako počet vojáků, kterým vůbec nějaký nárok na výsluhový příspěvek vznikne. HDP od roku 1999 vzrostl o 74,3 %. Příjmy státního rozpočtu vzrostly o  76 %. Peněz je tedy dostatek, za  případné špatné hospodaření nenesou odpovědnost příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

Výsluhový příspěvek je na rozdíl od jiných sociálních dávek institutem, který výrazně souvisí s odvedenou prací a její náročností, pro jeho výpočet je rozhodující počet odsloužených let a dosažený služební příjem v rozhodném období. Dále je zde i smluvní prvek vzniku a trvání služebního poměru, do kterého se vstupuje projevem vůle fyzické osoby – žádostí o přijetí do služebního poměru. Vzájemná práva a povinnosti jsou založena příslušným zákonem, například z.č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. V případě splnění stanovených podmínek vzniká vojákovi z povolání nárok na výluhový příspěvek. Tento se v souladu s § 143 odst. 9 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání vyplácí za podmínek platných ke dni zákonu služebního poměru vojáka. Tedy stanoveným způsobem a ve stanovené výši. 

Česká republika deklaruje ve své Ústavě, že je demokratickým právním státem, založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod. Ústavní soud vyložil extenzivně pojem ústavní pořádek ve svém nálezu Pl. ÚS 36/01, publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 403/2002 Sb., takto:             

„Rozsah pojmu ústavního pořádku nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy, a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.“

Jedná se o celou řadu ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv s důrazem na:

Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly na tuto úmluvu navazující, publikováno pod č. 209/1992 Sb.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, publikováno vyhláškou č. 120/1976 Sb. Opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech,  publikováno pod č. 169/1991 Sb.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, publikováno vyhláškou č. 120/1976 Sb.

Evropská sociální charta a dodatkové protokoly, publikováno pod č. 14 a 15/2000 Sb.m.s.

 

 

Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná a výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. Zákony a podzákonné normy musí být v souladu s ústavním pořádkem. Demokratický právní stát má určité atributy a principy, kterými je povinen se řídit. Tyto patří do přirozených práv a ani Parlament České republiky není oprávněn je nerespektovat či měnit. V praxi jde o tzv. materiální ohnisko Ústavy.

V daném případě dochází zavedením zdanění již přiznaného výluhového příspěvku k zásahu do již nabytého majetkového práva na jeho výplatu ve stanovené výši. Je porušován ústavní princip právní jistoty a ochrany v minulosti nabytých práv. Použijeme li argument „ad absurdum“, mohl by se stát v případě potřeby vyvázat zcela nebo z části ze svých závazků prostou účelovou změnou právních norem. Výše uvedený pozitivistický přístup je ovšem v rozporu s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu. V daném případě navíc ani nejsou materiální důvody pro tuto změnu. HDP a státní rozpočet utěšeně vzrostl, počet potencionálních příjemců výluhového příspěvku klesá, alespoň co se týče ozbrojených sil. Jednou ze základních právních zásad je zásada „pacta sunt servanta – smlouvy se mají plnit.“ Služební poměr je smluvním vztahem mezi státem a fyzickou osobou. Některé nálezy Ústavního soudu ve věcech výsluhových příspěvků považují následnou změnu některých zákonných ustanovení za tzv. „nepravou retroaktivitu.“ Zejména se jednalo o změny v procentních sazbách valorizací. Tato je na rozdíl od tzv. „pravé retroaktivity“ považována v zásadě za přípustnou. Podle výkladu Ústavního soudu v těchto kauzách se těmito změnami na vzniklém nároku v minulosti nic nemění, pouze se mění podmínky pro jeho vyplácení v budoucnosti. Výše uvedené závěry jsou ovlivňovány  i nálezem Pl. ÚS 9/95, kdy se Ústavní soud musel vypořádat s přístupem k některým funkcionářům StB, ZSGŠ ČSLA a HPS ČSLA a proto je nelze zcela mechanicky aplikovat na nynější situaci, která je kvalitativně odlišná. Ukončením služebního poměru dochází k uzavření právního vztahu mezi státem a fyzickou osobou, která splnila stanovené podmínky. Z tohoto právního vtahu vzniká státu přesně specifikovaná povinnost a fyzické osobě nárok. Jakýkoliv budoucí zásah státu do obsahu tohoto vztahu je jednostranným zásahem s retroaktivními důsledky.

V souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu. Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Masovým narušení právní jistoty osob, které se na plnění výše uvedené základní povinnosti státu podílely a další doposud podílejí, zpochybňuje navrhovatel svým materiálně neodůvodněným a právně pochybným návrhem plnění základní povinnosti státu. Příslušníci výše uvedených složek nemají do budoucnosti žádnou jistotu, že stát bude plnit své závazky vůči nim vzniklé. Důvodem tohoto postupu státu je pouze populismus a skutečnost, že výše uvedené skupiny osob mají omezené možnosti na obranu svých práv, které mají být i mimo jiné nevýhody kompenzovány právě vyplácením výluhového příspěvku při splnění zákonem stanovených podmínek, a to za podmínek platných ke dni ukončení služebního poměru. Ústavně čistší by ovšem bylo za podmínek platných ke vzniku tohoto poměru. Charles Montesquie, na jehož díle je mimo jiné vybudováno moderní pojetí státu by asi řekl: „ Zřejmě v tomto smyslu by asi hlásali mohamedánští soudcové, že vrchnost není nucena zachovávati své slovo nebo svou přísahu, když by tím omezovala svou moc.“[4]

Pokud bychom připustili tuto možnost státu, kdykoliv a jakkoliv změnit své smluvně vzniklé závazky a z nich plynoucí nároky, řekl by Jean  - Jacques Rousseau, že se jedná o otroctví: „ Je absurdní a nepochopitelné říci, že se člověk dává zdarma. Takový čin je nezákonný a neplatný, už jen proto, že kdo takto jedná není při smyslech.“[5] 

Nakonec, k otázce se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva v případu Bucheň versus Česká republika, rozsudek ze dne 22. listopadu 2002, stížnost č. 36541/97. Tento rozsudek popřel některé nálezy Ústavního soudu České republiky. Uvádím pouze podstatnou část, ze které lze dovodit, že dodatečná změna podmínek za kterých byl výluhový příspěvek přiznán, je nepřípustná:

            

„44. Vláda za prvé tvrdí, že stížnost je neslučitelná ratione materiae s ustanoveními Úmluvy, jelikož článek 1 Protokolu č. 1 zaručuje pouze ochranu existujících majetkových práv. Podle názoru vlády čl. II zákona č. 304/1993 Sb. nepřímo pozměnil zákon č. 76/1959 Sb., neboť s účinností od 1. ledna 1994 (a tedy nikoli se zpětnou účinností), upravil právní podmínky, které dříve podmiňovaly nárok na výsluhový příspěvek. Od 1. ledna 1994 tak již

stěžovatel neměl nárok na výplatu tohoto příspěvku, který získá až po zániku funkce soudce obecného soudu. Vláda tvrdí, že stát má právo kdykoli stanovit nezbytné podmínky pro přiznání nároku na příspěvek ze státního rozpočtu; věc proto nemá nic společného s porušením práva ze strany státu na pokojné užívání majetku ve smyslu článku 1 Protokolu

č. 1.

45. Stěžovatel s tímto argumentem nesouhlasí a tvrdí, že získal nárok na výluhový příspěvek již v okamžiku svého vstupu do armády v roce 1972. Nedovolává se tedy nároku na nabytí určitého majetku, ale práva na ochranu nabytého a stávajícího majetku.

46. Soud konstatuje, že příslušné vnitrostátní předpisy, a to zejména § 33 odst. 1 písm.

c) zákona č. 76/1959 Sb., přiznávají stěžovateli nárok na výsluhový příspěvek. Tento článek platil i 31. prosince 1993, kdy nabylo účinnosti propuštění stěžovatele z armády nařízené ministrem obrany dne 28. září 1993. Rozhodnutím ze dne 27. ledna 1994 vojenský úřad sociálního zabezpečení v Praze také přiznal stěžovateli nárok na tento příspěvek a specifikoval jeho výši i dobu výplaty. Soud tedy míní, že nárok stěžovatele na výluhový příspěvek, jenž je majetkovým právem ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 (viz rozsudek ve věci Gaygusuz proti Rakousku ze dne 16. září 1996, Sbírka rozsudků a rozhodnutí, 1996-IV, str. 1142, odst. 41), byl dostatečně založen vnitrostátními orgány na základě platných předpisů.

Z tohoto důvodu se námitka vlády zamítá.“

 

Z výše uvedeného lze dovodit, že přiznaný výluhový příspěvek nelze jakýmikoliv manipulacemi v budoucnosti snižovat, protože jde o majetkové právo. Právní vztah byl uzavřen ukončením služebního poměru a stát je povinen plnit své závazky z tohoto vztahu vzniklé za podmínek platných ke dni ukončení služebního poměru. Jedná se o majetkové právo ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dodatečné zdanění je sice možné, nicméně vůbec nic nemění na povinnosti státu vyplácet výluhový příspěvek ve výši, která byla v minulosti přiznána.     

 

 

 

[1] Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, dostupné na : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=139&CT1=0#prilohy 

 

[2] HDP ČR v roce 1999 byl 2 080 797 000 000, Kč. V roce 2009 byl HDP  3 628 080 000 000, Kč. Zdroj ČSÚ, důchodová metoda výpočtu, dostupné na: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas . Příjmy státního rozpočtu v roce 1999 byly 567 275 000 000,- Kč, příjmy státního rozpočtu v roce 2009 byly 974 610 000 000,- Kč.

Zdroj dostupný na:   http://www.finance.cz/ekonomika/statni-rozpocet/prijmy-a-vydaje/   

 

[3] V roce 1999 celkem 56.247 vojáků v činné službě. Z toho 14.694 generálů a důstojníků, 8. 272 praporčíků a poddůstojníků, 33. 281 vojáků základní služby. V roce 2009 24.886 vojáků v činné službě, z toho  7.031 důstojníků a generálů. Zdroj Obranná politika Československé a České republiky 1989 -2009, Tůma, Janošec, Procházka, IBSN 978-80-7278-522-3, Praha 2009

 

[4] MONTESQUIE CH., O duchu zákonů, ISBN 80-86473-30-9, nakladatelství A. Čeněk, Dobrá Voda 2003, s.60.

 

[5] ROUSSEAU J.J., O společenské smlouvě, ISBN 80-86473-10-4, nakladatelství A. Čeněk, Dobrá Voda 2002, s. 18.

 

panther10
Offline
Členem od: 19.01.2010
Odchodné a výsluha

Chtěl jsem se zeptat jestli někdo vý jak te to s výsluhou pokud jsem odešel po 10 letech z ačr, dostal jsem odchodné a ated jsem znovu přijat do služebního poměru...bude možné abych dostal výsluhu pokud dobudu 15 let celkově? Nebo tím že jsem dostal odchodné se začíná odznova jako kdybych v armádě nikdy nesloužil?

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Zákon o státní službě versus výsluha

Tak po Hrbatově neúspěšném pokusu je tu další pokus, jak nasrat vysloužilce pokračující ve státních službách a sebrat jim výsluhy!http://www.novinky.cz/domaci/336409-politici-chteji-byvalym-vojakum-a-policistum-sebrat-vysluhy.html

Pumpa
Offline
Členem od: 09.01.2010
Výsluháři nevolte VV - VOLTE Jirku Kohouta!

Lidičky, víte, že nás výsluhářů je 56 tisíc? A což zkusit tohle: Nevolte VV - VOLTE Jiřího Kohouta! Ptáte se jak? KROUŽKUJTE!! Každý máme max. 2 preferenční hlasy, tak na volebním lístku VV zakroužkujme TROJKU Jirku Kohouta a můžeme mít svého zástupce v EU!! Ukažme, že demokracie funguje!

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Volebni listek č. 38 - kandidat č. 3

Puvodne jsem chtěl volit Piráty, ale cca za hodinu tam vhodim hlas pro Jiřího Kohouta - tzn. ze zakrouzkuju TROJKU na volebním lístků č. 38!

Ale POZOR, krouzkovat je možné pouze 2 kandidáty!

panther10
Offline
Členem od: 19.01.2010
zpět do armády.

Dobrý den, dnes jsem již svůj příspěvek psal ale asi se někam ztritil, v  současné době jsem propuštěn z důvodů omdz. , zajímalo by mě jestli mohu znovu vstoupit do Ačr.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Zpět do armády

Vstup do AČR, byť opětovný, bude dán vstupními požadavky AČR bez ohledu na to, zda dotyčný již v AČR sloužil, či nikoli.

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
Směr ÚSTAVNÍ SOUD

Sděluji, že "pilotní" ŽALOBA vojenského vysloužilce proti ZDANĚNÍ VÝSLUH byla Městským soudem v Praze i odvolacím/kasačním Nejvyšším správním soudem v Brně ZAMÍTNUTA (viz spis. zn. 4 Ads 65/2013)!!

Anonymizované rozhodnutí NSS bude, doufám, v brzké době zveřejněno na webu http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188 .

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí NSS je pro nižší soudy "precedentní", lze očekávat, že nyní, když už tedy má MěS "kuchařku", se s dalšími negativními verdikty roztrhne pytel :-)

Osobně předpokládám, že "postižený" vysloužilec bude dále směřovat k Ústavnímu soudu, a proto ho prosím, aby mne (nebo některého ze členů odborné komise VvPS) kontaktoval zprávou přes FB (můj FB: https://www.facebook.com/josef.tomek.7 ) pro případné domluvení na spolupráci při podání ústavní stížnosti.

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
První rozsudek Městského soudu ohledně zdanění výsluh!
Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
První žaloba VVPS proti zdanění výsluh jde k Městskému soudu

P Ř E D V O L Á N Í
Ve věci
žalobce: J. S.
Zastoupen: JUDr. doc. Karel Klíma, CSc., advokát, Hradčanské nám. 12, 119 02 Praha 1

proti
žalovanému: Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 19.04.2011 č.j.: 421/3-565V-4/2001-7542
se nařizuje jednání
na den 27.11.2013 v 10:30 hod.
u Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 258/ 1.patro, Hybernská ul.

https://www.facebook.com/events/581403951913675/

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
..... mafiáni už jsou venku

..... a Hombre pořád bručí ... asi si zapomněl zabezpečit imunitu ...... to ho to zavděčování přichází draho ......

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
HYDEPARK na ČT24 každý všední den od 20:00 hod.

Každý všední den je v HYDEPARKU na ČT24 od 20:05 hod. do 21:00 hod. nějaký host – většinou politik, který nám má určitě co říci ke ZDANĚNÍ VÝSLUH.

Položte každý den na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/?prispevky politikům svoji otázku ke ZDANĚNÍ našich VÝSLUH* a zviditelněte tak na TV obrazovce "naši věc"!

PALCUJTE na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/?prispevky OTÁZKY, které se týkají VÝSLUH!

- - - - -
* např.: „ZDANILI jste s vaším přispěním VÝSLUHY válečným veteránům, policistům, hasičům a vojákům. Chystáte se ZDANIT i DŮCHODY?"

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Dnes je v Hydeparku HUML - ten co hlasoval pro zdanění výsluh

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/

a někdo mu už položil otázku:

*Jak se stavíte k 15% zdanění výsluh válečných veteránů, vojáků, policistů, hasičů, dozorců, celníků a zpravodajců? Stále jej považujete za správné a ústavní, jako tehdy když jste pro ně hlasoval za Věci veřejné? Co vám říká latinské "pacta sunt servada"?

VSV
Offline
Členem od: 04.01.2010
Chat s ministrem vnitra

Dnes je chat s ministrem vnitra - ptejte se ho na výsluhy - čím víc nás bude tím líp - ať se mu to v té makovici usadí :-) http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-chat/247216/po-operaci-je-fit-a-chce-zatocit-s-chuligany-ptejte-se-na-chatu-ministra-vnitra-chovance.html 

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Kalouska nebrat!
P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
HP 13.6.2013

DNES PALCUJTE na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/?prispevky OTÁZKU:

* Souhlasíte, jako "policejní vysloužilec", s 15% zdaněním výsluh, které prosadila tato korupční vláda? Považujete, jako právník, toto zdanění výsluh válečných veteránů, policistů, hasičů, vojáků, dozorců a celníků za protiústavní?

P-SOV
Offline
Členem od: 30.11.2009
HP 18.6.2013

DNES PALCUJTE na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/?prispevky OTÁZKU: * Souhlasíte s 15% ZDANĚNÍM VÝSLUH, které prosadil váš stínový předseda? Považujete, jako právník, toto zdanění výsluh válečných veteránů, policistů, hasičů, vojáků, dozorců a celníků za protiústavní? Pokusíte se tuto nespravedlnost odstranit?

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Vrchní velitel

Unikátní situace v českých dějinách: Vojáci si poprvé přímo volí svého vrchního velitele. Konečně máme šanci dát svůj hlas politikovi, který se účinně prosadil jako maskot politické strany ovládané Kalouskem a protagonista ostudy s církevními restitucemi. Jeho strana iniciovala v rámci současné vládnoucí garnitury redukci armády až k samé hraně funkčnosti, paralýzu policie a protiprávního zdanění výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených sil. Máme možnost zvolit favorita těch, kteří jsou odpovědní za naši průběžnou diskriminaci a postupnou likvidaci. Mysleme hlavou ...... aspoň se braňme ..... knížete nebrat!

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Vrchní velitel v Hydeparku na ČT24

Dnes je v HP - http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/?prispevky "vrchní velitel"

Palcujte dotaz
*Stal jste se vrchním velitelem ozbrojených sil. Co uděláte pro novodobé válečné veterány? Zasadíte se o zrušení 15% zdanění výsluh vojáků, hasičů, policistů, dozorců a celníků? Považuje toto Kalouskovo zdanění za protiústavní?

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Vivat Červíček!!!

Dnešek je památným dnem pro všechny, kdo jsou znechuceni realitou posledních let. Policie konečně sáhla po krku vládnoucí garnituře. Jména zatčených svědčí o tom, že jsme na zlořády poukazovali oprávněně. ... už jenom zbývá, aby se nezapomnělo na Vondru a Bartáka.

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Picek

Nevíte někdo, jestli Picka taky zavřeli?

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
.... Hombre v civilu neprosperuje :-(

..... ale, že i Kovanda??? .... snad ti kluci fakt něco neprovedli? .... Třeba nám to poví Šándor nebo Krejčík ..... ti se už asi nevrátí, ale pro média vědí všechno nejlíp .... :-).......... pokud ty kluky udělají na blbé rutinní sledovačce, bude to zase jenom po povrchu ......

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
"Pan spravedlivý" dnes v Hydeparku na ČT24

Dnes ve 20 hod. bude v Hydeparku na ČT 24 ústavní soudce VOJEN GUTTLER - ano, vážení je to ten, který nám jako předseda senátu odfuckoval naši třetí ústavní stížnost! podrobnosti najdete na - http://kraken.slv.cz/I.%C3%9AS1424/11

A otázky "panu spravedlivému" můžete klást zde - http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/

drum21
Offline
Členem od: 28.05.2012
vysluhy se uz prohrali...

Podle me, se sdaneni vysluh uz prohralo. Tohle rozhodnuti muze kazdy jiny soudce vzit jako precedenc, a je hotovo. O zruseni clanky v zakone nevijmaje.Nadruhou stranu, mit 15tis mesicne az do duchodu, kdo to ma? Jen si najit praci. Jak jsem tu uz psal, letos z armady odchazim, do vysluhy mi chybi 3 roky, mam odslouzeno 12 let, ale stejne na ni cekat nebudu. Pokud bych zustal v armade, dopadl bych jako vetsina dustojniku co znam, nic bych neumel, pro civilni sveru bych byl nepouzitelny, kazdy absolvent VS by byl na lepe nez ja.  Takze bych se drzel v armade zuby nehty, aby me nevihodili a snazil v ni setrvat az do duchodu, stejne jako vetsina vyssich dustojniku. Proto chapu, ze se vam nelibi sdaneni vysluh.Jinak vsem good luck, at uz pracujete v Army ci uz ne :-)

Bartak
Offline
Členem od: 05.01.2010
Tak s kýmpak to asi teď náš vrchní velitel táhne?
optimista
Offline
Členem od: 07.06.2010
Spis :)

Do kandeláře přišel spis... ha, ha, ha

Kurka
Offline
Členem od: 06.12.2012
H

 Hnedle jsem zvědav jak se v přeformátovaných souborech a z Hide IP EASY  něco najde )))))

drum21
Offline
Členem od: 28.05.2012
re:kurka

On Hide IP easy toho moc neschova, :-) Jen ti zameni IP adresu za jinou, ale v cele komunikaci ponecha i originalni IP adresu, aby server vedel kam ma realne odpovedet. To, ze ti prideli jinou Ip adresu, ze ukaze v logu tohoto serveru, avsak v cele komunikaci je i ta originalni. Jelikoz Hide Ip  nic nesifruje, da se vse lehce precist a rozklicovat. Zabere to sice cas, ale da se najit uplne vse. Jelikoz,  ten spis zasla statni zastupce, tak ver tomu, ze nikdo v MO to hledani neosidi. Vlastni pruser si tim nikdo delat nebude. drum

Hynek V
Offline
Členem od: 07.12.2012
"Malá protikorupční válečnice" už "řádí" na "Ministerstvu ?

Karolína Peake   již nastupuje  a nezbývá než ji fandit! )))))  Změny na  MO ? Zcivilnění ?,,Neřešil bych to, koho odvolala, ale kdo přijde na jejich místo. Dostane se tam snad konečně nějaký uznávaný odborník a trochu to tam na tom MO zredukuje na únosnou mez o ktreé předchozí  ministr jen vedl slova jak ořeže to sádlo .

kasiopea
Offline
Členem od: 12.09.2011
Ministryně obrany...

Tak už slečinka s generálskejma vejložkama dokralovala....To  se dalo čekat, že jakmile se tou sekerou začne  v tom zeleným lese ohánět, že na ní některý z těch urostlých jasanů padne a ona s ním, ale že to bude mít tak rychlýkonec, to tušil asi málokdo.Dopoledne jí salutoval celý GŠ a odpoledne už byla zase jen malý, bezvýznamný NIC. To je síla paradoxů... 

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Už ji tady máme

Tak zítra odpoledne ...... z hradu dorazí přímo na Valy a začne se zabydlovat. Paní Peachová přijde vyorat svoji brázdu do dějin ozbrojených sil. Hlavní funkcionáři budou připraveni k představení a na jednotlivých součástech MO a GŠ bude vzorně uklizeno, pro případ, že by snad zavítala právě tam. Víme, že přichází s implementací změn, o kterých sice zatím mnoho neví, ale o to bude důslednější a nesmlouvavější. Do konce jejího působení ve funkci, které nebude nijak dlouhé, dojde k vyklizení řady posádek, zrušení mnoha velitelství, útvarů a zařízení. Stovky, možná tisíce, VZP a OZ přijdou o existenci, další schopnosti s vazbou na sofistikované zbraňové systémy nenávratně zmizí ...... teď jen být hezky zticha a neupozorňovat na sebe ....... třeba si mne nevšimne a vyhodí někoho jiného .............

kasiopea
Offline
Členem od: 12.09.2011
Už jí tady zase nemáme

Už dojde jen a jen k vyklízení její nově vymalované kanceláře....Ethanole neboj, už se nemusíš krčit za bukem, stačila vyhodit jen Picka a Bulanta,a to byl stejně křivák....

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Peacha is gone ..... and what?

Bylo to jako vtip z prostředí sovětského vesmírného programu. Do pilotní kabiny posadili zvířátko a mysleli, že experiment poběží podle scénáře. Bohužel jí zapoměli říct, že nemá na nic sahat ..... a už vůbec ne iniciovat crash test.  Poněkud to nevyšlo - asi chyba krotitele.   ................................................Dotyčná si nespočítala, že začít své působení likvidací osobního nominanta vrchního velitele není zcela dobrý nápad ............... Kdyby byla jen o trochu méně arogantní, byla by mohla odsloužit přidělených cca 18 měsíců do konce funkčního období a zažít ještě spoustu legrace.           ..........................................Ještě ráno se na tiskovce hloupoučce culila, plácala obecnosti a sledovala, jak za ni PEPA diplomaticky odpovídá na otázky novinářů. PEPA byl profesionálně dokonalý jako vždy. Pokud se teď znovu podíváme na záznam, neubráníme se dojmu, že už asi něco věděl.       ................................               Possible courses of action: 1) Zpětně anulovat odvolání Picka a snad i dalších. 2a) Resort dočasně ponechat v rukou Nečase a Picka pověřit jeho řízením, případně  2 b)  Picka pověřit v rámci vládní agonie funkcí MO přímo.  Nechci předjímat, ale už to máme připravené k podpisu. :-)

drum21
Offline
Členem od: 28.05.2012
uz to zacalo...-)

No je videt, ze jsi se zatim schoval dobre, pani Peach vyhodila nekoho jineho:-) Podle me to bude zase neco, nova strategie ze ministerstvo bude bez uniformy, jen samej civil, nahrava tomu, ze se lide vyslecou z unifromy a budou stejnou praci delat jako civilove, i kdyz si to u pani ministrine nemyslim, ze by souhlasila. Savo si tehdy na vsechny posty na Valech privedl sme kamarady, rodinu, (ktera pracovala jen na papire, ale fyzicky se na valech neukazala) ;-) pak jaho kamaradi, kteri pracuji na dohodu o provedeni prace (aby meli vice nez o.z. ) jsem zvedavy jakymi kroky nas pani Peach jeste prekvapi. Mozna predela celou strategii a letiste v Prerove zustane. Zjisti, ze propoustet a rusit posadky neni potreba a radsi bude uvazene hospodarit, a neprovadedt predrazene investice.Dnes konci 2. pripominkove rizeni k novemu zakonu o Platech vojaku z povolani, a zatim tam neni zadna pripominka:-) tak se uvidi kam az navrh projde.Myslim, ze se mame na co tesit. nikdo ale nevi, jestli to bude lepsi nez  ted:-)

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Peacha řádí ......

"2. připomínkové řízeni k novému zákonu o Platech vojáků z povolání, a zatím tam není žadná připomínka:-)" ..... to je v pohodě ... návrh vychází z předpokladu, že se celý pavouk restruktualizuje, tj. výrazně se sníží hodnosti plánované na většinu pozic...... při tom se jako argument použije, že si vojáci finančně nepohorší .... a až bude poškrtáno, tzv. zvýšení neprojde, protože v době krize se přece platy nezvyšují :-( to tempo čistky je ale svinské ..... přímo Peachovské!!!

šanda-šulec
Offline
Členem od: 13.11.2012
Naší trafice věrni zůstaneme!

Naší trafice věrni zůstaneme!

Veřejně se tímto distancujeme od Vašich názorů publikovaných na těchto stránkách. Distancujeme se od Vás, různých Ivanů, Bleskumů, Studených a Teplých front, Vodnářů, Savů jakož i Nesavů, prostě od Vás všech kteří zde píšete, tak aby to vypadalo, jako že to píšeme my. My jediní opravdoví trafikanti v této armádě.
Na svá teplá sondážnická místečka jsme usedli před dvaceti roky v hodnostech majorů. Po určité době jsme správně pochopili, že jeden plat je málo a tak jsme my všichni čtyři majoři, jako jeden muž, jeden den sundali uniformy a druhý den jsme obsadili úplně stejné funkce, již jako civilové.
Důrazně protestujeme proti tvrzení, že bychom snad byli proti vytvoření nových pracovních příležitostí pro současné vysloužilce, budoucí výzkumníky. Nám jde především o zachování naší krásné trafičky tady u nás. Vytvořené pro nás v Prostějově. Zde jsme již více než deset let zvyklí brát dva platy a pracovat sotva dvě hodiny za celou dvanácti hodinovou službu.. V dvanácté platové třídě sedět, většinou však ležet s nohama nahoře a dlouhej kouř z naší trafiky se line po kraji.
Ale nemyslete, že bychom se tady celou tu dobu nějak flákali. My jsme tady na sobě tvrdě pracovali.Za těch dvacet let jsme se naučili zapínat a vypínat Marwina, nafukovat balóny, přivazovat pod ně sondy a pouštět je do vzduchu. (zbytek práce už obstará sám henten Marwin, nebo Merlin, nebo jak se ten kouzelník vlastně jmenuje).
Řada z nás se pustila do studia jazyků, abychom mohli být nasazeni v zahraničních operacích a pracovat v mezinárodních štábech. Dnes všichni ovládáme česky, slovem i písmem a čtení s porozuměním zvládáme na velmi dobré úrovni i ve slovenštině. Stali se z nás i dopisovatelé zavedených periodik.
Ing. Antonín Šulc se vydal na dráhu úspěšného manažera jedné vyvolené celebrity z vily. Ani nepotřeboval souhlas ředitele k tomu podnikání a daně také nezaplatil. Ono ani nemusel. Při výsledku hnedle -3 500 000 Kč. slovy mínus hnedle tři a půl mega, stát od placení daní většinou upouští.
Kdyby snad nějaký nýmand poukazoval na to, že u dělostřelců běžně sondují desátníci a inženýrů je na takovou práci škoda a jedná se o nevyužití kvalifikace, tak my ho nazveme gaunerem a Vy mu nevěřte. Oni tihle desátníci tu sondu pod balón, tak pěkně neuvážou jako my inženýři v dvanácté platovce.
Tak nám tedy vy gauneři v Praze z těch našich krásných inženýrských tabulek nedělejte praporčíky středoškoláky, a vytvořte si henten Váš vývoj pěkně z nich. To víte s ním Vám asi nepomůžeme, leda že byste potřebovali pustit nějaký ty balóny třeba na Den dětí.

S pozdravem dobro došli vzorný kolektiv aerologů z Prostějova.

P.S. Kdyby jste snad Vy ostatní do problému nezasvěcení čtenáři naše prohlášení úplně nepochopili, přesto nezoufejte. NAŠI BLESKUMOVÉ NÁM ROZUMĚJÍ.!

Hynek V
Offline
Členem od: 07.12.2012
Požete se tam navzájem )))))

 Karolína Peake   již nastupuje  a nezbývá než ji fandit  .kDoufejme že nová ministryně obrany Karolína Peake (LIDEM)   vás tam rozežene  co nejdříve .  PS požete se tam  na tom meteoru navzájem ,na kždého jednou dojde ,já si svoje od té vaší vrchnosti již  užil a civilu u soukromé firmy jsem v pohodě . )))))

Kurka
Offline
Členem od: 06.12.2012
Trafika jak pro koho že ?

 To jak to chodí u zdejšího  úřadu , pokud se někdo chce zbavit  určitého pracovníka a nahradit ho  někým z přátel uvedeme  příklad  z nedávné minulosti.   Zrušila se  metrologická  laboratoř s  mezinárodní licencí na ICAO   a pracovník se propustí jako nadbytečný a  zase se za čas obnov ía přijme na to místo nový  pracovník ,  ale jejda zjistí se že s tím původním odešla i platná  mezinárodní licence pro provádění kalibrací   a metrologii  a ten nový  pracovník se ji již rok pokouší  získat ))))) a  předepsané práce a kalibrace se provádí  za fakturu jinde.Z cen které to stojí, se  manažerům  od Rosniček špatně nedělá ?Jo voják se stará voják  co má kamarády má ,a ten co si jen dělá svoji práci a neleze nikomu z vrchnosti do zadečku  a nebo jim nepodkuřuje nemá šanci? 

NeSavoNe
Offline
Členem od: 18.10.2012
Naší Trafice 2

 Pro  šanda -šulec   Dobrý ale  máte tam spoustu nepřesností  . Tak práce  aerologů  to není v 12 třídě ale 10 a krom   pravidelných aerologických měření předávaných  naměřených meteorologických prvků do mezinárodní sítě WMO a zpětné kontroly validace těchto dat v porovnání s tím co bylo naměřeno na okolních stanicích a vypočtenými  hodnotami modely atmosféry   aladin a navíc  se tu provádí i nepřetržité zabezpečení ostatních činností   - běžná činnost synoptika a  pozorovatele  meteo  stanice  jako   výsadků  informace o aktuálním počasí  NPJ    atad  atd Což se u dělostřeců  neprovádí vůbec  a proto tu je tabulkově zařazován pouze operátor  se střední školou . 

Rosnička
Offline
Členem od: 17.09.2012
Kdepak to celé kolem TRAFIK začalo ?

 Co takhle být trochu objektivní ? Kdepak to celé kolem TRAFIK rosniček   začalo ?  Stačí  jit nazpět po nitích diskuzí  na zdejším problémy v armádě  j a zjistíte jak a u koho  to vlastně celé začalo ?Někdo  se tu před rokem  pozastavil na tím jak velice nestandardně proběhlo jedno výběrové  řízení   u Vojenskéhohydrometeorologickéhoakartografického  úřadu v Dobrušce. Kde jedem podplukovník  jeden den složil funkci a uniformu se zdravotních důvodů odešel do civilu a druhý den na základě zkráceného výběrového řízení   (proběhlo během posledních dvou pracovních dnů v roce2011 - mezi svátky) a s podmínkami  ne podobnýma jeho profesnímu životopisu a druhý den  ale v novém roce 2012 nastoupil  jako zcela zdráv  na místo u stejné organizace  ale jako OZ a dokonce se o to zajímal i tisk a vyšel o tom jak se zakládají  Trafiky pro vysloužilce  článek který se dá dohledat  nezačalo to celé kolen toho kde se to i zpětně došetřovalo kdo dal informace onomu novináři který byl u útvaru před  článkem v novinách  ? 

NeSavoNe
Offline
Členem od: 18.10.2012
Kdepak to celé kolem TRAFIK začalo ?

 A To toto  ,, výběrové řízení ´´ bylo jenom začátek takový malý průzkum  zda to projde pro celou  chystaných míst  v roce 2013 pro ex plukovníky Kurky a spo  kteří jen čekají jak se jim místa po propuštěných uvolní a budou převedena  z provozních v 10  14 platové třídě na manažerská ve 14 Protož jaksi pan plukovník ani po roce žádné místo v civilu nesehnal a tak se  mu  a několika dalším musí  místečko Trafikanta vytvořit Víte jak se těnto místům u tohoto utvaru pracovníky přezdívá – CESTOVKA   )))))) 

hnedlešanda
Offline
Členem od: 15.11.2012
Trafika4

Dobré odpoledne pane mjr. v.z. ing. Antoníne Šulci - starý trafikante. Ptáte se tady kdy to kolem těch trafik vlastně začalo. Vy nevíte, že to bylo na počátku tohoto tisíciletí, kdy byla tato místa pro Vás a další 3 kolegy vytvořena? Vy si to nepamatujete jak dlouho už se tam v klidu ohříváte, pardon vědecky porovnáváte výsledky vašich měření s meteorologickými odely? Zatím teď tady jako chudák kydáte špínu na druhé a snažíte se do toho vašeho duševního pelechu zatáhnout co nejvíce lidí.

Kurka
Offline
Členem od: 06.12.2012
Pro pana Hnedle Šandu Ttafika nebo ne ?

PRO PANA Hnedle ŠANDA  Porovnal někdo z manažerů od Rosniček kolik vlastně ušetří AČR a stát Tím že se v roce 2013 propustí 4 Aerologové - 10 pat třída – vysoká škola a dlouholetá praxe a nahradí je 4 střední škola bez odborné specializace a praxe jen po 4 týdenním zaškolení v 8 třídě ale s hodnostním a příplatkem na bydlení a místa propuštěných OZ budou převedena pro nově přijaté bývalé vojáky z civilu ale ve 14 platové třídě?

Kurka
Offline
Členem od: 06.12.2012
Pro Hnedle ŠANDA neděje se to zcela účelově a protekčně?

  Pro pana hnedle Šandu Šulec Uvidíme co na to protekční vytváření tabulkových míst v roce 2013  u VU  1902 pro OZ stihne za nějaký rok a půl do voleb nový ministr  K P. který původně zastával ve vládě pozici  boje s  korupcí protekcí .Možná bude někoho zajímat kolik vlastně ušetří AČR respektive  stát ,tím že se v roce 2013 propustí  4 aerologové – meteorologové – synoptici  - 10 pat třída – vysoká škola a dlouholetá praxe a nahradí je 4  operátoři  - pouze zaškolená  obsluha střední škola bez odborné specializace a praxe jen po 4 týdenním zaškolení v 8 třídě ,ale s hodnostním a příplatkem  a příplatkem na bydlení .Přitom se uvedená místa pro OZ nezruší !  Místa propuštěných OZ budou  účelově převedena pro nově přijaté bývalé vojáky z civilu a   zde  se nab. velká pochybnost  že se tomu tak neděje zcela účelově a  protekčně ,ale ve 14 platové třídě? K tomu se pro novou obsluhu nebude již využívat druhý měřící systém  bez GPS navigace na který se po spotřebování již nakoupených sond RS 80 mohlo po  abgrade  systému mohlo dál využívat jako záložního a nový typ sond bez GPS navigace RS 90 a dále jej využívat  v případě poruchy.Místo toho rozhodnuto   z důvodu malé kvalifikace obsluhy přejít  na  2 x dražší typ sond s RS 92 s Navigací GPS  .Nově  tu vnikají i vzniklé náklady na  někoho s aerologickým  synoptickým vyděláním a praxí   který bude po obsluze zaškoleném    operátoru  provádět kontrolu – validaci naměřených dat   s daty aerologických stanic okolních států  a jejich archivaci distribuci uživatelům  včetně předpovědí pro daný prostor s důrazem na výskyt NPJ (nebezpečných meteorologických jevů  )- např .výsadky  bezpilotní prostředky a provádět analýzu těchto naměřených meteorologických prvků  na meteorologických mapách –k  zjištění jejich  bezchybnosti naměření a předání do mezinárodní meteorologické sítě WMO …. Nutnost  provést u těchto pracovníků odborná školení   pro práci s talkovou  plnící stanicí výbušného  H –( vodíku) školení na provoz elektrocentrál  a vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb. §5  a kurz  IT   počítačových sítí METEO kurz  meteorologických měření  a sestavování zpráv jako  TEMP, PILOT METEO Střední TAF.METAR,SYNOP  …..Jejich kódování dle  mezinárodního klíče  a následné vyhodnocování na meteorologických  mapách  které nahradí  u nových pracovníků dříve požadované odborné vzdělání  a praxi pro výkon této  práce……     

hnedlešanda
Offline
Členem od: 15.11.2012
Trafika6 a vážně už naposledy

Dobré dopoledne pane mjr. v. z. Ing. Antoníne Šulci - starý trafikante. dnes bych vám zde rád veřejně sdělil svoji omluvu. Ne všechny nicky, tak jak jsem vás zde nespravedlivě obvinil, patří výhradně vaší osobě. Minimálně jeden je spojen s jedním zatím nejmenovaným zneuznalým pražským nižším důstojníkem-manažerem 3 katagorie. Při vzpomínce na něj si nemohu s úsměvem nepřipomenout jednoho hrdinného kapitána - agenta STB, který se počátkem 70 let vrátil z redakce Svobodné Evropy, kde plánoval provést atentát. Možná, že i tento zneuznalý hrdina také podobně plánuje atantát, tentokrát na vojenské rosničky.Je to ale s podivem, má se u nich totiž veiice dobře a zrovna se v práci nepřerazí, jen má ke všemu tísíce připomínek, protože si myslí, že má na víc. Od tohoto soudruha bych tady ty prasárny vážně nečekal, obzvláště když si myslí, že další lepší jeho budoucnost by mohla být spojena s angažmá u VZ. To z něj a jeho profláklé identity ale asi nebudou mít příslušní inteligency managers velkou radost. Teď už jen čekám jestli velitel 1902 a nebo zde propíraný Kůrovec náhodou třeba nepodají trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin pomluvy. Radit jim to určitě nebudu, ale rád jim v tom případě sdělím všechny své dosavadní poznatky. Myslím, že  budou velmi překvapeni a nejen oni. Možná že by i ta Píka mohla dát podnět inspekci, aby se do toho položila, to by byl docela pěkný mazec. S pozdravem, dílčí omluvou a vážně naposledy, Váš Hnedlešanda

beskum
Offline
Členem od: 28.02.2011
Trafika 7

 Pro  hnedlešanda  trafika 5 nebo 6  Také již naposled a  díky za dobrou radu dál již postupovat formou oznámení  .   1. Dát stížnost na  inspektorát práce    pro účelovost v postupu zaměstnavatele  (tj. že pracovní pozice  Aerolog Prostějov byla účelově  převedena nebo  zrušena tak, aby mohl být konkrétní zaměstnanec – zaměstnanci  propuštěn.  Jko odvetu na poukázání na  určité nesrovnalosti ve vytváření pracovních míst u tohoto útvaru  kdy je zaměstnanec k poslednímu dnu v roce  2011propuštěn ze závažných zdravotních důvodů a následující den   v roce 2012 je opětovně přijat do stálého pracovního poměru a na poukázání  na účelovost v postupu zaměstnavatele  v případě kdy byla u tohoto útvaru pracovní pozice   pracovníka laboratoří metrologie – kalibrace přístrojů účelově  zrušena tak, aby mohl být konkrétní zaměstnanec – zaměstnanci  propuštěn a to i za cenu toho že s ním odejde i jeho platná  nepřenosná mezinárodní certifikace těchto laboratoří  a po té  co je propuštěn ,je toto místo znovu obsazeno novým pracovníkem, ale bez certifikace a k tomu  mezi tím propadne i kalibrace inspektorských metrologických přístrojů a etalonů a obnova certifikace a vybavení laboratoří bude stát nemalé peníze.   2.Žaloba o určení neplatnost výpovědi z pracovního poměru  : Vzor.         Okresnímu soudu v Brně Roosveltova 3 602 00 Brno   Žalobce:         Josef Švejk Úvoz 2, 602 00 Brno r.č. 123435/7890       Žalovaná: VU 19xx Čs odxxxje 676 51xx 01 Doxxxxx IČ 6016xxxx     Věc:                Žaloba o neplatnost výpovědi     Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem D v o j m o     Čl. 1   1.1       Na základě uzavřené pracovní smlouvy jsem u žalované společnosti pracoval jako Aerolog    Čl. 2   2.1       Žalovaná firma mi xx  červnaa 2013  doručila písemnou výpověď, kterým mi podle ustanovení § 52 písm. g) ZP dala výpověď. Jako odůvodnění bylo uvedeno ………., Čl. 3   3.1       Důkazy důvody neplatnosti výpovědi :Doručenou výpověď považuji za neplatnou z důvodů ……   Čl. 4   4.1       Z výše uvedených důvodů navrhuji vydání následujícího   r o z s u d k u :               Určuje se, že výpověď doručená žalobci dopisem žalované strany datovaným xx.  xx 2013 je neplatná.               Žalovaná společnost má povinnost  ………….. do tří dnů od data nabytí právní moci tohoto rozsudku.                             V Brně dne xx xxx 2013     3. Oznámení na  neznámou osobu  podezření na (§ 331) í (§ 332) a nebo (§ 333) a  nebo nadržování při osazování  pracovních pozic pro například  autora věty voják se stará voják má . 

hnedlešanda
Offline
Členem od: 15.11.2012
Trafika 8

Dobré poledne pane pražský nižší důstojníku - manažere 3 kategorie. Tak jste nám tady v pracovní  době zase zanechal moudrý vzkaz a šel na oběd. Nezapomeňte se příště poradit s důvěrníkem VKR  s krycím jménem Eifel. Jak Vám šmakovalo? Váš Hnedlešanda

drum21
Offline
Členem od: 28.05.2012
njn

Dnes k nam do kancelare prisel spis, aby jsme dodali informace k prihlaseni na tento web jak ze site army.cz, tak ze site O2. Spis je od statniho zastupce. Tak jen pro info. Drum

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
.... njn

...... že by snaha o umlčení přispěvatelů??? ..... qui bono? ...... každopádně dobrá záminka pro pár vyhazovů .... zase blíž k cílovým počtům :-)

hnedlešanda
Offline
Členem od: 15.11.2012
trafika 5

Dobrý večer pane mjr. v.z. ing. Antoníne Šulci - starý trafikante, momentálně pochroumaný kolovrátku. Píšete tady již delší dobu znovu a znovu pod novými a novými nicky ve snaze vytvořit zde dojem, že vaše názory podporuje více osob ze stávající, nebo bývalé komunity vojenských meteorologů i mimo ni. Je to k smíchu a k pláči zároveň, neboť podobně jako případně nemocný schizofrenik a k tomu navíc v mírném rauši opakujete jako papoušek stále dokola stejnou mantru. Nedá se to ani pořádně přečíst, protože zjevně nejste schopen souvislé logické myšlenky, navíc bez gramatických chyb. O odbornosti a všeobecném přehledu v ní lépe nemluvit. Jen znovu a znovu opakujete totéž. Čekal jsem od Vás spíše něco navíc, to myslím zcela vážně. Vážně jste odborně vzdělaný vysokoškolák? Nejspíše tak pouze nepříliš schopný vojenský a pokud ano, tak snad jedině z dob minulého režimu. Diskuse s Vámi zde už mne dostatečně unavila a tak tady prozatím končím a vy si dál můžete klidně do zblbnutí ducha opakovat totéž co dosud. S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce Váš Hnedlešanda.

Kurka
Offline
Členem od: 06.12.2012
Pro pana Hnedle Šandu .

 PRO PANA  hnedle Šanda Mícháte tu Jablka a hrušky a pletete si holinky a hodinky ? U dělostřelců běžně sondují desátnici ? Jak srovnat mob.. prostředek dělostřelců s aerologickou stanicí?Dělostřelecká případně chemická mobilní Digicora obsluha několik lidí operátor případně technik ti tvoří včetně řidiče družstvo ,které má svého velitele .Provádí jen nepravidelná měření ,dle potřeby ,výstupem je jen zpráva pro uživatele  a do mezinárodní výměny se nepředává .V poslední době měří  jen na stanovišti na aerologické stanici v Prostějově a to tak že se a naladí na zde vypouštěnou sondu a prověří funkčnost prostředků a údaje si uloží do archivu v případě závady sondy nebo poruchy systému nebo prasknutí balonu na malé výšce před dosažením hladiny tropopauzy respektive 16 km výšky – 100 Hpa  výstup  ani nemusí v časovém limitu opakovat. Tyto mobilní stanice   nejsou a v budoucnu nebudou zapojeni do mezinárodní sítě předávaní těchto zpráv v rámci světové WMO sítě . Aerologická stanice v Prostějově ,obsluhu tvoří po dřívějším zrušení pozic technika operátora IT pracovníka a případně i meteorologa – pozorovatele pouze aerolog sloužící  ve 12 hodinových službách .Stanice je na základě meziresortní dohody mezi AČR a ČHMI zařazena do předávání METEO  zpráv TEMP a národní zprávy o směru a rychlosti větru s výškou PILOT a v informační síti vydávání výstrah na NPJ -nebezpečné meteorologické jevy uživatelům .Aerologická měření jejich přípravu kontrolu a kalibraci sondy a balonu provádí po zrušení operátora a technika pouze aerolog. Ten musí po skončení výstupu provést kontrolu zprávy temp - WALIDACI svých naměřených dat s daty ostatních stanic z okolních států a s daty vypočtených pomocí PC v modelu ALADIM a to před jejich odesláním do mezinárodní sítě WMO z hlediska jejich dalšího odborného vyhodnocení správnosti například na výškových mapách, kde se ihned jakákoliv chyba zobrazí jako nevyhovující aerologická stanice v rámci sítě WMO . Takže Aerolog tu spojuje funkci operátora prostředku, který naměří s funkcí technika a IT pracovníka i s funkcí synoptika odpovídá jednak za techniku a její chod případně údržbu a menší opravy dále pak IT dozor nad sítí měření a vyhodnocování a předávání dat .Plní i unkci  synoptika který uživatelům předává naměřené informace vydané výstrahy na NPJ 2 x /den předpovědi pro daný prostor a informace na vyžádání o okamžitém stavu a vývoji meteo údajů s automatické měřící stanice a následnou kontrolu a archivaci naměřených dat a potřeby dalšího využití pro ČHMI v rámci meziresortní smlouvy anebo WMO . Takž se to v rámci obsazení aerologické stanice jedním operátorem bez odpovídajícího vzdělání se jeho činnost v rámci 5 ostatních neprojeví ,ale po obsazení celé stanice pouze operátory s měsíčním zaškolením a bez aerologického a meteorologické či synoptické odbornosti mohou nastat v budoucnu problémy, tak jako dne  13.12.2012  kdy  do hydrometeorologické předpovědi  na 24 hodin , byl zadán chybný temp z pracoviště Praha Libuš z termínu 00 UTC a to od  pracoviště , které  bude v budoucnu místo  dřívějšího aerologa garantovat kontrolu   - validaci  dat  naměřených od operátora  před odesláním do mezinárodní výměny?.