Změny hodností k 1. lednu 2011 - další podraz MO na vojáky.

57 replies [Poslední]
parasutist
Offline
Členem od: 04.08.2009
re: 221/99 §19

mě se jeví schůdnější písmeno i). Otázka ovšem je pokud využiji některé z těchto možností jak budu krácen na výsluze? Většinou je to 1/2 náležitostí a teď zní otázka z odsloužené doby a nebou z části která mi zbývá odsloužit? Pokud tedy vůbec mohou být kráceny v tomto případě.

mika vrtulka
Offline
Členem od: 09.06.2009
Parašůte

Odchod podle § 19 odst. 1 písm. i) v žádném případě nedoporučuji (předpokládám žes myslel stát se členem pol. strany a nikoli propagovat rasisty a fašisty). Dostal bys jen 50% výsluhových náležitostí (§ 143 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb.)

Doporučuji k odchodu § 19 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona č. 221/1999 Sb.. Výsluha v plné parádě, pá pá armádě a hurá do céčka.

"C" - Náhlá a nikým nepředpokládaná zdravotní nezpůsobilost (stát se může lecjaká nehoda, že), nebo "ztráta" osvědčení fyz. osoby k přístupu k utaj. skutečnostem. Doporučuji ztrácet osvědčení tak, aby se eventuelně mohlo zase někdy jako zázrakem najít. Co kdyby...

"E" - nesouhlasit se snížením hodnosti, změnou funkce atd. ...

Rendis
Offline
Členem od: 04.12.2010
Díky. V Lednu si chci dát

Díky. V Lednu si chci dát žádost o zkrácení závazku tak uvidím.

zenista007
Offline
Členem od: 23.11.2010
Exekuce

Zdravím,může mi velitel praporu vzít bez. prověrku za exekuci kterou mám na plat??Děkuji za odpověd.

friends.007
Offline
Členem od: 27.07.2010
ANO   Předpokládám, že máte

ANO
 
Předpokládám, že máte jen VYHRAZENÉ.
Pokud se velitel praporu rozhodne po objektivním zvážení, že nesplňujete osobní způsobilost a spolehlivost, může Vám VYHRAZENÉ odebrat.
 
Myslím si, že exekuce na plat nemusí být důvodem odebrání bezp. prověrky. Ovšem Váš velitel může zastávat názor, že exekucí na Váš plat se Vám snižuje příjem a třeba by jste chtěl zneužít citlivých informací a tyto informace "prodat".
 
Níže cituje stať ze Zákona 412/2006 Sb.
Personální bezpečnost
Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
§ 6
1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen "oznámení"), osvědčení fyzické osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80) a je poučena, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§ 58 až 62).
2) Oznámení se vydá fyzické osobě, která
a) je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu,
b) dosáhla alespoň 18 let věku,
c) je bezúhonná.
3) Splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává ten, kdo je vůči ní v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpovědnou osobou, nebo jí určená osoba. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydá Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") na základě písemné žádosti.
§ 7
1) Podmínka způsobilosti k právním úkonům se prokazuje prohlášením fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům. Podmínka věku se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním dokladem fyzické osoby. Podmínka bezúhonnosti se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 11) a v případě cizince i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce od jejich vydání.
2) Doklady podle odstavce 1 předkládá fyzická osoba.
3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům.
§ 8 Bezúhonnost
Podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně utajovaných informací, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla.
§ 9
1) Před prvním přístupem k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu osobou odpovědnou, zajistí její poučení. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, zajistí poučení odpovědná osoba toho, kdo přístup k utajované informaci umožní. Poučení podepisuje fyzická osoba a ten, kdo poučení provedl; jeden výtisk poučení jí předá a jeden výtisk uloží 12).
2) Ten, kdo vydal oznámení, je povinen každé 3 roky ode dne jeho vydání ověřovat splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. a) a c); ověřovat splnění těchto podmínek je oprávněn i před uplynutím této lhůty, existují-li důvodné pochybnosti o tom, že osoba přestala některou z nich splňovat.
3) Platnost oznámení zaniká
a) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická osoba přestala splňovat podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. a) nebo c),
b) skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím,
c) vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud oznámení vydal Úřad podle § 6 odst. 3,
d) úmrtím nebo prohlášením osoby za mrtvou,
e) odcizením nebo ztrátou,
f) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo
g) doručením písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 2 písm. b).
4) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) a g) je ten, kdo oznámení vydal, povinen zajistit, aby fyzická osoba neměla přístup k utajované informaci, a o tomto zániku je povinen fyzickou osobu písemně vyrozumět. V písemném vyrozumění uvede důvod zániku platnosti oznámení. Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. b), c), d) nebo f) je ten, kdo oznámení vydal, povinen o tomto zániku učinit písemný záznam, který uloží 12).
5) Přístup fyzické osoby k utajované informaci není dotčen zánikem platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. e) a f); ten, kdo oznámení vydal, v tomto případě na základě písemné žádosti vydá do 5 dnů od doručení žádosti nové oznámení, které nahrazuje oznámení původní.
6) Při zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. a) je fyzická osoba povinna odevzdat oznámení do 5 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění a v případě zániku platnosti oznámení podle odstavce 3 písm. b) nebo c) do 5 dnů ode dne tohoto zániku tomu, kdo oznámení vydal.
7) V případě zániku platnosti oznámení se má za to, že fyzická osoba poučena není.
8) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení a poučení.
§ 10
1) Podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) a c) musí fyzická osoba, která je držitelem oznámení, splňovat po celou dobu přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.
2) Fyzická osoba podle odstavce 1 je povinna
a) písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení, změnu týkající se podmínek uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) a c) a dále změnu údajů, které se v oznámení uvádějí, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
b) v případech podle § 9 odst. 2 předložit ve stanovené lhůtě na žádost toho, kdo vydal oznámení, výpis z evidence Rejstříku trestů 11) a prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům; tyto doklady nesmějí být starší než 3 měsíce.
 
 

  

Způsobilost k právním úkonům
ANO

Věk minimálně 18 let
ANO

Bezúhonnost
ANO

Osobnostní způsobilost
ANO

Spolehlivost
ANO

 

Boban
Offline
Členem od: 26.10.2010
Zdravím,zítra jdu na pohovor

No co budu povídat:( Nepodepsal,komise byla a oznámení bylo.Velitel vydal rozkaz k zařazení na funkci.Zametli semnou a ještě se vysmáli a říkali:"jestli se Vám to nelíbí,dejte si žádost o propuštění do zálohy".JJ mají velkej bič! Nelíbí se ti to jdi a My ti vemem 50%:( Pěkně mu zpívali,když ptáčka lapali.Skoro třetina života v pr.... a vypadá to,že z toho bude pěkný h....:(

parasutist
Offline
Členem od: 04.08.2009
221

to MV: samozřejmě jsem myslel stát se členem pol.str.VV, TOP09, ODS :) Jo to osvědčení je dobrý nápad.