Generál Halaška a jeho vnímání práva.

obrázek: 

 Foto: army.cz

 

Nezákonnosti nejvyšších představitelů armády.

 

Podívejme se na zoubek našim nejvyšším představitelům AČR. Jak si představují oni demokratický právní stát a fungování armády v něm.

 Generál Halaška odchází ze služebního poměru „na vlastní žádost“. Cítí se snad být dotčen tím, že se mu klade za vinu něco, co nemohl ovlivnit a má snad pocit křivdy a nechce se nechat vláčet kauzou symbolů SS na přilbách některých pitomců, pro které v armádě skutečně není místo? Těžko říci.

Co lze ale konstatovat s naprostou jistotou je fakt, že máslo na hlavě má. Pokud jej někdo vnímal jako člověka se svatozáří nad hlavou, snad změní názor na tohoto „ctihodného tatíka“.

V dokumentu „Hospodaření s prostředky na platy, stanovení limitů na rok 2008“ (viz příloha) se tento generál dopustil nabádání podřízených velitelů útvarů k porušování ustanovení § 10 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Toto nabádání mělo za následek poškozování zájmů vojáků těchto podřízených útvarů. Nutno dodat, že nikdo z podřízených velitelů se proti takovému nezákonnému nařízení nevzepřel. Je lhostejno zda ze zbabělosti, či z neznalosti patřičného zákona. Neznalost zákona neomlouvá.

 

A o co že se jedná?

Zde uvedeme znění § 10 zákona č. 143/1992 Sb. ve znění účinném do 30.9.2009:

 

Plat a náhradní volno za práci přesčas

 

            (1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek podle věty první.

 

            (2) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení nebo hodnostní příplatek podle § 9, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo při nařízené nebo dohodnuté pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.“

 

 

A co že to nařídil generál Halaška?

„…za práci vykonávanou přesčas přednostně udělovat náhradní volno; její proplacení realizovat pouze v nezbytných případech, kdy zaměstnanci nelze poskytnout náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době,“

Nařízení se stejným zněním bylo vydáváno pravidelně rok co rok mnoho let po sobě. Nejedná se tedy o úlet platný pouze pro rok 2008. Totéž bylo nařizováno i léta před rokem 2008.

 

Přeloženo do srozumitelné řeči:

Za práci přesčas vždy primárně náležel plat, nicméně generál Halaška nařídil, že se nejdříve poskytne náhradní volno, což bylo v jednoznačném rozporu se zákonem. Náhradní volno totiž podle zákona mohlo být poskytnuto pouze v tom případě, že se na poskytnutí volna dohodl zaměstnanec (voják nebo o.z.) se zaměstnavatelem (služební orgán – velitel).

 

Změnu přinesl až novelizovaný zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Tato novela byla provedena zákonem č. 272/2009 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1.10.2009. V současné době by již bylo nařízení gen. Halašky v souladu se zákonem a tedy i naprosto zbytečné. Pouze by dublovalo zákon. Nicméně v předmětné době se jednalo o nařízení směřující k porušování zákona.

 

 

Na závěr malá poznámka. Berte tento článek jako začátek seriálu zveřejňování nezákonného jednání armádních špiček, nikoli jako jednotlivý exces jednoho pomýleného generála.

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru webu.