MACC Praha - zadost - Olomouc

No replies
bibi
Offline
Členem od: 11.09.2009

Současná struktura vzdušných sil AČR, koncepce poskytování letových provozních služeb (Air Traffic Services - ATS), využívání vzdušného prostoru ČR a odpovědnost za koordinaci vojenského s civilním letovým provozem je dle platných smluv a dohod mezi MO a ostatními partnery (MD, MV, ÚCL, ŘLP ČR,s.p. atd.) založena na existenci vojenského oblastního střediska řízení letového provozu (MACC Praha) jako s nezastupitelným prvek v oblasti poskytování ATS. V řešení budoucího modelu poskytování integrovaných oblastních ATS (několik usnesení vlády ČR a následných dohod MO a MD) se s existencí a standardním provozem (H24/7) stanoviště MACC Praha rovněž počítá až do doby dosažení cílového stavu integrace oblastních ATS v ČR a převzetí souhrnného řízení ve FIR Praha civilní stranou (ŘLP ČR, s.p. – nejdříve v roce 2013).
 
Středisko MACC Praha, kmitočet 124,450 MHz a volací znak Praha Terén, je dlouhodobě zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb nejen vzdušným silám AČR ale i ostatními uživatelům vzdušného prostoru ČR (Letecká služba Policie ČR, Aeroklub ČR a LAA atd.), a je znám široké letecké veřejnosti nejen na základě veřejné publikace (např. v AIP ČR). Prostřednictvím MACC Praha jsou například nastaveny cesty průniku informací o vzdušné situaci ve prospěch PVO i běžného letového provozu LZ ve třídách dle klasifikace vzdušného prostoru „G“ a „E“ a o aktivaci prostorů denně publikovaných v Plánu využití vzdušného prostoru (Airspace Use Plan - AUP), případně v Aktualizovaném plánu využití vzdušného prostoru (Updated Airspace Use Plan (UUP) -  MACC Praha odpovídá dle AIP ČR např. za správu některých prostorů např. TSA, TRA, LKR8 - Temelín.
 
Přímo existenční problémy, především v personální oblasti, kterým 263. středisko ŘLP v současnosti čelí, mne nutí obrátit se na Vás se žádostí o úpravu provozní doby a o úpravu poskytování oblastních ATS z MACC Praha.
 
 
Důvody podporující tuto žádost jsou následující - shrnutí:
 

  1. bezpečnost letového provozu ve vzdušném prostoru ČR (FIR Praha)
  2. odchodovost kvalifikovaného personálu – zejména řídících letového provozu (řlp)
  3. resortní shoda na nutnosti přijetí opatření (Záznam o jednání – Dopady restrikcí na ŘLP AČR a stanovení nového úkolu pro MACC dne 4. 11. 2009 – )
  4. statisticky a systémově doložitelný stoupající (od roku 2007) počet letů vzdušných sil AČR
  5. soustavný nárůst v rámci poskytování služby FIS a pohotovostní služby
  6. omezení enormní zátěže řlp s kvalifikací pro poskytování oblastních ATS a tím nárůstu přesčasových hodin u tohoto personálu
  7. nejasnost ve zvolené variantě a její následné realizace cílového stavu integrace oblastních ATS v ČR
  8. razantní personální zásah do oddělení přípravy ŘLP 263. střediska ŘLP Praha zcela zásadním způsobem ztěžuje nezbytný udržovací výcvik současných ŘLP, a znemožňuje výcvik nových ŘLP
  9. nezbytnost zachování stanoviště MACC Praha až do doby dosažení výše uvedeného cílového stavu integrace oblastních ATS, jako prvku poskytování:

 
-          přímého i souhrnného řízení
-          letové informační služby (FIS)
-          pohotovostní služby (AS)
-          koordinace mezi ostatními uživateli vzdušného prostoru ČR
-          služby Airspace Management (ASM) 2. a 3. stupně
-           opravy letových dat ve prospěch AČR
-           technického dohledu nad (a podílu na vývoji) komunikační infrastrukturou a plynulé nepřetržité výměně letových i jiných dat ve prospěch AČR
-           výcviku kvalifikovaného personálu
Pane generále, v souvislosti s výsledky jednání Dopady restrikcí na ŘLP AČR a stanovení nového úkolu pro MACC dne 4. 11. 2009 (Záznam o jednání –– ), kde byla navržena a diskutována omezení provozu MACC Praha obracím se na Vás s žádostí o stabilizaci situace a dovoluji si navrhnout přijetí následujících opatření:
 
1.      Omezení poskytování oblastních ATS, služby FIS a služby AS v době od pátku 15:00 SELČ/SEČ do pondělí 07:00 SELČ/SEČ (tedy mimo letové akce vzdušných sil AČR).
2.      Vzhledem k nedostatku kvalifikovaného personálu ŘLP obsazovat v uvedené době pracoviště MACC Praha skutečně nezbytným minimem personálu tak, aby nebyla jakkoliv omezena možnost koordinace s ostatními uživateli vzdušného prostoru ČR pro potřeby NATINADS a NaPoSy.
3.      V uvedené době poskytovat službu FIS a službu AS pouze prostředkům Letecké pátrací a záchranné služby (LPZS/SAR), případně letecké zdravotní záchranné služby (LZZS) - vojenskými prostředky.
4.      Ostatní činnosti MACC Praha nebudou v uvedené době dále omezovány.
5.      Shodné omezení aplikovat v době státních svátků.
6.      Při organizování leteckých i jiných cvičení, leteckých přehlídek a jiných plánovaných akcí vzdušných sil AČR, minimum personálu posilovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost letového provozu a nebylo omezováno poskytování všech příslušných letových provozních služeb.
 
 
Aby bylo možno uvedená omezení realizovat, doporučuji:
 
1.      Dopady a účinky navrhovaných omezení projednat s ostatními uživateli vzdušného prostoru ČR (např. ŘLP ČR, s.p., LAA ČR, Aeroklub ČR, atd.) a dalšími partnery (MV, MD, ÚCL atd.).
2.      Po nalezení shody a podrobné analýze možných dopadů těchto omezení je nutno zajistit včasnou a účinnou publikaci ve směrnicích, předpisech, zákonech a dalších dokumentech jak uvnitř resortu MO, tak především mimo resort.
3.      Změny zapracovat do všech koordinačních dohod mezi stanovišti ATS i dalšími subjekty (např. MACC Praha má 15 koordinačních dohod).
4.      Zabezpečit poskytování oblastních ATS jiným subjektem pro všechny plánované lety vzdušných sil AČR v uvedené době platnosti omezení (tuto službu může v ČR poskytovat mimo MACC Praha pouze ŘLP ČR, s.p. prostřednictvím ACC Praha – tato služba tedy bude zpoplatněna).
5.       Uskutečnit zkušební provoz v tomto omezeném režimu tak, aby bylo možné vyhodnotit případné negativní dopady tohoto razantního kroku a případně se vrátit k původní konfiguraci a neomezenému poskytováni oblastních ATS ze stanoviště MACC Praha.