Odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru.

 

  Zde přinášíme návod k odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru pro ty, kterým ještě neuplynula 15-ti denní lhůta k podání odvolání. Ještě je třeba poznamenat, že případnou žalobu proti rozhodnutí služebního orgánu (v případě zamítnutí odvolání) je třeba podat místně příslušnému soudu ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení zamítnutí odvolání. V tomto konkrétním případě se bude jednat o Městský soud v Praze, Hybernská 18, Praha 1.

 

 

Hodnost, titul, jméno, příjmení

Funkce, útvar

V ….. dne ……. 2009

Počet listů: ...

Ředitelství personální podpory

Náměstí svobody 471

160 00 Praha 6

 

K čj. ……………..

 

 

 Odvolání

proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru

čj. ……………….. ze dne …….. 2009

 

  Odvolávám se tímto v zákonné lhůtě proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru ředitele Ředitelství personální podpory čj. ………… ze dne …….. 2009.

 

 Svoje odvolání odůvodňuji následovně:

 I.

Metodický pokyn náměstka ministra obrany Ing. Františka Padělka čj. 57-14/2009-7542 ze dne 3. července ve svém druhém článku obsahuje ustanovení o dodržování zásady rovného přístupu a zákazu diskriminace při výběru nadbytečných zaměstnanců. Zásadu rovného přístupu a zákaz diskriminace obsahuje též § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Aplikace objektivních kriterií při rozhodování o propuštění ze služebního poměru je také zřejmá z vyjádření ministra obrany MUDr. Martina Bartáka pro A-report č. 16/2009 (článek „Respektujeme ekonomickou situaci“, str. 2-7).

Z rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru čj. …….. ze dne ……. 2009, ani ze Záznamu o personálním pohovoru u velitele VÚ …….. ze dne …….. 2009 není zřejmé, podle jakých kriterií bylo při rozhodování o mém propuštění ze služebního poměru postupováno. V rozhodnutí není tedy uvedeno, zda nesplňuji některé kvalifikační předpoklady nebo požadavky, zda si neplním stanovené úkoly, zda bylo při rozhodování o propuštění ze služebního poměru přihlédnuto k mému věku, zdravotnímu stavu, zda je důvodem propuštění to, že snad např. nejsem  držitel osvědčení fyzické osoby o přístupu k utajovaným informacím atd., a to vše vzhledem k ostatním příslušníkům útvaru zařazených na stejné funkci, tedy…. funkce…………….

Vzhledem ke všem skutečnostem a okolnostem, které se  v souvislosti s mojí osobou při výkonu služby u VÚ …………. udály, se důvodně domnívám, že při rozhodování o mém propuštění ze služebního poměru byla uplatněna pouze subjektivní hlediska. Nabyl jsem dojem, že mé propuštění ze služebního poměru je pouze v osobním zájmu velitele VÚ ……………………., avšak ve zřejmém rozporu se zájmy Armády ČR.

 II.

Jsem přesvědčen o tom, že absence objektivních kriterií při rozhodování o mém propuštění ze služebního poměru, je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. a s metodickým pokynem náměstka ministra obrany Ing. Františka Padělka čj. 57-14/2009-7542 ze dne 3. července, a tedy že byl porušen rovný přístup a rovné zacházení se všemi vojáky. Zároveň jsem přesvědčen, že velitel VÚ …………………. v rozporu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb. zneužil výkonu svého práva při rozhodování o mém propuštění ze služebního poměru k mé újmě. Jsem dále přesvědčen o tom, že skutečným motivem uplatněným při rozhodování o mém propuštění ze služebního poměru je postih za domáhání se svých práv a nároků vyplývajících ze služebního poměru (§ 2 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb.).

 III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádám odvolací orgán, aby Rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru  čj. ……………. ze dne …… 2009 zrušil.

 Hodnost, titul,jméno, příjmení

podpis

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.