Podraz na generála Blaška?

obrázek: 

 Generálmajor Ing. Hynek Blaško;  foto: army.cz

 

Novela Předpisu pro létání Let-1-1 a Směrnice pro činnost LZS a SAR – podraz na velitele společných sil generálmajora Ing. Hynka Blaška?

 

Od 1.4.2010 platí změna Předpisu pro létání Let-1-1 (dále jen Let-1-1). V některých případech se jedná jen o kosmetické změny. Celkem zásadní změnou je ale změna v kapitole šesté hlavy čtvrté. Nový  článek č. 82 Let-1-1 ve vztahu ke službě LZS a SAR stanoví, že „Směrnice LZS a SAR schvaluje velitel Velitelství společných sil.“ Předchozí úprava Let-1-1  (bývalý článek 79) tuto pravomoc dávala veliteli letecké základny, která plní úkoly LZS a SAR. Schvalovací pravomoc tedy přešla o stupeň výše.

Otázkou ale je, zda se něco změní k lepšímu, nebo vše zůstane při starém. Ono je totiž úplně jedno, kdo co schvaluje, pokud schvaluje naprostý právní paskvil. A je také úplně jedno, zda je schválen kvalitní právní předpis, když se jím nikdo neřídí, a to často i zcela záměrně. Další věcí je, zda orgány, které mají dbát na dodržování pravidel uvnitř armády a rezortu, budou případné porušování právních předpisů odhalovat a zjednávat nápravu, nebo se naopak budou podílet na legalizaci a  krytí porušování těchto předpisů.

 

Velitel společných sil generálmajor Ing. Hynek Blaško podepsal dne 31.3.2010 Směrnici pro činnost LZS a SAR (dále jen Směrnice). Tato Směrnice je neuvěřitelný právní paskvil a snůška takových stupidit, že se ani nechce věřit, že gen. Blaško toto dílo podepsal v příčetnosti a při plném vědomí. Spíš uvěříme tomu, že gen. Blaško tuto Směrnici podepsal ve slepé důvěře ve své podřízené, kteří mu toto dílo předložili k podpisu, a v důvěře v armádní „právníky“, kteří údajně tuto Směrnici posvětili svým stanoviskem zákonné bezrozpornosti. Pokud ale těmito právníky jsou ti, kteří se dosud podíleli na krytí a legalizaci nezákonného jednání velitelů, bude mít gen. Blaško vážný problém. Na Směrnici pro činnost LZS a SAR je totiž podpis velitele společných sil gen. Hynka Blaška a je to právě gen. Hynek Blaško, kdo nyní nese plnou odpovědnost za jím podepsanou Směrnici.

 

A co že to gen. Blaško podepsal za právní skvost? Nic menšího, než návod nejen k okrádání vojáků zařazovaných k výkonu služeb LZS a SAR, ale i k jejich popostrčení před soud řešící trestnou činnost.

 

Vrcholný (v žádném případě ne jediný) blábol celé Směrnice pro činnost LZS a SAR je článek č. 6.2., který stanoví následující:

 

Doba výkonu služby člena posádky LZS a SAR z řad příslušníků VÚ 8407 je určená rozkazem velitele 24. zDL takto:

a)  doba výkonu nepřetržité služby člena posádky SAR a LZS se stanovuje v souladu s předpisem Let-1-1čl. 78 na dobu maximálně 12 hodin,

b)  služební pohotovost člena posádky SAR a LZS se stanovuje v souladu s ustanovením § 30 z.č. 221/1999 Sb. na dobu bezprostředně navazující na dobu výkonu nepřetržité služby člena posádky SAR a LZS uvedené v odst. a) a vykonává se v místnostech určených k odpočinku na služebně posádek SAR a LZS.

c) rozvržení nepřetržité služby a odpočinku stanovuje velitel posádky v závislosti na předpokládaných úkolech.

 

Jen pro zasmání shrňme: doba výkonu služby se dělí na: a) výkon nepřetržité služby (12 hodin ?!?) a b) služební pohotovost. Odcitujeme zde ještě něco málo z Odborného nařízení sekce personální Ministerstva obrany ONPers-2/2005 ze dne 4.5.2005 a jeho článku č. 2 písm. g), nazvaného „Pojmy“: „…nepřetržitý režim takový režim služby, v němž se vojáci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu zaměstnavatele; nepřetržitým provozem takový provoz, který vyžaduje výkon služby 24 hodin denně po sedm dní v týdnu,…“

 

Dost legrace a teď trochu vážně, proč je zcela vyloučeno zabezpečovat služby LZS a SAR v rámci služební pohotovosti.

 

Podle článku 82 (dříve čl. 79) Let-1-1: „Posádka letadla, která vykonává službu v rámci SAR a LZS, se řídí ustanoveními tohoto předpisu a směrnicemi pro činnost SAR a LZS.“ Z toho plyne jen a pouze to, že posádka letadla, která nevykonává službu LZS a SAR („vykonává“ služební pohotovost) se směrnicemi pro činnost LZS a SAR neřídí. To je celkem logické a snad i pro průměrně inteligentního člověka snadno pochopitelné. Směrnice pro činnost LZS a SAR je právně závazný předpis jen a pouze pro posádku letadla, která je rozkazem nadřízeného určena k výkonu služeb LZS a SAR. Nikdo jiný se touto směrnicí neřídí.

 

Za zásadní potíž výše uvedeného lze označit skutečnost, že v době služební pohotovosti prostě a jednoduše není možno zabezpečovat služby LZS a SAR, a to z následujících důvodů:

1)     Podle čl. 6.9. Směrnice „Lety LZS jsou prováděny na pokyn službu konajícího lékaře CLZS (VÚ 4128 Líně)“ a podle čl. 7.5.1. Směrnice „Lety LZS ve prospěch vojenského i civilního zdravotnictví jsou realizovány na základě požadavků lékaře CLZS (VÚ 4128 Líně).“ V době, kdy je posádka vrtulníku určena rozkazem velitele k výkonu služby LZS, je vše v pořádku. V době, kdy posádce vrtulníku rozkazem nadřízeného není nařízen výkon služby, ale je nařízena jen služební pohotovost, není nikdo, koho by lékař CLZS k letu vyzval. K výkonu služby LZS totiž není v této době nikdo rozkazem určen. V době služební pohotovosti podléhá posádka vrtulníku výlučně svému organickému velení. Lékař posádce vrtulníku nevelí a posádka vrtulníku od něj nemůže přijímat žádné pokyny. Služba LZS není nijak zabezpečena.  Tím dochází k porušení mezirezortní „Dohody mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“ ze dne 29. dubna 1998, kde je jednoznačně stanoveno, že předmětná služba musí být poskytována nepřetržitě.

2)    Podle čl. 7.4.1. Směrnice „Výzvu k provedení letů vydává RCC…“ (Rescue Co-ordination centre – Záchranné koordinační středisko Praha). V době, kdy je posádka vrtulníku určena rozkazem velitele k výkonu služby SAR, je opět vše v pořádku. V době, kdy posádce vrtulníku rozkazem nadřízeného není nařízen výkon služby, ale je nařízena jen služební pohotovost, opět není nikdo, koho by RCC k letu vyzvalo. K výkonu služby SAR totiž není v této době nikdo rozkazem určen. V době služební pohotovosti podléhá posádka vrtulníku výlučně svému organickému velení. Služba SAR není nijak zabezpečena.  Tím dochází k porušení mezinárodních závazků, ke kterým se Česká republika zavázala (Úmluva o mezinárodním civilním letectví provedená zákonem č. 147/1947 Sb. a navazujícími předpisy – Annex-12).

3)    Nebylo by dodrženo ustanovení o odpočinku posádky letadla podle Let-1-1 čl. 83 a 84. Čl. 83 Let-1-1 praví: „Posádce letadla se musí před létáním umožnit odpočinek úměrný plánované letové době a charakteru plánovaných úkolů. Doba odpočinku zahrnuje časový úsek od ukončení služby do začátku následující služby, ve které posádka letadla nevykonává žádné úkoly. Čl. 84 Let-1-1 stanoví následující: „Členům posádky letadla se musí před službou, v rámci které se předpokládá výkon letové služby, umožnit podle čl. 83 tohoto předpisu nerušený odpočinek po dobu alespoň 11 hodin po sobě jdoucích s možností nejméně 8 hodinového odpočinku na lůžku v místě trvalého pobytu nebo zabezpečit vhodné ubytování, které zaručuje nerušený odpočinek pro každého člena posádky v tichém prostředí.“ Odpočinek posádky vrtulníku v době služební pohotovosti se řídí pouze články č. 83 a 84. Odpočinek posádky vrtulníku, která je určena rozkazem k výkonu služeb LZS a SAR, se řídí čl. 86 Let-1-1 („Odpočinek posádky letadla, která vykonává službu v rámci SAR a LZS, se řídí ustanoveními tohoto předpisu a směrnicemi pro činnost SAR a LZS. …“). Směrnice ale v žádném ze svých ustanovení odpočinek posádky letadla v době výkonu služby neobsahuje. Směrnice naopak v čl. 6.10.2.2. a čl. 6.10.3.3. posádce letadla nařizuje nepřetržité vyhodnocování meteorologické a vzdušné situace nad územím ČR. Pokud je doba výkonu služby rozdělena na časové úseky  od 09.00 do 20.30 (21.00) a pak následující den od 07.00 do 08.30, tak v době od 20.30 (21.00) do 07.00 (služební pohotovost mezi službami) probíhá odpočinek podle čl. 83 a 84 Let-1-1 (nerušený odpočinek po dobu alespoň 11 hodin po sobě jdoucích s možností nejméně 8 hodinového odpočinku na lůžku), a je tedy nemožné aby posádka letadla provedla jakýkoli let. Pokud by bylo vyžadováno plnění úkolu kdykoli v době služební pohotovosti, která byť pouze navazuje na předchozí výkon služby, jednalo by se o další výkon služby a opět by nebyl zabezpečen odpočinek mezi službami před plněním úkolu.

4)   V době služební pohotovosti, kdy posádka vrtulníku nevykonává žádnou činnost, není splněn kategorický požadavek vyplývající z čl. 157 a 204 předpisu pro létání Let-1-1, (čl.157: „Každý člen posádky letadla smí vykonat let až po nezbytné přípravě…“; čl. 204: „…minimálně 1 hodinu předletové přípravy nebo minimálně 1 hodinu a 30 minut předletové přípravy k mezinárodnímu letu“). V době výkonu služby je tato příprava prováděna průběžně a proto je vůbec možné odstartovat v časových limitech stanovených Směrnicí. Pro posádku vrtulníku LZS je Směrnicí stanoven časový limit 4 min. ve dne a 10 min. v noci, pro posádku vrtulníku SAR 10 min. ve dne i v noci. Není-li posádka vrtulníku určena rozkazem nadřízeného k výkonu služby LZS nebo SAR, nevztahuje se na tuto posádku Směrnice a ani časový limit ke vzletu k plnění úkolu a posádka vrtulníku může vzletět až po hodině (hodině a půl) věnované přípravě k letu.

 

Z předchozího je zřejmé také následující:

1)  Pokud by posádka letadla provedla let v době služební pohotovosti podle pokynu službukonajícího lékaře nebo na pokyn RCC, jednala by v rozporu s předpisem Let-1-1 čl. 148 („Oprávnění k letu vydává posádkám letadel vedoucí zaměstnanec svým rozkazem. Rozkaz se vydává písemně v knize Rozkaz velitele letky (útvaru, zařízení) k letu, který je základním dokumentem opravňujícím k letu. …“). Jednalo by se o svévolné a tedy i nezákonné použití letadla jeho posádkou s právními následky z tohoto jednání plynoucími, včetně důsledků trestně právních.

2)  V případě letecké nehody v době služební pohotovosti bez náležitého odpočinku, bez povinné přípravy k letu a bez oprávnění vykonat let, by se posádka letadla mohla dopustit například následujících trestných činů:

-      Usmrcení z nedbalosti podle § 143 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon („Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt…proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona…“) se sazbou odnětí svobody až šest let.

-      Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 zákona č. 40/2009 Sb. („Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví…proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona…“) se sazbou odnětí svobody až na čtyři léta.

-      Ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 zákona č. 40/2009 Sb. („Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona…“) se sazbou odnětí svobody až na jeden rok.

-    Obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273 zákona č. 40/2009 Sb. („Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví… spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona…“) se sazbou odnětí svobody až na deset let.

 

Že je tato Směrnice skutečně záměrný paskvil, určený k okrádání vojáků zařazených do služeb LZS a SAR, dostatečně výmluvně svědčí článek č. 1.2. Směrnice, kde se doslova píše, že rozhodujícím kritériem při zpracování Směrnice bylo “…efektivní využití lidských a materiálních zdrojů.“  Tímto je celkem srozumitelnou formou vyjádřeno to, že vojáci budou určováni k nepřetržitému výkonu služeb, ale účetně se bude služba vykazovat jen v poloviční době a za poloviční peníze a bez nároku na příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli a za práci přesčas.

 

Směrnice obsahuje mnohá ustanovení zcela zbytečně. To proto, že se jedná jen o přepis norem vyšší právní síly a je tedy samozřejmé, že je třeba se jimi řídit. Dále jsou zde ustanovení, která neřeší vůbec nic, nemají s výkonem služeb nic společné a mají jen informativní charakter.

Další stupidity nechť si čtenář najde ve Směrnici sám. Budiž mu pomoženo barevným zvýrazňovačem.

 

Počátkem měsíce května 2010 uplyne rok, co byl téměř dvěma desítkami příslušníků 24. základny dopravního letectva VÚ 8407 Praha-Kbely právě na výše uvedené skutečnosti a s identickou argumentací písemně upozorněn velitel 24. základny dopravního letectva VÚ 8407 Praha-Kbely plk. Ing. Josef Bejdák. S jeho stupidní odpovědí (s největší pravděpodobností zpracovanou „právníkem“ zmíněného útvaru VÚ 8407 Mgr. Zdeňkem Kojdou, nicméně podpis patří plk. Bejdákovi) seznámíme naše čtenáře v některém z následujících článků.

 

Co napsat závěrem? Snad jen tolik, že rezort obrany by měl věnovat větší pozornost výběru právníků a ty skutečně schopné by měl řádně finančně ohodnotit. Zároveň by ale bylo žádoucí, aby tito právníci nebyli podřízeni velitelům, kterým zpracovávají svá stanoviska k dané problematice. Jinak bude i nadále docházet k tomu, že jednotlivá právní oddělení budou tančit, jak velitel nezákonně píská. Za současné situace zaměstnávání neschopných a závislých právníků bude i nadále docházet k tomu, že soudní spory s rezortem obrany budou veselým rozptýlením a zábavou pro advokáty a právníky znalé armádních poměrů a rezort obrany bude i nadále platit statisíce za soudní poplatky v prohraných sporech. Jen na okraj v této souvislosti uvedeme, že náklady soudního řízení ve věci 42 žalob podaných v mediálně známé kauze LZS a SAR u Krajského soudu v Ostravě činí cca 7 700,- Kč na jednoho žalobce. Celková suma za prohrané spory dosáhne výše min. 323 400,- Kč. Bude někdo vzat k odpovědnosti za takto promrhané finanční prostředky? Bude armádní velení i nadále zjevně úmyslně porušovat zákony?

 

Ohledně kvality právníků zaměstnávaných rezortem obrany odkážeme na článek v rubrice armádní stupidity s názvem „Supernázor armádního právníka podepsaný náčelníkem právní služby AČR pplk. Mgr. Zdeňkem Vlčkem.“ a ohledně rozdělování nepřetržité 24 hodinové služby na článek v téže rubrice s názvem „Směrnice LZS a SAR velitele VÚ 8407 Praha-Kbely plk. Ing. Josefa Bejdáka - to je fakt nesmrtelné dílo“.

 

Přílohou tohoto článku je:

-         Směrnice pro činnost LZS a SAR (stanoviště Plzeň-Líně a Praha-Kbely) čj. 60-63/2010-2802/J3/VzS ze dne 31.3.2010 podepsaná generálmajorem Ing. Hynkem Blaškem.

-         Nové znění některých článků Předpisu pro létání Let-1-1

 

 

 Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.