Pohrdání právem nebo neschopnost plk. Ing. Josefa Bejdáka?

obrázek: 

Plk. Ing. Josef Bejdák; Foto:zdl.army.cz

Vydávání retroaktivních rozkazů ke škodě vojáků je dalším pokusem jak trapně hloupým způsobem zdánlivě legalizovat porušování práv příslušníků 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 zařazovaných do služeb LZS a SAR.

 

Až do počátku roku 2009 řešila armáda zabezpečování služeb LZS a SAR tak, že vojáci byli do těchto služeb určováni rozkazy nadřízených na celých 24 hodin nepřetržitě. Okrádání a porušování práv vojáků se uskutečňovalo tak, že teprve až následně, po výkonu služby, jim ve výkazu odpracované doby byla 24 hodinová nepřetržitá služba účetně vykázána pouze jako 12ti hodinová a zbývajících 12 hodin bylo vykázáno jen jako služební pohotovost za kterou nenáleží plat, ale pouze příplatek ve výši 50% platu a která se ani nezapočítává do fondu odpracované doby.

Ke změně způsobu okrádání a porušování práv vojáků došlo poté, kdy se rozkazy velitele 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 plk. Ing. Josefa Bejdáka č. 319, 320 a 321 z roku 2008 dostaly do rukou médií. Tyto tři rozkazy nejen potvrzují, že vojáci byli určováni do nepřetržitých služeb na celých 24 hodin ale dokonce i to, že byli takto určováni do služeb na tři dny po sobě, tedy na celých 72 hodin nepřetržitě. Maximální doba služby ale může být podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, pouze 30 hodin. Zmíněná změna způsobu okrádání a porušování práv vojáků spočívala v tom, že vojáci byli (a stále jsou) sice i nadále v rozkazech určováni do nepřetržitých 24 hodinových služeb, následující měsíc byly (a stále jsou) ale vydávány rozkazy, které se zpětnou účinností rozdělují nepřetržitou 24 hodinovou službu na dobu výkonu služby a  služební pohotovost.

Nutno poznamenat, že „únikem“ do médií rozkazů č. 319, 320 a 321 z roku 2008 se zabývala Vojenská policie, zřejmě na popud NGŠ gen. Picka. Již se ale nikdo nezabýval zjevným a prokázaným okrádáním vojáků a porušováním jejich práv, ačkoli tato skutečnost musela být těmto odpovědným osobám známa.

Doporučujeme přehrát si část záznamu z reportáže ČT-1 od 21minuty a 30 vteřiny. Zde najdete jasný důkaz nezákonného jednání a i to, že NGŠ gen. Picek byl o všem informován.

 

K nepřípustnosti retroaktivity rozkazů:

Rozkaz je rozhodnutí velitele, kterým se vojákům právně závazně ukládají povinnosti. Ze splnění těchto povinností následně mohou  vyplynout vojákovi také práva. Je-li voják určen k výkonu nepřetržité 24 hodinové služby, vzniká mu za tuto dobu nárok na plat, příplatek za službu v noci, případně příplatek za práci v sobotu, neděli a příplatek za práci přesčas.  Jestliže voják tuto nařízenou službu vykoná, není možné jej zbavit později vydaným rozkazem již jednou nabytých práv na plat a stanovit, že se jednalo „jen“ o služební pohotovost s nárokem pouze na 50% platu bez příplatku za službu v noci, sobotu a neděli a případně příplatek za práci přesčas.

 

Více k nepřípustnosti retroaktivity právního předpisu – zákona (ale i rozkazu velitele) najdete v nálezu Pléna Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl.ÚS 21/96. Paralelní citace byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 63/1997 Sb..

Ze zmíněného nálezu Ústavního soudu stručně vybíráme:

„K základním principům, vymezujícím kategorii právního státu, patří princip ochrany důvěry občanů  v právo a  s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem.“

 

 

V roce 2009 byly velitelem 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 plk. Ing. Josefem Bejdákem vydávány následující rozkazy, kterými byli vojáci určováni do nepřetržitých služeb a až následně jim byla na stejnou dobu zpětně nařízena služební pohotovost:

 

1)      Rozkaz č. 26 ze dne 30. ledna 2009 v příloze č. 5 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc únor.

2)      Rozkaz č. 54 ze dne 4. března 2009 v příloze č. 1 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc březen a zároveň v příloze č. 6 stanoví zpětně na měsíc únor služební pohotovost místo nepřetržité služby.

3)      Rozkaz č. 87 ze dne 14. dubna 2009 v příloze č. 1 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc duben a zároveň v příloze č. 3 stanoví zpětně na měsíc březen služební pohotovost místo nepřetržité služby.

4)      Rozkaz č. 105 ze dne 7. května 2009 v příloze č. 2 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc květen a zároveň v příloze č. 5 stanoví zpětně na měsíc duben služební pohotovost místo nepřetržité služby.

5)      Rozkaz č. 133 ze dne 9. června 2009 v příloze č.6 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc červen a zároveň v příloze č. 5 stanoví zpětně na měsíc květen služební pohotovost místo nepřetržité služby.

6)      Rozkaz č. 156 ze dne 8. července 2009 v příloze č. 3 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc červenec a zároveň v příloze č. 1 stanoví zpětně na měsíc červen služební pohotovost místo nepřetržité služby.

7)      Rozkaz č. 176 ze dne 4. srpna 2009 v příloze č. 1 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc srpen a zároveň v příloze č. 3 stanoví zpětně na měsíc červenec služební pohotovost místo nepřetržité služby.

8)      Rozkaz č. 206 ze dne 9. září 2009 v příloze č. 4 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc září a zároveň v příloze č. 1 stanoví zpětně na měsíc srpen služební pohotovost místo nepřetržité služby.

9)      Rozkaz č. 226 ze dne 8. října 2009 v příloze č. 4 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc říjen a zároveň v příloze č. 1 stanoví zpětně na měsíc září služební pohotovost místo nepřetržité služby.

10)  Rozkaz č. 256 ze dne 13. listopadu 2009 v příloze č. 6 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc listopad a zároveň v příloze č. 3 stanoví zpětně na měsíc říjen služební pohotovost místo nepřetržité služby.

11)  Rozkaz č. 277 ze dne 14. prosince 2009 v příloze č.4 určuje 24 hodinové nepřetržité služby pro příslušníky 243. vrlt na měsíc prosinec a zároveň v příloze č. 1 stanoví zpětně na měsíc listopad služební pohotovost místo nepřetržité služby.

 

 

Za povšimnutí stojí také následující skutečnosti:

S jednou jedinou výjimkou (Rozkaz č. 26 ze dne 30. ledna 2009)  byli vojáci určováni do služeb rozkazem na příslušný měsíc teprve v průběhu onoho měsíce. Nejmarkantněji je tato skutečnost patrná u rozkazu č. 277 ze dne 14. prosince 2009 a rozkazu  č. 87 ze dne 14. dubna 2009. Na základě jakého rozkazu, nebo nařízení, posádky vrtulníků LZS a SAR vůbec nastoupily k výkonu služeb ve dnech 1. až 13. dubna a prosince 2009? Byly posádky vrtulníků oprávněny vykonat let v rámci služeb LZS a SAR v těchto dnech? Kdo by nesl odpovědnost v případě, že by vrtulník LZS a SAR vůbec neodstartoval ke splnění úkolu, když nebyl nikdo k výkonu těchto služeb v té době určen? Kdo by nesl odpovědnost za případnou nehodu vrtulníku, když posádka vrtulníku neměla vůbec co dělat ve službě, pokud k jejímu výkonu nebyla rozkazem určena? Jedná se o svévoli posádek vrtulníku, nebo o neuvěřitelnou blbost velení 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407?

 

Dále je třeba si položit otázku, na základě jakých podkladů jsou vojákům stanovovány platové náležitosti, když retroaktivní rozkaz je vydáván až poté, co jsou odevzdány podklady pro výpočet platu jednotlivých vojáků? S jakými podklady pracuje finanční oddělení 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407? Jaká je zde tedy odpovědnost náčelníka finanční služby tohoto útvaru?

 

Velitel 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 plk. Ing. Josef Bejdák je člověk pohrdající právním řádem a pošlapávající základní lidská práva svých podřízených. Člověk, neznající základní právní předpisy, které je povinen při výkonu funkce znát. Zdá se, že jako velitel je naprosto neschopný a zcela nekompetentní. Stálo by za zamyšlení jeho nadřízených, zda má takový člověk ve své funkci ještě vůbec co pohledávat.

 

Závěrem:

Dne 11. ledna 2010 byla podána žaloba ve správním soudnictví u Městského soudu v Praze na zrušení retroaktivního rozkazu velitele 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 plk. Ing. Josefa Bejdáka.

Všichni vojáci, kteří jsou poškozeni na svých právech, se mohou bránit proti postupu velení 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely VÚ 8407 a požádat o doplacení dlužné části platu. V případě „neochoty“ odpovědných velitelů je možno se domáhat nápravy soudní cestou. Šance na úspěch je 100%.

 

Komentáře k tomuto článku je možno psát ve fóru tohoto webu.