Započítávání doby, strávené jízdou do místa určení služební cesty, do fondu pracovní doby.

 

Započítávání doby, strávené jízdou do místa určení služební cesty, do fondu pracovní doby.

 

Tuto problematiku zcela jasně upravuje § 87 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Znění zmíněného paragrafu je následující:

 „Pokud čas strávený na služební cestě jinak než plněním služebních úkolů spadá do doby služby vojáka, považuje se za dobu zmeškanou pro překážky ve službě. Za tuto dobu se plat vojákovi nekrátí.“ 

       Zde přinášíme citaci komentáře k § 87 z publikace Tomek P., Dluhoš J.,Hemza S.: Služební poměr vojáků z povolání, nakladatelství ANAG, 2003. (znění § 87 se od vydání publikace nezměnilo)

„Doba, po kterou voják vyslaný na služební cestu jede do místa, kde má plnit stanovené služební úkoly, případně i jiná doba, kterou na služební cestě tráví jinak, než plněním služebních úkolů (např. doba, po kterou se voják ubytovává v hotelu po příjezdu do místa plnění služebních úkolů), se považuje za dobu zameškanou pro překážky ve službě. Tato doba se mu započítává do základní týdenní doby služby a poskytne se mu za ní plat.“

Jednotlivá ustanovení ohledně výkonu a doby služby obsahuje hlava IV. zákona o vojácích z povolání (§ 24 až § 31). O rozvržení základní týdenní doby služby rozhoduje služební orgán (§ 26 zákona).

Nejlepší bude uvést si konkrétní příklad.

Služební orgán stanovuje rozvržení doby služby v organizačním rozkaze. Jako příklad uvádíme rozvržení doby služby pro vojáky z povolání u VÚ 8407 Praha-Kbely, uveřejněné v Organizačním rozkaze velitele VÚ 8407  na rok 2009 číslo 1 ze dne 2. ledna 2009: Po-Čt 07.00-16.00, Pá 07.00-13.30 (viz příloha pod článkem).

Příslušníci VÚ 8407 Praha-Kbely zabezpečují službu LZS na stanovišti Líně. Na toto stanoviště jsou vysíláni v rámci služební cesty (viz relevantní část směrnice pro výkon služby v příloze pod článkem). Na stanovišti v Líních musí být přítomni v 08.00 z důvodu „osobní přípravy“ před službou. Z VÚ 8407 Praha-Kbely proto vyjíždí již v 6.45 ráno služební vozidlo přepravující vojáky na stanoviště do Líní. Do fondu pracovní doby se jim tedy započítává pouze doba jízdy počítaná od 07.00. Doba od 06.45 do 07.00 se do fondu pracovní doby nezapočítává. Při návratu z místa výkonu služby (v našem případě z Líní do Prahy), se bude doba jízdy započítávat do fondu pracovní doby v plném rozsahu, tedy od 09.00 až do příjezdu k VÚ 8407.V případě, že voják jede do Líní z Plzně (cca 30 min), započítá se mu doba jízdy taktéž do fondu pracovní doby, tedy od 07.30 do 08.00. Totéž platí při jízdě zpět.

Pokud je tedy voják vyslán na služební cestu a doba strávená jízdou zasahuje do stanovené doby služby, je nade vší pochybnost tuto dobu nutno započítat do fondu pracovní doby, a to bez jakékoli další podmínky.

 

Potud je snad vše celkem jasné a srozumitelné a asi ani nenastávají žádné aplikační potíže s § 87 zákona o vojácích s povolání.

Jenomže to by nesměla armáda mít ve svých řadách na velitelských funkcích různé neumětele s delším vedením nebo až příliš aktivní „špekulanty“, vymýšlející svá vlastní, na právním řádu nezávislá pravidla.

 

Proto si zde dovolím uvést některé úlety některých nadřízených na pravou míru.

Ani v § 87 zákona o vojácích z povolání, a ani nikde jinde v zákoně samém, nenajdeme žádnou podmínku, díky které by bylo možno postupovat jinak, než započítat dobu jízdy na služební cestu do fondu pracovní doby, pokud je tato jízda vykonána v době, která je služebním orgánem určena jako doba služby. Nikde v zákoně tedy nenajdeme, že podmínkou k započtení doby jízdy do fondu pracovní doby je to, že voják využije k jízdě služební vozidlo nebo třeba prostředek hromadné přepravy osob. Je tedy naprosto vyloučeno odmítnout započítat dobu jízdy do fondu pracovní doby jen proto, že voják použije k jízdě soukromé vozidlo. Použití soukromého vozidla k jízdě na služební cestu je jedna z legálních variant přepravy. Voják tedy nemůže být v žádném případě sankcionován za použití soukromého vozidla ke služební cestě tím, že mu nadřízený odmítne započítat dobu jízdy na služební cestu, provedenou v době služby, do fondu pracovní doby.

Pokud by příslušný nadřízený odmítl započítat dobu jízdy, vykonanou v době služby, do fondu pracovní doby jen z toho důvodu, že voják použil k jízdě soukromé vozidlo a nikoli vozidlo služební, jednal by v rozporu se zákonem (právním předpisem) a dopouštěl by se minimálně kázeňského přestupku podle § 51 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.. Dalo by se již také hovořit o naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 158 odst. 1 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Pokud některému z vojáků jeho nadřízený odmítá započítat dobu jízdy, kterou vykonal v době služby, do fondu pracovní doby, má následující možnosti obrany.

- Písemně požádat nadřízeného o dodatečné započtení doby jízdy do fondu pracovní doby a o proplacení platových náležitostí za tuto dobu.

- Podat písemně stížnost na nadřízeného a doufat, že jeho nadřízený bude znát zákony a bude ochoten se jimi také řídit a zjedná nápravu.

Jak žádost, tak i stížnost, doporučuji doručovat cestou spisovny, aby se snad nikdo nemohl vymlouvat, že žádost nebo stížnost nedostal.

- V případě, že výše zmíněné způsoby nepovedou k nápravě, bude nutno se obrátit s žalobou k soudu a domáhat se nápravy soudní cestou. Pokud bude soud rozhodovat opravdu nezávisle, je šance na úspěch stoprocentní.

- Jako krajní řešení je možno podat trestní oznámení na místně příslušném státním zastupitelství, nebo přímo Vojenské policii s podezřením na spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

 

Upozornění na závěr:

 

Započítávání doby, strávené jízdou do místa určení služební cesty, do fondu pracovní doby nijak nesouvisí s právní úpravou cestovních náhrad. Tato problematika je upravena zcela samostatně.

V případě, že dodatečným započtením doby jízdy do fondu pracovní doby vzroste celkový počet odpracovaných hodin nad rámec měsíčního fondu pracovní doby, jedná se o práci přesčas podle § 10 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech v platném znění. Zde jen upozorním na novelu tohoto zákona provedenou zákonem č. 272/2009 Sb. účinnou od 1.10.2009, kde došlo ke změně právě § 10.

V případě, že by se dodatečným započtením doby jízdy do fondu pracovní doby jednalo o práci přesčas v období do 1.10.2009, má voják nárok na platové náležitosti podle znění § 10 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 272/2009 Sb.. Pokud však započtením doby jízdy do fondu pracovní doby vznikne práce přesčas v období od 1.10.2009, má voják nárok na náhradní volno (resp. platové náležitosti) podle § 10 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 272/2009 Sb..

 

 

 

Komentáře k tomuto článku můžete psát ve fóru tohoto webu.